Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, stran 3719.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo 7/999, je Občinski svet občine Ajdovščina, na seji dne 25. 4. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
1. člen
Iz a) točke 2. člena pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Uradni list RS, št. 73/00 in 91/00) se iz besedila: »Kot prvi prednostni kriterij se šteje izpolnjevanje prve in tretje alinee splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka.«, črta besedilo »in tretje«.
Prvo alineo c) točke 2. člena pravilnika se dopolni tako, da se pravilno glasi: »nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva ali ima status kmeta«.
2. člen
V a) točki 3. člena se doda nova alinea:
» – za obnovo vinogradov in matičnjakov na površinah, ki so po katastrskih podatkih njiva ter ležijo v območju melioracij in komasacij se sredstev ne dodeli.«
Besedilo »Višina sredstev znaša 374.500 SIT/ha«, spremeni tako, da se pravilno glasi: »Višina sredstev je odvisna od naklona zemljišča pred obnovo, in sicer:
---------------------------------------------------------------------------
naklon zemljišča       0–20%   21–40%    41–60%     nad 61%
---------------------------------------------------------------------------
višina sredstev   200.000 SIT/ha   + 25%    + 50%     + 100%
---------------------------------------------------------------------------.«
3. člen
V b) točki 3. člena se besedilo »Višina sredstev znaša 321.000 SIT/ha«, spremeni tako, da se pravilno glasi: »Višina sredstev je odvisna od naklona zemljišča pred obnovo, in sicer:
----------------------------------------------------------------------------
naklon zemljišča       0–20%   21–40%    41–60%     nad 61%
----------------------------------------------------------------------------
višina sredstev   150.000 SIT/ha   + 25%    + 50%      + 100%
----------------------------------------------------------------------------.«
4. člen
V c) točki 3. člena se besedilo »Višina sredstev za travnik znaša 125.000 SIT/ha, za pašnik pa 150.000 SIT/ha«, spremeni tako, da se pravilno glasi: »Višina sredstev za agromelioracijo travnika je 50.000 SIT/ha ter za ureditev pašnika 50.000 SIT/ha.«
5. člen
V f) točki 3. člena pravilnika se številka 0,5 ha spremeni v 0,3 ha.
6. člen
3. člen pravilnika se dopolni tako, da se na koncu besedila dodajo točke k), l) in m), ki se glasijo:
»k) za spodbujanje premeščanja živinorejskih kmetij iz mestnih jeder:
– pri premestitvi se stalež živali ne zmanjša,
– živinorejska dejavnost na stari lokaciji se prekini.
Višina sredstev znaša 10% vrednosti investicije, oziroma največ 1,5 MIO SIT.
l) za spodbujanje adaptacij malih hlevov:
– z adaptacijo se stalež živali ne zmanjša,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– sredstev za urejanje hlevov s sistemom izplakovanja se ne dodeli.
Višina sredstev je 20.000 SIT na posamezno kravo ter 15.000 SIT na posameznega bika oziroma telico. Višina sredstev je sorazmerna obsegu adaptacije hleva.
m) za spodbujanje urejanja starih, obstoječih gnojišč:
– mnenje krajevne skupnosti o predvideni sanaciji,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– za gnojišča, ki so z gradbenim dovoljenjem že predvidena v sklopu izgradnje živinorejskega objekta, se sredstev ne dodeli,
– ureditev gnojišča je skladna s predpisi o graditvi tovrstnih objektov.
Višina sredstev znaša 2.000 SIT/m2.«
7. člen
Prvi odstavek 4. člena pravilnika se spremeni tako, da se pravilno glasi: »Višino subvencij določi občinski svet za vsako leto oziroma za vsak razpis posebej. Če tega ne določi posebej, veljajo pogoji iz prejšnjega razpisa za naslednji razpis. Višina subvencij po tem pravilniku je določena za leto 2001.«
Na koncu drugega odstavka 4. člena pravilnika se doda besedilo: »Sredstva za namene po k) točki 3. člena pravilnika se izplača po zaključeni investiciji, preselitvi živali ter prekinitvi živinorejske dejavnosti na stari lokaciji.«
8. člen
Iz besedila naslova IV. poglavja pravilnika se črta beseda »CELOSTNEGA«, tako da se po novem pravilno glasi: »SOFINANCIRANJE NAMENOV S PODROČJA POSPEŠEVANJA RAZVOJA PODEŽELJA«
9. člen
Tretja alinea 7.a člena pravilnika se spremeni tako, da se pravilno glasi: »pridobljeno pravnomočno dovoljenje za gradnjo; obdobje, v katerem mora biti pridobljeno dovoljenje za gradnjo, natančno določa javni razpis. Obdobje ne sme biti daljše od treh let.«
10. člen
11. člen pravilnika se na koncu dopolni z novo alineo:
»– imeti v lasti objekt, za katerega so prejeli sredstva po II. poglavju tega pravilnika, še najmanj 10 let po pridobitvi sredstev.«
11. člen
Drugi odstavek 12. člena pravilnika se na koncu dopolni z besedilom:
»Prejemnik sredstev izgubi tudi pravico kandidiranja na razpisu po tem pravilniku še 5 let po ugotovljeni nepravilnosti.«
12. člen
Besedilo prvega odstavka 13. člena pravilnika se na koncu dopolni z besedilom:
»Prosilci ne morejo pridobiti sredstev iz naslova adaptacij hlevov, pri katerih pridobivajo dodatna stojišča ter iz naslova adaptacij malih hlevov. Sredstva za spodbujanje preseljevanja živinorejskih objektov iz mestnih jeder se dodeli ne glede na sredstva pridobljena po drugih namenih.«
13. člen
Te spremembe in dopolnila pravilnika se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 321-48/2000-01
Ajdovščina, dne 25. aprila 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti