Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2015. Poslovnik Nadzornega odbora občine Vransko, stran 3756.

Na podlagi 46. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Nadzorni odbor občine Vransko na 6. redni seji dne 1. 3. 2001 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora občine Vransko: v nadaljnjem besedilu: NO) ter opredeljuje njegove pristojnosti.
2. člen
NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
3. člen
NO je pri svojem delu neodvisen in ni vezan na nikogaršnja navodila.
Pri opravljanju svojega dela so člani NO dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto fizičnih in pravnih oseb.
Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in tega pravilnika.
4. člen
NO pri svojem delu uporablja enak žig kot občinski svet, s tem, da je v notranji krožnici namesto naziva občinski svet, naziv nadzorni odbor. Glede njegove uporabe in shranjevanja veljajo enake določbe kot za občinski svet.
Pri svojem delu uporablja infrastrukturo in sredstva Občine Vransko.
Strokovno in administrativno podporo zagotavlja župan in občinska uprava.
5. člen
Člani NO imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov.
II. ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI
6. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov.
7. člen
NO predstavlja predsednik ali od predsednika pooblaščeni član NO.
8. člen
NO ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem premoženja občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
9. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– sodeluje z organi občine, občinsko upravo ter drugimi organi občine, opredeljenimi v statutu občine.
10. člen
NO opravlja svoje naloge na sejah. Za opravljanje nalog se šteje tudi delovanje članov pri izvajanju sklepov nadzora, ne glede na lokacijo kje se ta sklep izvaja.
NO deluje na podlagi tega poslovnika. Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporablja statut občine, poslovnik občinskega sveta, predpisi o lokalni samoupravi.
Za potrebe postopkovnih določb se uporablja zakon, ki ureja upravni postopek, za vprašanja, ki se nanašajo na metode in standarde nadzora, se uporabljajo predpisi za delo Računskega sodišča RS.
III. ORGANIZIRANJE IN VODENJE SEJ
11. člen
Seje NO so lahko redne ali izredne.
Redne seje so določene v skladu z letnim planom, ki obvezno vsebuje:
– letni nadzor zaključnega računa,
– letni nadzor finančnih načrtov ter računovodskih izkazov javnih zavodov, javnih podjetij ter občinskih skladov, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica poslovnih deležev je občina,
– polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem in
– nadzor nad zadevami iz pristojnosti nadzornega odbora, ki ga do sprejema letnega programa dela predlaga s sklepom občinski svet ali župan.
Izredne seje se lahko izvedejo kadarkoli med letom, če tako sklene nadzorni odbor v skladu s svojimi pristojnostmi. Pobude za izredni nadzor lahko poda katerikoli od članov, katerikoli od organov, teles, komisij v sklopu občine, najmanj pet občanov občine, katerikoli organ, telo ali komisija RS, ter pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost na območju občine. Te pobude morajo biti pisne in obrazložene. NO mora na zahtevo pobudnikov zagotoviti tajnost pobude, pobudnikov in vsebine pobud. V takem primeru postane pobuda v primeru izvedbe nadzora, formalno pobuda nadzornega odbora.
12. člen
Na sejah člani NO planirajo in koordinirajo svoje delo, določajo prioritete nalog nadzora in njihove nosilce.
13. člen
Nosilec naloge je odgovoren za racionalno organizacijo izvedbe naloge nadzora po fazah in mora upoštevati postavljene roke za izvedbo naloge kot celote in njenih posameznih faz.
Nosilec naloge odgovarja za pravočasno ter ažurno poročanje na sejah NO. Po opravljeni nalogi izdela nosilec končno pisno poročilo s predlogi potrebnih ukrepov v skladu s tem poslovnikom.
Nosilec naloge je odgovoren za pravočasno izdelavo končnega pisnega poročila, ki mora vsebovati pomembnejše ugotovitve in potrebne sklepe.
14. člen
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi tudi računskemu sodišču.
15. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
16. člen
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
17. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
18. člen
Na predlog nosilca naloge lahko v primeru specifičnih in strokovno zahtevnejših nalog nadzora, NO predlaga občinskemu svetu imenovanje zunanjega strokovnega sodelavca (izvedenca) za svetovanje oziroma izvedbo posameznih strokovnih nalog nadzora ter z njim sklene pogodbo o delu, v kateri mora biti določen predmet obravnave, rok in cena.
19. člen
Seje NO sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti vodi sejo član, ki ga za to pooblasti predsednik.
20. člen
Pisno gradivo in vabilo na sejo NO dostavi sklicatelj seje 5 dni pred sejo članom NO, županu in po potrebi strokovnim sodelavcem.
Gradivo za sejo pripravijo strokovne službe občine, člani NO in zunanji sodelavci.
Vabljenim k posameznim točkam dnevnega reda seje se skupaj z vabilom pošlje gradivo k točki.
21. člen
Na začetku seje predsedujoči ugotovi sklepčnost. NO je sklepčen, če je prisotnih večina članov.
22. člen
Na sejah se glasuje javno, razen če se NO z večino članov odloči za tajno glasovanje.
IV. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA
23. člen
Vir financiranja NO je proračun občine. V proračunu se predvidijo sredstva za sejnine in morebitno vključitev zunanjega strokovnega sodelavca v delo NO.
Sejnine članov NO so enake kot sejnine občinskih svetnikov, ki jih določa pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 44/99) in se spreminjajo v skladu s spremembo tega pravilnika.
V. POSTOPEK ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
24. člen
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko da vsak član NO.
Dopolnitev oziroma spremembo poslovnika se sprejme na enak način kot sam poslovnik.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Poslovnik sprejme NO in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-02/02-01
Vransko, dne 1. marca 2001.
Predsednica
Nadzornega odbora
občine Vransko
Marjana Jerman dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost