Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1981. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije, stran 3708.

Na podlagi 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije
1. točka
V sklepu o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list, št. 13/98 in 9/01) se v 2. točki za alineo a) doda nova b) alinea, in sicer tako, da glasi:
“b) klirinški poravnalni račun KDD, na katerem so sredstva za dokončno poravnavo plačil iz naslova poravnave poslov z vrednostnimi papirji na organiziranem borznem trgu ter sredstva za poravnavo izven borznih (OTC) poslov,“.
2. točka
Dosedanji alinei b) in c) iz 2. točke postaneta alinei c) in d).
3. točka
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki glasi:
“5. točka
Imetnik klirinškega poravnalnega računa sme v breme svojega računa v okviru zagotovljenega kritja:
– dokončno poravnavati neto terjatve iz poravnave poslov z vrednostnimi papirji na organiziranem borznem trgu,
– izvrševati plačila iz naslova izven borznih (OTC) poslov.“
4. točka
Spremeni se besedilo 9. točke tako, da glasi:
“Način in postopek razpolaganja s sredstvi na računu obvezne rezerve kreditnih institucij, ki so posredne udeleženke sistema BPRČ, poteka v skladu z navodilom o načinu in postopku razpolaganja s sredstvi na računu obvezne rezerve.“
5. točka
Točke od 5 do 9 postanejo točke od 6 do 10.
6. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremembe 9. točke pa se uporabljajo od 1. junija 2001.
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost