Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1995. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Idrija, stran 3726.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 23. in 61. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Idrija na 20. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Idrija ustanovi upravni organ: Občinska uprava občine Idrija, s sedežem: Idrija, Mestni trg 1 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
Za posamezna področja lahko občina, skupaj z drugimi občinami, organizira skupno izvajanje določenih nalog. Organizacijo in način izvajanja skupnih nalog določijo občinski sveti občin na predlog županov z odloki.
3. člen
Občinska uprava mora ravnati po usmeritvah občinskega sveta in župana ter na posameznih področjih izvajati politiko, ki sta jo določila občinski svet in župan.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi predstojniki organov občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti,
– strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
V okviru občinske uprave so ustanovljene naslednje samostojne notranje organizacijske enote:
– služba za splošne zadeve,
– služba za pravne zadeve,
– služba za gospodarske javne službe,
– služba za gospodarske dejavnosti,
– služba za družbene dejavnosti,
– služba za urejanje prostora in varstvo okolja,
– služba za informatiko,
– finančno-računovodska služba.
Znotraj službe za gospodarske javne službe se lahko organizira režijski obrat kot nesamostojna notranja organizacijska enota.
7. člen
V službi za splošne zadeve občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
– gospodarjenje z osnovnimi sredstvi in tehnično opremo;
– protokolarne zadeve;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
V službi za pravne zadeve občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– premoženjskopravne zadeve;
– pravno svetovanje ter strokovna pomoč organom občine in krajevnim skupnostim;
– naloge v zvezi z izvensodno poravnavo sporov;
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom.
9. člen
V službi za gospodarske javne službe občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– sodeluje pri pripravi projektov in investicijskih programov;
– urejanje prometa;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– nadzorstvo občinske inšpekcije in občinskega redarstva nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti;
– naloge civilne zaščite in reševanja;
– druge naloge na tem področju.
10. člen
Občinska uprava lahko v režijskem obratu kot nesamostojni notranji organizacijski enoti znotraj službe za gospodarske javne službe opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb, kadar za opravljanje določene dejavnosti gospodarske javne službe ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, javnega gospodarskega zavoda ali za podelitev koncesije, skladno s predhodno sprejetim odlokom občinskega sveta o načinu opravljanja javne gospodarske službe.
11. člen
V službi za gospodarske dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarskih dejavnosti: celostnega razvoja podeželja, malega gospodarstva, turizma, stanovanjskega gospodarstva, kmetijstva;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih dejavnosti,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
V službi za družbene dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na področjih družbenih dejavnosti: vzgoje in izobraževanja; otroškega varstva, kulture, socialnega varstva, zdravstva, športa in rekreacije, raziskovalne dejavnosti, organizirane dejavnosti mladih, dejavnosti društev;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
13. člen
V službi za urejanje prostora in varstvo okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča in vodi postopke sprejemanja prostorskih aktov občine,
– pripravlja gradiva za program priprave prostorskih izvedbenih aktov,
– skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni organi, organizacije in skupnosti za pripravo prostorsko-izvedbenih aktov,
– organizira pripravo prostorsko-izvedbenih aktov in sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi strokovnih podlag zanje,
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorsko-izvedbenih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnutka prostorsko-izvedbenega akta na javnih obravnavah,
– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti,
– nudi strokovno pomoč organizacijam in skupnostim pri zadevah urejanja prostora,
– daje občanom in drugim zainteresiranim informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora,
– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi prostora in o posegih v prostor ter vodi evidenco in dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor,
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge na tem področju.
14. člen
V službi za informatiko občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– zbiranje in obdelava podatkov,
– izdelava podatkovnih baz,
– izdelava analiz in sodelovanje pri pripravi programov razvoja posameznih področij,
– vzpostavitev in upravljanje z geoinformacijskim sistemom,
– pomoč službam občinske uprave na področju informatike,
– opravlja druge naloge na tem področju.
15. člen
V finančno-računovodski službi občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom in krajevnim skupnostim pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
16. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
17. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
18. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, koordinira delo notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, kolikor niso za njihovo izdajo s posebnim pooblastilom pooblaščeni vodje notranje organizacijskih enot,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam občinske uprave oziroma,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Do organizacije in začetka delovanja službe za pravne zadeve kot samostojne notranje organizacijske enote zagotavlja direktor občinske uprave tudi izvajanje nalog s pravnega področja za potrebe župana, občinskega sveta, drugih občinskih organov in pravno pomoč krajevnim skupnostim.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Za svoje delo je direktor občinske uprave odgovoren županu.
Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem notranje organizacijskih enot občinske uprave vodje teh enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske smeri ali organizacijske smeri oziroma visoko strokovno izobrazbo upravne smeri.
19. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan, in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
20. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodij notranje organizacijskih enot. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave oziroma vodji samostojne notranje organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
21. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi, praviloma enkrat na teden.
22. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih oziroma notranjih organizacijskih enot občinske uprave, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
23. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE
24. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi občinski svet na predlog župana v višini pokrivanja stroškov za opravljanje nalog za katere je pooblaščena.
Sredstva se zagotovijo v proračunu občine. Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu, zaračunava. Ti prihodki občinske uprave so sestavni del proračuna.
Naloge, ki jih država prenese na občinsko upravo, financira država iz državnega proračuna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Župan Občine Idrija v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Idrija, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Idrija (Uradni list RS, št. 58/95).
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-3/01
Idrija, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti