Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2003. Pravilnik o enkratni finančni vzpodbudi za izgradnjo prenočitvenih kapacitet na območju Občine Kungota, stran 3745.

V skladu s 7. členom statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) in odloka o proračunu Občine Kungota (Uradni list RS, št. 21/01) je Občinski svet občine Kungota na svoji 19. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni finančni vzpodbudi za izgradnjo prenočitvenih kapacitet na območju Občine Kungota
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in način dodelitve enkratnih finančnih sredstev gostinskim obratom, kmetijam, kmečkim turizmom oziroma turističnim tržnikom za posamezno prenočitveno kapaciteto.
2. člen
Višina sredstev, ki jih Občina Kungota nameni za 1 nočitveno kapaciteto – 1 prenočišče znaša 280 točk. 1 točka je 1 evro in se obračuna z upoštevanjem srednjega tečaja Banke Slovenije na dan izplačila. Finančna sredstva se zagotovijo iz občinskega proračuna – postavke Razvojni projekti – Sofinanciranje izgradnje prenočišč.
V določenem proračunskem letu se lahko izdajo sklepi za dodelitev sredstev do višine, ki je planirana v tekočem proračunskem letu.
3. člen
Do te finančne vzpodbude so upravičeni vsi, ki so ali bodo v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja, katerega cilj je izgradnja prenočitvenih kapacitet.
4. člen
Finančna vzpodbuda je enkratna.
5. člen
Prejemnik finančne vzpodbude se zavezuje, da bo vsaj 5 let objekte, predane v namen turističnih nočitev uporabljal izključno samo za ta namen.
Prav tako se obvezuje, da ne bo v tem času zmanjšal števila nočitvenih kapacitet, kot jih je imel ob predložitvi vloge za črpanje sredstev na podlagi tega pravilnika.
6. člen
Prejemnik finančne vzpodbude se zavezuje, da bo upošteval in izvajal občinski odlok o turistični taksi. V primeru ustanovitve Lokalne turistične organizacije na območju Občine Kungota bo v njej tudi član.
7. člen
Upravičenec, ki želi koristiti finančno vzpodbudo predloži občinski upravi vlogo, v kateri navede naslednje podatke: ime in priimek ter naslov, naziv dejavnosti, gradbeno dovoljenje, s katerim izkazuje namembnost gradnje in število prenočitvenih kapacitet, ki jih bo imel. Vložena dokumentacija se hrani v arhivu Občinske uprave občine Kungota.
10. člen
Nadzor nad pravilno porabo sredstev, pridobljenih iz tega pravilnika opravlja Občinska uprava občine Kungota.
11. člen
Kolikor prejemnik finančne vzpodbude ne ravna v skladu z določili tega pravilnika in ne upošteva 5. člena, se mu ob ugotovitvi kršitve izda sklep o vrnitvi celotne višine finančne vzpodbude, ki jo je prejel in se na dan vrnitve tudi revalorizira.
12. člen
Turistični tržnik, ki se odloča o izgradnji prenočišč, naj o svoji nameri izgradnje prenočitvenih kapacitet obvesti občinski urad za statistične namene in za planiranje proračunskih sredstev.
13. člen
Prispele vloge na ta pravilnik pregleda komisija, imenovana s strani župana. O dodelitvi finančne vzpodbude izda župan Občine Kungota ustrezen sklep, o čemer seznani občinski svet.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja se vključno od leta 2001 naprej.
Št. 032-01/19-2001
Kungota, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost