Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2005. Odlok o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, stran 3746.

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 17. seji dne 11. aprila 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Laško ustanavlja Javni nepremičninski sklad Občine Laško (v nadaljnjem besedilu: sklad) in določa njegovo dejavnost, pristojnost, organizacijo in način dela.
2. člen
Sklad se ustanovi kot javni nepremičninski sklad z namenom poslovanja s stanovanji, stanovanjskimi hišami, stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem v lasti Občine Laško in sklada, ki je namenjeno za zagotavljanje javnega interesa na stanovanjskem področju.
Sklad upravlja in razpolaga s stanovanji, stanovanjskimi hišami, stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem v lasti Občine Laško in sklada, z namenom zagotavljanja javnega interesa, zlasti:
– gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami, poslovnimi prostori, garažami, stavbnimi zemljišči in drugimi nepremičninami,
– financiranja gradnje, nakupa in obnove stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin,
– zagotavljanja kontinuiranega pridobivanja socialnih, neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,
– pridobivanja stavbnih zemljišč,
– sprejemanja programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– spremljanja in nadzora nad izvajanjem programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– oddajanja občinskih stavbnih zemljišč investitorjem,
– opravljanja drugih nalog določenih v občinskih programih ter s tem povezanimi razvojnimi in finančnimi, organizacijskimi in drugimi aktivnostmi s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom ter drugimi veljavnimi predpisi.
3. člen
Dejavnosti sklada iz prejšnjega odstavka tega člena so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v naslednje postavke:
K/ 70.11 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
K/ 70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K/ 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/ 70.31 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
K/70. 32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje,
L/75.11 Dejavnost uprave,
L/75.12 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja.
4. člen
Sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti:
– če so obveznosti nastale v zvezi z namenom, zaradi katerega je bil sklad ustanovljen, z namenskim premoženjem,
– za druge obveznosti s premoženjem, ki ga kot sredstva za delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj.
Ustanovitelj za obveznosti sklada ne odgovarja.
5. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi določenimi z zakonom o javnih skladih, stanovanjskim zakonom, tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad se organizira kot neprofitna organizacija. Za svoje obveznosti odgovarja sklad z vsem svojim premoženjem, ki ga kot sredstva za delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj.
Ustanovitelj Občina Laško za obveznosti sklada ne odgovarja.
Sklad se vpiše v sodni register in v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
Sklad ima svoj žiro račun.
6. člen
Ime sklada je: Javni nepremičninski sklad Občine Laško.
Sedež sklada: Mestna ulica 2, Laško.
Ustanovitelj sklada je: Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
Kratka označba imena: Nepremičninski sklad Občine Laško.
II. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
7. člen
Ustanovitelj ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje nadzorni svet sklada,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju namenskega premoženja sklada,
– daje soglasje k poslovnemu načrtu in finančnemu načrtu ter poslovnemu poročilu sklada,
– odloča o razporejanju in uporabi pozitivnega poslovanja sklada,
– daje soglasje k odtujitvi nepremičnega premoženja,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom.
Ustanovitelj lahko s sklepom odpravi vsako razpolagalno dejanje, ki je v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bil sklad ustanovljen.
III. NAMENSKO PREMOŽENJE SKLADA, FINANCIRANJE IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI
8. člen
Namensko premoženje je premoženje, ki ga je ustanovitelj namenil za doseganje namena sklada. Sklad upravlja in razpolaga z namenskim premoženjem v skladu z namenom zaradi katerega je bil ustanovljen.
Vrednost namenskega premoženja sklada sestavljajo vsa gotovinska in materialna sredstva ter nepremičnine Stanovanjskega sklada občine Laško in druga sredstva, ki jih ustanovitelj kot namensko premoženje prenaša na sklad.
Vrednost namenskega premoženja iz prejšnjega odstavka znaša po zaključni bilanci stanovanjskega sklada in ustreznega namenskega dela proračuna 1.479,742.414 SIT.
9. člen
Sredstva za ustanovitev in delo sklada zagotavlja ustanovitelj.
Sklad ne sme uporabiti namenskega premoženja za zagotavljanje sredstev za delo sklada.
10. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz sredstev občinskega proračuna,
– iz dela sredstev ustvarjenih s prodajo nepremičnin,
– iz sredstev republiškega stanovanjskega sklada,
– iz najemnin za stanovanja, poslovne prostore in garaže,
– z namenskimi dotacijami fizični in pravnih oseb,
– iz naslova kupnin za prodana stanovanja,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz drugih virov.
11. člen
Sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja, ki ga kot sredstvo za delo sklada zagotovi ustanovitelj ter od premoženja, katerega ustvarja sklad iz lastnega poslovanja do drugih.
12. člen
Ustanovitelj lahko vrednost namenskega premoženja poveča z zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja. Ustanovitelj s sklepom določi vrednost in vrste dodatnega namenskega premoženja, ki se zagotovi kot dodatno namensko premoženje.
Povečanje namenskega premoženja se vpiše v sodni register.
13. člen
Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega premoženja zmanjša z izplačilom ustanovitelju in v sklepu določi vrednost in vrsto namenskega premoženja, ki se izplača ustanovitelju. Vrednost namenskega premoženja sklada se ne sme zmanjšati pod 15 milijonov tolarjev.
IV. ORGANI SKLADA IN NJIHOVA PRISTOJNOST
14. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in uprava.
15. člen
Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane. Predsednik nadzornega sveta je po svoji funkciji župan občine. Člane nadzornega sveta na predlog župana imenuje in razrešuje občinski svet. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene v javnem skladu ter druge osebe katerih funkcija ali dejavnost je v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
Člani nadzornega sveta opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno.
16. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu,
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo javnega sklada, ki jih predloži v soglasje ustanovitelju,
– daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev poslovanja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi člana uprave,
– daje ustanovitelju in upravi predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje ustanovitelju predloge za povečanje oziroma zmanjšanje namenskega premoženja sklada,
– daje ustanovitelju predloge o razporejanju in uporabi pozitivnega rezultata poslovanja sklada,
– lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada,
– zahtevati od uprave poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja in drugih zadevah, povezanih s poslovanjem sklada,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem odlokom.
17. člen
Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta:
člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno skrivnost sklada,
člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin in povračil drugih stroškov,
člani nadzornega sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti.
18. člen
Nadzorni svet o zadevah odloča z večino glasov vseh članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
19. člen
Uprava sklada ima enega člana.
Član uprave sklada je višji upravni delavec. Višjega upravnega delavca imenuje župan za štiriletni mandat.
Član uprave svoje delo opravlja neprofesionalno v skladu z določili tega odloka in statuta sklada.
Funkcija člana uprave je vezana na imenovanje v naziv višjega upravnega delavca.
20. člen
Član uprave zastopa in predstavlja sklad.
Uprava organizira in vodi delo in poslovanje sklada. Pri svojem delu je član uprave dolžan varovati poslovno tajnost sklada.
Član uprave mora zagotoviti, da sklad posluje v skladu z zakonom in tem odlokom. Član uprave odgovarja skladu za škodo, ki je nastala zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
21. člen
Uprava izdaja posamične pravne akte (odločbe, sklepe, soglasja) iz pristojnosti sklada.
Pri odločanju o javno pravnih stvareh se uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo uprave ima stranka pravico do pritožbe.
O pritožbi odloča župan.
22. člen
Finančna, druga strokovno tehnična in administrativna dela za sklad opravlja občinska uprava.
V. FINANČNO POSLOVANJE, POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA
23. člen
Za finančno poslovanje sklada se smiselno uporabljajo določbe 4. do 21. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99).
24. člen
Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska poročila v skladu z zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in predpisi izdanimi na njegovi podlagi, če ni z zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) drugače določeno.
25. člen
Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz poslovanja z namenskim premoženjem.
VI. NADZOR NAD SKLADOM
26. člen
Sklad mora organizirati notranje revidiranje in zagotoviti revidiranje letnega poročila v skladu z zakonom.
Upravni nadzor nad delom in poslovanjem sklada opravlja nadzorni odbor Občine Laško v skladu z zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).
Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem opravlja ustanovitelj.
VII. PRENEHANJE SKLADA
27. člen
Sklad preneha:
– če tako odloči ustanovitelj,
– s stečajem.
VIII. KONSTITUIRANJE SKLADA
28. člen
Sklad se konstituira z imenovanjem nadzornega sveta, sprejemom statuta in imenovanjem uprave.
Statut sprejme nadzorni svet sklada v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Javni nepremičninski sklad Občine Laško je pravni naslednik Stanovanjskega sklada Občine Laško.
Javni nepremičninski sklad Občine Laško prevzema premoženje, obveznosti in sredstva Stanovanjskega sklada Občine Laško ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 4/96) vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi bazami.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 4/96).
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46401-02/2001-15-01
Laško, dne 18. aprila 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti