Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1961. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-B), stran 3693.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2001.
Št. 001-22-48/01
Ljubljana, dne 30. aprila 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-B)
1. člen
V zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) se v 4. členu v 2. točki besedilo “fizična oziroma pravna oseba“ nadomesti z besedama “trošarinski zavezanec“.
V 3. točki se besedilo “fizični oziroma pravni osebi“ nadomesti z besedama “trošarinskemu zavezancu“.
V 4. točki se beseda “eden“ nadomesti z besedo “ena“.
V 5. točki se beseda “gibanje“ nadomesti z besedami “prejemanje ali odpremljanje“.
2. člen
V 8. členu se v drugem odstavku beseda “prevaža“ nadomesti z besedo “odpremlja“.
3. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Prejemnik pošiljke iz prejšnjega odstavka potrdi prejem pošiljke na izvodu trošarinskega dokumenta, označi, da je vsebina pošiljke preverjena in skladna z navedbami v dokumentu in ga vrne pošiljatelju.“
4. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo “prejem“ doda besedilo, ki se glasi: “in skladnost pošiljke z navedbami v dokumentu“.
V prvem odstavku v 2. točki se za besedo “prejem“ doda besedilo, ki se glasi: “in skladnost pošiljke z navedbami v dokumentu“.
V drugem odstavku v 7. točki se besedilo “44. členom tega zakona“ nadomesti z besedilom, ki se glasi “predpisom iz 44. člena tega zakona“.
V tretjem odstavku v 1. točki se črtata besedi “odposlani in“, za besedo “prejem“ pa se dodajo besede “in skladnost pošiljke z navedbami v dokumentu“.
V petem odstavku se črta beseda “imetnik“.
V šestem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
“3. če je alkohol, ki ga uvaža, popolnoma denaturiran v skladu s predpisom iz 44. člena tega zakona.“
5. člen
V 13. členu se v drugem odstavku za besedama “oproščenega uporabnika“ črta vejica in doda besedilo “v drugo trošarinsko skladišče ali drugemu oproščenemu uporabniku,“.
V tretjem odstavku se besede: “sproščeni v porabo“ nadomestijo z besedo: “porabljeni“.
V sedmem odstavku se pred besedo “plačati“ dodata besedi “obračunati in“.
6. člen
V 15. členu se v 1. točki obakrat za besedo “proda“ dodata besedi “ali prepusti“.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
“6. se v skladu s šestim odstavkom 51. člena tega zakona poveča višina trošarine za cigarete, ki so na zalogi izven trošarinskih skladišč.“
7. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Oseba, ki mora plačati trošarino je trošarinski zavezanec, če ni s tem zakonom drugače določeno.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Trošarinski zavezanec iz prvega odstavka tega člena je tudi fizična oseba, ki ne opravlja registrirane dejavnosti proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač in ne more pridobiti trošarinskega dovoljenja, ima pa v lasti oziroma uporabi opremo in surovine za proizvodnjo vina, s katerimi je mogoče letno proizvesti količine, ki presegajo količine, dovoljene za lastno rabo ter opremo za proizvodnjo žganja, katere kapaciteta presega minimalno določeno (v nadaljevanju: mali proizvajalec vina in žganja).“
8. člen
V 19. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
“5. predloži izjavo o instrumentu zavarovanja plačila trošarine;“.
9. člen
V 25. členu se v drugi točki besede “služi kot račun“ nadomestijo z besedilom, ki se glasi: “dokazuje odpremo trošarinskih izdelkov.“
10. člen
V 26. členu se v napovednem stavku tretjega odstavka črtata besedi “in tretjega“.
11. člen
V 30. členu se v prvem odstavku v 4. točki pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
“5. oseba, ki je nabavila trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih porabila za izdelavo drugih trošarinskih izdelkov;
6. trošarinski zavezanec, ki je trošarinske izdelke prodal, v skladu s predpisanimi pogoji, osebi z 31. člena tega zakona brez obračunane trošarine, sam pa je nabavil trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino.“
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Oseba iz 5. točke prvega odstavka tega člena uveljavlja pravico do vračila trošarine za trošarinski izdelek, porabljen v lastni proizvodnji na podlagi dokazila o plačilu trošarine za končni izdelek.“
12. člen
V 35. členu se črta šesti odstavek.
13. člen
V 37. členu se v drugem odstavku beseda “blago“ nadomesti z besedo “izdelek“.
14. člen
V 43. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 1.500 tolarjev za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter piva;
2. 0 tolarjev za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 tolarjev za en hektoliter penečega vina;
4. 0 tolarjev za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 11.000 tolarjev za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 125.000 tolarjev za 100% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.“
15. člen
V 44. členu se v prvem odstavku besedilo “etilnega alkohola iz tarifne oznake 2207“ nadomesti z besedami: “alkohola in alkoholnih pijač“.
V prvem odstavku se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
“- v proizvodnji neprehrambenih izdelkov;“
Za četrto alineo prvega odstavka se doda nova peta alinea, ki se glasi:
“- v proizvodnji arom in brezalkoholnih pijač, katerih vsebnost alkohola ne presega 1,2 vol% ter izdelkov, ki kot končni izdelki ne vsebujejo alkohola.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Etilni alkohol se lahko odpremi oproščenemu uporabniku iz trošarinskega skladišča ali uvozi brez plačila trošarine za uporabo v proizvodnji neprehrambenih izdelkov samo, če je denaturiran, razen v primerih, določenih v skladu s predpisi iz petega odstavka tega člena.“
V tretjem odstavku se črta beseda “popolne“, besedilo “v obratu proizvodnje etilnega alkohola“ pa se nadomesti z besedilom “v trošarinskem skladišču“.
V četrtem odstavku se za besedo “Uporaba“ doda beseda “etilnega“.
V petem odstavku se za besedama “tega člena“ doda besedilo “in popolni denaturant iz drugega in šestega odstavka 12. člena tega zakona“.
16. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Mali proizvajalec vina in žganja iz drugega odstavka 17. člena tega zakona obračunava in plačuje trošarino po določbah tega člena.
(2) Mali proizvajalec vina je fizična oseba, ki ima v lasti oziroma v uporabi vsaj 0,05 hektara vinograda in opremo za proizvodnjo vina ter prideluje vino iz lastnega pridelka grozdja.
(3) Mali proizvajalec vina plačuje trošarino za proizvedene količine vina v koledarskem letu, zmanjšane za količine, dovoljene za lastno rabo.
(4) Trošarina za vino iz prejšnjega odstavka se plačuje po stopnji, ki velja za mirna vina na dan 30. novembra tekočega leta oziroma za vina posebnih trgatev na dan 31. marca naslednjega leta.
(5) Mali proizvajalec vina predloži obračun trošarine za vino do 31. decembra tekočega leta, obračun trošarine za vina posebnih trgatev pa do 30. aprila naslednjega leta.
(6) Mali proizvajalec žganja je fizična oseba, ki ima v lasti oziroma v uporabi kotel za kuhanje žganja s prostornino 40 litrov ali več.
(7) Mali proizvajalec žganja plačuje trošarino v pavšalnem letnem znesku.
(8) Trošarina za vsak kotel s prostornino 40 do 100 litrov znaša 3.000 tolarjev, za vsak kotel s prostornino nad 100 litrov in več pa 6.000 tolarjev.
(9) Malemu proizvajalcu žganja odmeri trošarinsko obveznost carinski organ z odločbo do 30. aprila tekočega leta.
(10) Obračunana oziroma z odločbo odmerjena trošarina zapade v plačilo 30. dan po predložitvi obračuna oziroma izdaji odločbe.
(11) Ob prijavi začetka proizvodnje v skladu z 62. členom tega zakona morajo carinskemu organu mali proizvajalci vina sporočiti tudi podatek o skupni površini vinogradov, mali proizvajalci žganja pa podatek o prostornini posameznega kotla, ki jih imajo v lasti oziroma uporabi.
(12) Če lastnik oziroma uporabnik kotla najkasneje do 30. aprila tekočega leta sporoči carinskemu organu, da kotel ni v uporabi in zahteva njegovo zapečatenje, v naslednjih davčnih obdobjih ne nastane trošarinska obveznost dokler je kotel zapečaten. V letu, ko carinski organ kotel odpečati ali ugotovi, da je bil odpečaten brez soglasja carinskega organa, nastane trošarinska obveznost skladno s sedmim in osmim odstavkom tega člena.
(13) Zapečatenje in odpečatenje kotla opravi carinski organ na zahtevo in stroške lastnika oziroma uporabnika kotla. Stroške zapečatenja in odpečatenja kotla določi minister, pristojen za finance.
(14) Zgornjo mejo količine vina za lastno rabo iz tretjega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
(15) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpiše minister, pristojen za finance.“
17. člen
V 51. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(4) S 1. julijem 2001 se trošarina določi v višini 46% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji; s 1. januarjem 2002 se trošarina določi v višini 48% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji; s 1. julijem 2002 se trošarina določi v višini 50% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji; s 1. januarjem 2003 se trošarina določi v višini 51% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. julijem 2003 se trošarina določi v višini 52% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji; s 1. januarjem 2004 se trošarina določi v višini 53% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. julijem 2004 se trošarina določi v višini 54% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji in s 1. januarjem 2005 se trošarina določi v višini 55% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.“
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(7) Trošarina se plačuje v višini:
1. za cigare in cigarilose: 0 tolarjev za 1.000 kosov in 5% od drobnoprodajne cene;
2. za drobno rezan tobak: 0 tolarjev za en kilogram in 30% od drobnoprodajne cene;
3. za ostali tobak za kajenje: 0 tolarjev za en kilogram in 20% od drobnoprodajne cene.“
V desetem odstavku se besedilo “dajanjem tobačnih izdelkov v promet“ nadomesti z besedilom “sprostitvijo tobačnih izdelkov v porabo“.
18. člen
V 54. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(3) Trošarina se plačuje v višini:
tolarjev
1. od motornega bencina iz tarifnih oznak
2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29,
2710 00 32, 2710 00 34 in 2710 00 36
(za 1.000 litrov), in sicer:
1.1. letalski bencin                   95.000
1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l  95.000
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l
in z oktanskim številom (RON) do manj kot 98       80.000
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l
in z oktanskim številom (RON) 98 ali več         80.000
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 00 66
do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in sicer:
2.1. za pogonski namen                  70.000
2.2. za gorivo za ogrevanje                7.500
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih
oznak od 2711 12 11 do 2711 13 97 (za 1.000
kilogramov), in sicer:
3.1. za pogonski namen                  38.000
3.2. za gorivo za ogrevanje                  0
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
(za 1.000 kilogramov), in sicer:
4.1. za pogonski namen                  38.000
4.2. za gorivo za ogrevanje                  0
5. od naravnega plina iz tarifne oznake 2711 11 00
in 2711 21 00 (za en kubični meter)             1,50
6. od kerozina iz tarifnih oznak 2710 00 51 in
2710 00 55 (za 1.000 litrov), in sicer:
6.1. za pogonski namen                  70.000
6.2. za gorivo za ogrevanje                5.000
7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak 2710 00 74,
2710 00 76, 2710 00 77, 2710 00 78 in 2710 00 97
(za 1.000 kilogramov)                   5.000"
V sedmem odstavku se za besedo “žičnic“ doda besedilo: “in strojev ter naprav na smučiščih“.
19. člen
V 55. členu se v 3. točki prvega odstavka za besedama “oziroma proizvodnjo“ doda besedilo “netrošarinskih izdelkov ali“.
20. člen
V 56. členu se v drugem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
“Če uvoznik potrdila ne predloži ali ne more na drug način dokazati, da je uvoženo mineralno olje označeno, se mineralno olje šteje za neoznačeno.“
21. člen
Črta se četrti odstavek 59. člena.
22. člen
V 62. členu se v prvem odstavku beseda “sporočiti“ nadomesti z besedo “prijaviti“.
V drugem odstavku se beseda “razpošiljanja“ nadomesti z besedo “odpremljanja“.
V tretjem odstavku se beseda “predpostavljeno“ nadomesti z besedo “predvideno“.
23. člen
V 68. členu se v prvem odstavku 12. točka spremeni tako, da se glasi:
“12. se alkoholni izdelki odpremijo iz trošarinskega skladišča ali uvozijo brez plačila trošarine za uporabo v proizvodnji neprehrambenih izdelkov, ne da bi bili denaturirani;“
V prvem odstavku se v 13. točki besedilo “v obratu proizvodnje etilnega alkohola“ nadomesti z besedilom “v trošarinskem skladišču“.
Besedilo 20. točke se spremeni tako, da se glasi:
“20. če zahteva vračilo trošarine v skladu s 30. členom ter sedmim in devetim odstavkom 54. člena, na podlagi neresničnih podatkov.“
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Z denarno kaznijo v višini 50.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, če zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov (54. člen) ali če kot trošarinski zavezanec ne vodi predpisanih evidenc (59. člen) oziroma opusti dolžnost sporočila ali prijave carinskemu organu (45. člen ter 25. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah).“
24. člen
V 71. členu se črta beseda “rdeče“, beseda “plinsko“ pa se nadomesti z besedo “mineralno“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.“
25. člen
Mali proizvajalci žganja, ki so pristojnemu carinskemu organu do uveljavitve tega zakona že prijavili lastništvo oziroma uporabo kotlov za kuhanje žganja, morajo najkasneje do 31. decembra 2001 dopolniti prijavo s podatkom o prostornini kotlov, ki jih imajo v lasti oziroma v uporabi.
26. člen
16. člen tega zakona se uporablja od vložitve obračuna trošarine za leto 2001 dalje.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/96-14/26
Ljubljana, dne 20. aprila 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti