Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2000. Odlok o režijskem obratu v Občini Kungota, stran 3743.

Na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kungota (MUV, št. 28/95) in 5. točke 7. člena in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) ter 16. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kungota (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Kungota na 18. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Kungota
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kungota, s sedežem Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, ustanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto Občine Kungota.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Kungota. Režijski obrat bo v prvi fazi štel do dva delavca. V nadaljevanju delovanja režijskega obrata, če se izkaže kot koristna oblika, je možna dodatna zaposlitev, o kateri odloča župan. Župan o tem obvesti Občinski svet občine Kungota.
3. člen
Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenuje vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog, katere jim dodeli občinski svet in župan.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Kungota. Po predhodnem dogovoru pa lahko deluje izven Občine Kungota.
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Kungota,
– sredstev občinskega proračuna.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja oziroma pridobiva od prodaje blaga ali storitev se stekajo v proračun Občine Kungota.
5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu in ostala določila se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
A) Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti na območju Občine Kungota:
1. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
2. javna snaga in čiščenje javnih površin,
3. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
4. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
5. vzdrževanje, upravljanje in varstvo lokalnih, občinskih cest, javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,
6. oskrba s pitno vodo,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki in primerno odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
8. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
B) Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti:
1. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
2. urejanje javnih parkirišč,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
4. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
5. zimska služba,
6. postavljanje reklamnih objektov,
7. izvajanje reklamiranja,
8. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
9. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov,
10. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena dela,
11. odčitavanje vodomerov,
12. urejuje in vzpostavlja turistično dejavnost,
13. aktivno sodeluje pri pospeševanju razvoja turizma in z njim povezanimi dejavnostmi,
14. vzdržuje obstoječo kulturno dediščino, turistične objekte in turistično infrastrukturo,
15. opravlja t.i. inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov,
16. ureja upravne postopke in oglede na terenu,
17. gospodari z zazidanimi in nezazidanimi stavbnimi zemljišči in nadomestili za stavbno zemljišče, za njihovo uporabo,
18. vzdržuje, upravlja in obnavlja občinske objekte,
19. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov in
20. vsa druga vzdrževalna dela.
IV. KONCESIJA
7. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
8. člen
Koncesija se daje dejavnosti iz 6. člena pod točko A in B, katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.
9. člen
Občina Kungota pridobiva koncesionarje na podlagi veljavnega pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja (Uradni list RS, št. 49/98).
10. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot določa koncesijska pogodba.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji kot določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine Kungota, na predlog župana.
11. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstvene itd.),
– da predložijo ustrezno obliko jamstva (varščina) za kvalitetno izvajanje gospodarske službe in
– da predložijo program dela za izvajanje razpisane dejavnosti.
Varščina se koncesionarju ne vrača.
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o delovanju režijskega obrata.
Za nemoteno izvajanje dejavnosti se pripravi tudi ustrezen cenik storitev, ki ga potrdi občinski svet.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-18/2001
Kungota, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti