Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2009. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/3, zaradi Programske zasnove za ureditveni načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta, stran 3751.

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 20. in 45. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/3, zaradi Programske zasnove za ureditveni načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 06/89, 03/90, 10/90 in 09/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99 in 63/99; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 06/89, 15/90, 09/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 07/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 01/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99 in 63/99; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan) zaradi Programskih zasnov za ureditveni načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v historičnem jedru Novega mesta, ki se nanašajo na način urejanja prostora.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana)
(1) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih področij v 1. točki Urejanje stavbnih zemljišč, podtočki 1.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti, doda nova alinea Novo mesto Ureditveni načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta UN C,D.
(2) V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se doda nova točka:
(S) Programska zasnova za Ureditveni načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta.
3. člen
(Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, in sicer karta TK 1: 25000 Novo mesto 031-1-4 v sklopu kart I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev.
(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, in sicer karta PKN 1: 5000 Novo mesto – 36 z orisom območja Ureditvenega načrta.
(3) Programska zasnova za Ureditveni načrt kareja med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v historičnem mestnem jedru Novega mesta je kot priloga sestavni del dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine.
(4) Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu s programsko zasnovo za Ureditveni načrt kareja med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v historičnem mestnem jedru Novega mesta sta izdelana v štirih izvodih, ki jih hranita:
– MO NM, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve (3) in
– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1).
4. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-13/99-1200
Novo mesto, dne 29. junija 2000.
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti