Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2016. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2000, stran 3758.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 22. redni seji dne 18. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2000, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Železniki.
2. člen
Zaključni račun Občine Železniki za leto 2000 obsega:
---------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov            v SIT
I.  Skupaj prihodki                736,237.151
II.  Skupaj odhodki                623,395.864
III. Proračunski presežek (I.-II.)         112,841.287
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev               4,290.030
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                385.213
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   sprem. kapit. deležev (IV.-V.)         3,904.817
VII. Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.)       116,746.104
---------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                      –
IX.  Odplačilo dolga                15,756.874
X.  Neto zadolževanje (VIII.-IX.)         15,756.874
XI.  Povečanje sredstev na računih
   (I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.)           100,989.230
---------------------------------------------------------------
   Stanje sredstev na računih 
   preteklega leta                61,714.902
---------------------------------------------------------------
3. člen
V okviru prihodkov proračuna Občine Železniki so prikazani lastni prihodki KS v višini 25,811.000 SIT in odhodki KS v višini 25,811.000 SIT.
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta 2000 znaša 175,637.567 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 14,022.820 SIT.
5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2000 v višini 161,614.747 SIT se razporedi za dokončanje programov iz leta 2000 oziroma je sestavni del proračuna za leto 2001.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-2564
Železniki, dne 18. aprila 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost