Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1996. Odlok o lokacijskem načrtu Likarica (rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400), stran 3729.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet občine Idrija na 20. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu Likarica (rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt Likarica (rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400), ki ga je izdelal Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9/a, 5000 Nova Gorica, pod številko 4594, v marcu 2001. Podlaga za lokacijski načrt je dolgoročni družbeni plan Občine Idrija za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98 in 37/99) – Urbanistična zasnova mesta Idrija.
2. člen
Ureditveni načrt obnove ima naslednje sestavne dele:
1. Odlok
2. Soglasja in mnenja
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Območna enota Nova Gorica, izpostava Idrija
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave – izpostava Nova Gorica
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
– Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, Poslovna enota Tolmin
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica
– PUH Ljubljana
– Komunala Idrija, d.o.o.
– KS Idrija
– Občina Idrija
– RŽS Idrija v zapiranju, d.o.o.
3. Obrazložitev
4. Grafične priloge
– Topografski načrt M = 1: 5000
– Izsek iz kartografske dokumentacije prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Idrija M = 1: 5000
– Kopija katastrskega načrta M = 1: 1000
– Seznam lastnikov
– Katastrski elaborat
– Geodetski načrt obstoječega stanja M = 1: 500
– Ureditvena situacija M = 1: 500
– Zbirna situacija komunalnih naprav M = 1: 500
– Prometna ureditev M = 1: 500
– Vzdolžni profil – glavna cesta M = 1: 1000/100
– Vzdolžni profil – odcep Dole M = 1: 1000/100
– Karakteristični prečni profil – glavna cesta M = 1: 50
– Karakteristični prečni profil – odcep Dole M = 1: 50
II. OPREDELITEV OBMOČJA IN MEJE LOKACIJSKEGA NAČRTA LIKARICA
3. člen
Lokacijski načrt Likarica (rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400) obsega parcele: 2265/2, 2266, 2264, 2269/1, 2488, 2486/10, 2454, 2459, 2265/1, 2633, 2258, 2657, 2656, 2658, 2665, 2482/1, 248272, 2483, 2486/5, 2486/8, 2489, 2453, 2441/1 k.o. Idrija – mesto.
Podatki o lastništvu, kulturi, velikosti parcel in njihovih tangiranih delov so razvidni iz tabele, ki je sestavni del LN.
III. POTEK TRASE IN POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
4. člen
Območje lokacijskega načrta zajema:
– glavna cesta G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400,
– križišče 1 na glavni cesti v km 3.190,
– priključek na območje Avtocentra v km 3.270,
– priključek na pokopališče v km 3.305,
– deviacija – lokalna cesta za Dole (Triglavska ulica),
– pešhodniki,
– parkirišča,
– avtobusna postajališča,
– kolesarska pot.
5. člen
Glavna cesta G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400
Računska hitrost za obravnavan odsek je 50 km/h. Na obravnavanem odseku je potrebno preveriti in upravičiti ukrepe za umirjanje prometa v fazi izdelave izvedbenih projektov. Kolikor se bo izkazala potreba po ukrepih za umirjanje prometa, bodo le-ti upoštevani.
Predvideni so naslednji normalni prečni profili: vozni pas 2 × 3 m, robni pas 2 × 0,30 m, (pas za leve zavijalce 1 × 3 m), bankina 2 × 1 m in (pešhodnik 2 × 1,60 m). Priključni kraki dovozov so: vozni pas 2 × 3 in bankina 2 × 1 m.
Na območju krivine na glavni cesti (R110 m) je predvidena razširitev za srečevanje tovornjakov s priklopnikom (2 × 0,40 m). Na območju zaključka odseka v km 3.400 se širina glavne ceste prilagodi obstoječemu profilu vozišča, ki znaša 5,90 m. Krak lokalne ceste za Dole se v križišču ustrezno razširi za srečevanje tovornih vozil.
Križišče 1 na glavni cesti v km 3.190
Severni in južni krak križišča 1 predstavlja glavna cesta G2/102, vzhodni krak lokalna cesta za Dole, zahodni krak pa priključek za parkirišče ob stadionu, ki se nadaljuje v enosmerni izvoz iz območja Avtocentra. Predvideno je štirikrako križišče s pasovi za leve zavijalce v vseh smereh. Predvidena računska hitrost je 50 km/h. Predvidena je razširitev na glavni cesti v dolžini 60 m, namestitveni pas za leve zavijalce je min. 20 m: namestitveni pas za leve zavijalce na severnem kraku je 30 m, namestitveni pasovi za leve zavijalce na stranskih priključkih pa so 10 m.
Priključek na območje Avtocentra v km 3.270
V km 3.270 na desni strani se ohrani priključek za območje Avtocentra, ki je namenjen uvozu in izvozu na parkirišče ob avtosalonu in se nadaljuje v enosmerni uvoz za območje Avtocentra.
Priključek na pokopališče v km 3.305
Obstoječ dovoz do pokopališča na levi strani v km 3.305 se ohrani, s posegom v brežino se zagotovi ustrezna preglednost priključka. Ohrani se tudi obstoječ priključek do stanovanjske hiše na desni strani, ki ima zadovoljivo preglednost.
Deviacija – lokalna cesta za Dole (Triglavska ulica)
Z ureditvijo križišča se prestavi odsek lokalne ceste za Dole LC 130 010. Deviacija se začne na glavni cesti v km 3.190 in se izvede v dolžini ca. 100 m z navezavo na sedanjo traso Triglavske ulice.
Širina ceste je predvidoma 5,50 m, na samem območju zavijalnih radiev pa se širina poveča tako, da se omogoči zavijanje tovornih vozil. Na območju deviacije se korigira tudi odcep Partizanske ulice in nasproti ležeč priključek dvorišča.
Objekti in zidovi
Na odseku od km 3.070 do km 3.125 bo potrebno zaradi urejanja pešhodnika ob levi strani ceste zgraditi oporno konstrukcijo dolžine ca. 52 m in svetle višine 2,5 m. Konstrukcija se izvede v kombinaciji betona, kamna in obstoječe raščene skale.
Na odseku od km 3.310 do km 3.335 sega razširitev cestnega telesa na levi strani v območje obstoječega opornega zidu. Preko nove brežine v stabilnem naklonu se izvede nov peš dostop do centralnega vhoda na pokopališče s stopniščem širine 2 m in z vmesnim podestom.
Pešhodniki
Od km 3.070 do km 3.310 je predvidena obojestranska ureditev pešhodnikov širine 1,60 m, ki bodo od vozišča ločeni z dvignjenimi robniki.
Za udeležence v prometu z motnjami v telesni prizadetosti je potrebno na prehodih ustrezno poglobiti robnike, dostop do pokopališča je predviden preko dovozne poti in stranskega vhoda na pokopališče.
Parkirišča
Parkirišče na desni strani ob stadionu se uredi z novim nizom parkirnih mest zaradi spremenjenega uvoza na območje Avtoservisa in odstranitve dveh montažnih objektov.
Parkirišče na desni strani pred avtosalonom se ohrani s preureditvijo dovoza. Parkirišče je od pešhodnika ločeno z zelenico.
Parkirišče pred trgovskim objektom Mercator na levi strani ceste se preuredi. Predviden je nov uvoz iz območja novega križišča in s tem se ustrezno prilagodijo in razporedijo parkirni nizi.
Avtobusna postajališča
Postajališče za smer Ljubljana se ohrani na obstoječi lokaciji, lokacija postajališča za smer Idrija se deloma prestavi proti jugu tako, da se zagotovi ustrezna preglednost križišča. Uvozni del je predviden v dolžini 17 m, prostor za ustavljanje v dolžini 13 m in izvozni del v dolžini 15 m. Širina postajališča znaša 3 m, vzdolž postajališča so širine pešhodnikov povečane na 2 m.
Kolesarska pot
Na obravnavanem odseku rekonstruirane ceste ni predvidenih kolesarskih poti. Kolesarska povezava se bo dolgoročno obravnavala ločeno od glavne ceste v za to predvidenem rezervatu v območju od km 3.275 do km 3,400.
6. člen
Glede na prometno ureditev cest je potrebno upoštevati naslednje varovalne pogoje:
– varovanje zaščitnega pasu ob glavni cesti in preprečevanje kasnejših priključevanj nanjo,
– varnostna ograja višine 1,10 m na območju obeh prehodov čez potok,
– oporna konstrukcija od km 3.070 do km 3.125 v dolžini 52 m in svetle višine 2,5 m.
7. člen
Seznam objektov, ki jih je potrebno ob predvidenem posegu porušiti:
– montažni objekt na parceli št. 2489 k.o. Idrija-mesto,
– montažni objekt na parceli št. 2490 k.o. Idrija-mesto,
– delna porušitev ograje ob objektu Triglavska ulica 3 na parceli št. 2403/1 k.o. Idrija-mesto,
– delna rušitev obstoječega opornega zidu ob pokopališču na parceli št. 2456 k.o. Idrija-mesto.
8. člen
Seznam objektov, ki jih je potrebno ob predvidenem posegu nadomestiti:
– montažni objekt na parceli št. 2489 k.o. Idrija-mesto se nadomesti z novim na parceli št. 2264 k.o. Idrija-mesto z enako površino gradbene parcele.
IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
9. člen
Pri gradnji nove cestne infrastrukture je potrebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. Vsa križanja in poteki tras so prikazani v priloženi situaciji.
Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji upravljalcev. Pred gradnjo je potrebno komunalne vode zakoličiti, da ne pride do poškodb.
Vse opuščene infrastrukturne objekte je potrebno ustrezno utrditi.
10. člen
Vzdolž obravnavane trase poteka več obstoječih in predvidenih komunalnih naprav, ki se obdelujejo z lokacijskim načrtom Idrija-mesto. Predvidene rešitve prestavitev in križanj so prikazane v grafični prilogi: Zbirna situacija komunalnih naprav – list 4.
Vodovod
V območju obravnavanega dela ceste poteka mestni vodovod notranjega preseka 200 mm, obdelava križanj in prestavitev obstoječega vodovodnega omrežja se obdeluje z ločeno dokumentacijo (TTS, d.o.o.).
Predvidena je prestavitev obstoječega vodovoda v območju novega urejanja križišča 1 in na cevovodu pod pokopališčem zaradi širjenja pregledne berme.
Odvodnjavanje
Cestna in meteorna kanalizacija
Pri zasnovi odvodnje so upoštevane rešitve primarne kanalizacije mesta, ki obdeluje z ločeno dokumentacijo (VGI Ljubljana).
Za odvodnjo odseka med profili P1-P4 je predvidena izvedba novega priključnega kanala in obcestnih požiralnikov. Priključni kanal se naveže na obstoječ kanal preseka 30 cm, ki prečka glavno cesto na območju profila P5 in se nadaljuje preko stadiona v smeri proti reki Idrijci.
V sklopu obdelave kanalizacijskega omrežja naselja Idrija je v trasi Triglavske ulice predvideno vodenje novega primarnega meteornega kanala preseka 80 cm, ki bo prevzel odvodnjo obravnavanega dela deviirane Triglavske ulice, območje križišča in odvodnjo parkirišča ob stadionu. Odvodnja parkirišča ob stadionu se predhodno preko novih meteornih kanalov odvede na maščobolovilec M1, kjer se izločijo olja in naftni derivati.
Odsek glavne ceste med križiščema se odvodnjava na desno stran vozišča. Nov meteorni kanal je predviden v območju pešhodnika, in sicer od profila P9 do iztoka v potok Ljubevčica. Na ta kanal se navežejo tudi novi požiralniki na parkirišču ob avtosalonu. Pred iztokom kanala v potok je predvidena izvedba maščobolovilca M2.
Na parkirišču ob trgovskem objektu Mercator je predvidena izvedba novega meteornega kanala, ki bo izveden kot rekonstrukcija obstoječega meteornega kanala, nanj pa se bo poleg območja parkirišča priključila tudi odvodnja avtobusnega postajališča. Kanal se bo pred iztokom v potok Ljubevčica odvedel na maščobolovilec M3.
Odvodnja glavne ceste od križišča 2 do zaključka odseka bo urejena z novo koritnico ob levi strani ceste, ki bo zaključena v krajšem odvodnem kanalu z iztokom v potok Ljubevčica.
Za zagotovitev odvodnje ustroja ceste je predvidena drenaža glavne ceste. Od začetka odseka do struge potoka Ljubevčica poteka ob desni strani ceste, od zaključka odseka do struge potoka Ljubevčica pa poteka ob levi strani ceste.
Fekalna kanalizacija
V sklopu obdelave kanalizacijskega omrežja naselja Idrija (VGI Ljubljana) je v trasi Triglavske ulice predvideno vodenje novega primarnega fekalnega kanala, ki poteka v Triglavski ulici, prečka v območju križišča 1 glavno cesto in se nadaljuje v smeri proti centralni čistilni napravi.
VN omrežje
Križanje obstoječega VN kabla v km 3.210
V km 3.210 križa glavno cesto G2/102 VN kabel 6 kV, ki je v lasti RŽS Idrija. Ob predvidenem posegu kabla ne bo potrebno prestavljati, potrebno je le preveriti ali je ustrezno zaščiten in ga po potrebi ustrezno zaščititi.
Križanje obstoječega VN kabla v km 3.195
V km 3.195 je obstoječa kabelska kanalizacija, ki je ob rekonstrukciji glavne ceste G2/102 skozi Idrijo ne bo potrebno prestavljati.
NN omrežje
Križanje obstoječega prostozračnega NN omrežja v km 3.165
Pri rekonstrukciji ceste v km 3.165 ne bo prišlo do bistvenega povišanja nivoja ceste, zato obstoječega NN omrežja ne bo potrebno prestavljati. Potrebno je preveriti varnostno višino, če ustreza tehničnim predpisom za križanje NN omrežja z glavno cesto.
Križanje obstoječega NN prostozračnega SKS kabla v km 0.030
Za napajanje obstoječih objektov ob cesti za Dole ne bo potrebno prestavljati obstoječega prostozračnega SKS kabla, ki je položen na hišne konzole in drogove. Potrebno je preveriti varnostno višino, če ustreza tehničnim predpisom za križanje NN omrežja z lokalno cesto.
Križanje obstoječega prostozračnega NN omrežja v km 3.310–3.315
Pri rekonstrukciji ceste v km 3.310–3.315 ne bo prišlo do bistvenega povišanja nivoja ceste, zato obstoječega NN omrežja ne bo potrebno prestavljati. Potrebno je preveriti varnostno višino, če ustreza tehničnim predpisom za križanje NN omrežja z glavno cesto.
Prestavitev obstoječe EE omarice v km 3.322
Pri rekonstrukciji ceste v km 3.322 ne bo prišlo do razširitve ceste, zato obstoječo EE omarico do katere pride zemeljski kabel ne bo potrebno prestavljati.
Javna razsvetljava
Napajanje nove JR je predvideno z navezavo na obstoječo javno razsvetljavo, poleg avtomatskega bo omogočen tudi ročni vklop in izklop. Napajanje svetilk je predvideno s kablom PP41-A 4x16 mm2 +2,5 mm2, 1 kV, ki bo položen prosto v zemljo in v predvideno kabelsko kanalizacijo v pločniku. Za priključitev na kandelaber so predvidene priključne plošče z varovalko EZ 25/6A.
Predvidena javna razsvetljava se naveže na obstoječo, zato bodo skupne tudi meritve porabljene električne energije, ki se izvajajo preko obstoječega trifaznega števca delovne energije, ki je montiran v RKO-JR.
Stebri bodo tipski h = 10 m, vročecinkani in dimenzionirani za ustrezno vetrovno cono.
Demontaža JR omrežja v km 3.075–3.310
V km 3.075 je na glavni cesti G2/102 locirana CD svetilka na ločnem drogu, ki se jo nadomesti s svetilko CX 6236-1150 NR na ravnem trisegmentnem stebru višine 10 m. Napajanje novega JR omrežja je izvedeno z navezavo na obstoječe JR omrežje.
V km 3.147 je ob glavni cesti G2/102 locirana UE svetilka na ravnem drogu višine 4 m, ki se jo nadomesti s svetilko CX 6236-1150 NR na ravnem trisegmentnem stebru višine 10 m.
V km 3.301 je ob glavni cesti G2/102 locirana UE svetilka na ravnem drogu višine 4.0 m, ki se jo nadomesti s svetilko CX 6236-1150 NR na ravnem trisegmentnem stebru višine 10 m.
Križanje predvidene kabelske kanalizacije v km 3.185–3.195
V km 3.185–3.195 bo položena nova kabelska kanalizacija 1x110 mm, ki bo služila za bodoče JR kable za napajanje JR v križišču na nasprotni strani dovozne ceste za parkirišče.
Križanje predvidene kabelske kanalizacije v km 3.205
V km 3.205 bo položena nova kabelska kanalizacija 1×110 mm, ki bo služila za bodoče JR kable za napajanje JR v križišču na nasprotni strani ceste G2/102 in za razsvetljavo lokalne ceste za Dole.
Križanje predvidene kabelske kanalizacije v km 3.280–3.290
V km 3.280–3.290 bo položena nova kabelska kanalizacija 1×110 mm, ki bo služila za bodoče JR kable za napajanje JR v križišču na nasprotni strani dovozne ceste za parkirišče.
Križanje predvidene kabelske kanalizacije v km 3.300
V km 3.300 bo položena nova kabelska kanalizacija 1×110 mm, ki bo služila za bodoče JR kable za napajanje JR v križišču na nasprotni strani ceste G2/102.
TK omrežje
Križanje TT kablov v km 3.150
V km 3.155 križata glavno cesto TK kabla TK10 150×4×0.6 in TK10 75×4×0.6.
Pri rekonstrukciji ceste se obstoječe TK omrežje TK kabla TK 10 150×4×0.6 in TK10 75×4×0.6 od novega TK jaška (k.j.2), postavljenega v pločnik prestavi. Nova trasa bo potekala v kabelski kanalizaciji v pločniku na globini 0,7 m do km 3.200, kjer bo izveden kabelski jašek (k.j.3), nato bo prečkala glavno cesto na globini 0,8 m in se nadaljevala v pločniku ob lokalni cesti za Dole do novega kabelskega jaška (k.j.6), ki bo objel obstoječe TK kabelsko omrežje v km 0.035. V tem kabelskem jašku bodo narejene spojke na del obstoječega TK omrežja.
Križanje TT kablov v km 0.030–0.060
V km 0.030–0.040 križajo lokalno cesto TK kabli TK10 75×4×0.6, TK10 25×4×0.6 in TK10 5×4×0.6. Dovozno cesto za parkirišče stanovanjskega objekta na Triglavski ulici 3 križa TK kabel TK10 100×4×0.6.
Pri rekonstrukciji lokalne ceste se od kabelskega jaška (k.j.6) položi kabel TK10 150×4×0.6 v kabelski kanalizaciji v pločniku na globini 0,7 m do križišča s Partizansko ulico, dalje čez cesto na globini 0,8 m in do novega kabelskega jaška (k.j.7), kjer bi izveden razcep. Za napajanje klavnice bo položen TK 10 5×4×0.6 do novega jaška (k.j.8), ki bo objel obstoječi kabel TK 10 5×4×0.6, kjer se novi kabel naveže na obstoječega. Od kabelskega jaška bo položena kabelska kanalizacija preko ceste za Dole do novega kabelskega jaška (k.j.9), ki bo objel obstoječi TK kabel TK 10 100×4×0.6, kjer bo narejena spojka. Od kabelskega jaška (k.j.9) bo položena preko dovozne ceste za parkirišče stanovanjskega objekta Triglavska ulica 3 kabelska kanalizacija do vogala stanovanjskega objekta, kjer se bo navezala na obstoječ kabel TK10 10×4×0.6.
Obstoječ TK kabel TK10 50×4×0.6 bo prestavljen v kabelski jašek (k.j.6).
Križanje TK prostozračnega naročniškega kabla v km 3.350–3.395
Prostozračni TK kabel TK33 CP 5×4×0.8 in optika 12 vlaken križa v km 3.350–3.395 glavno cesto G2/102. Pri rekonstrukciji ceste na tem delu ceste ne pride do razširitve cestišča, zato obstoječi TK drog prostozračnega TK omrežja, ki v tem kilometru križa rekonstruirano cesto ni potrebno prestaviti. Potrebno je preveriti varnostno višino, če ustreza tehničnim predpisom za križanje NN omrežja z glavno cesto.
Križanje predvidene TK kabelske kanalizacije v km 3.115–3.355
Za potrebe Telekoma v prihodnosti bo položena kabelska kanalizacija 4 × 110 mm od novega kabelskega jaška (k.j.1) v km 3.115 do kabelskega jaška (k.j.4) v km 3.355, kjer križa glavno cesto G2/102, do kabelskega jaška (k.j.5). Kabelska kanalizacija bo položena v pločnik na celotni dolžini trase.
Plinovod
V območju Partizanske ulice, križišča 1 in izvozne ceste iz območja Avtoservisa je predvideno primarno plinovodno omrežje.
V. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
11. člen
V sklopu projekta rekonstrukcije ceste je potrebno izdelati tudi projekt ureditve Ljubevščice v območju prepusta na dolžini 100 m gorvodno od sotočja Ljubevščice z Idrijco.
VI. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE IN VAROVANJE OKOLJA
12. člen
(Varstvo zraka)
V času izvajanja del je potrebno: preprečevati prašenje z gradbišča – vlažiti površine v suhem in vetrovnem vremenu, preprečevati nekontroliran raznos gradbenega materiala s transportnih sredstev: čiščenje vozil pri vožnji na javne prometne površine, pokrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah in upoštevati emisijske norme pri začasnih gradbenih objektih ter pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih: uporaba tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.
Emisije prometa v času obratovanja ne bodo bistveno vplivale na povečano onesnaženost zraka.
13. člen
(Varstvo pred hrupom)
V času izvajanja del je potrebno omejiti obratovanje gradbišča izven nočnega časa, uporabljati tehnično brezhibno gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva, izvajati kontrole meritev hrupa in sprejemati ukrepe v primeru prekoračitev.
Ocena obremenitev s hrupom je pokazala, da bo v času obratovanja preobremenjen poslovno stanovanjski objekt Triglavska 1, medtem ko je pri ostalih objektih na območju rekonstrukcije glavne ceste obremenitev s hrupom nižja od mejnih vrednosti. Predvidena je dodatna zvočna izolacija bivalnih prostorov objekta Triglavska 1 (pasivna protihrupna zaščita) z izboljšanjem zvočne izolativnosti oken. Vrsta pasivne protihrupne zaščite bo določena na podlagi meritev hrupa v posameznih prostorih.
14. člen
(Varstvo voda)
V času gradnje se ne sme brez nadzora uporabljati materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, utrjene površine, na katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehničnih naprav ne smejo imeti možnost odtekanja odpadnih in izcednih vod v tla, transportni in gradbeni stroji morajo biti tehnični brezhibni in ustrezno vzdrževani, organizirani morajo biti ukrepi v primeru izlitja nevarnih tekočin.
V času obratovanja je predvidena kontrolirana odvodnja površinskih vod s cestišča in parkirišč preko lovilcev olj in maščob, preprečiti je potrebno emisije posipnih materialov s cestnih površin v prostor.
VII. TOLERANCE
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju danih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše iz tehničnega, oblikovalskega, prometno-tehniškega ali okoljevarstvenega vidika s katerimi pa se ne smejo poslabšati okoljski pogoji.
Dopustna odstopanja so:
– dostop na pokopališče je predviden s klančino in vmesnimi diferenciranimi stopnicami. Zaradi zagotavljanja preglednosti dovoza na pokopališče ter iz krajinsko oblikovalskega, arhitektonskega, prometno tehničnega in oblikovalskega vidika (pokopališče je kulturni spomenik I. kategorije), je dopustna izgradnja dostopa preko osno zasnovanega stopnišča.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
15. člen
Lokacijski načrt je obvezen za investitorje, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav. Pri izvajanju lokacijskega načrta morajo biti upoštevani vsi gradbeno-tehnični, prometni, sanitarno-higienski, varnostni in drugi predpisi.
IX. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi v prostor območja lokacijskega načrta se lahko izvajajo po pridobitvi enotnega dovoljenja za gradnjo, ki ga izda pristojni upravni organ.
17. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
18. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem lokacijskega načrta opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor.
19. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled v prostorih Občine Idrija.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-1/99
Idrija, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti