Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1994. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija, stran 3726.

Na podlagi 64. zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 23., 135. in 136. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) ter 80. in 83. člena poslovnika Občinskega sveta občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01) je Občinski svet občine Idrija na 20. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Idrija
1. člen
V statutu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) se v drugem odstavku 24. člena za besedama “občinski upravi” doda besede “in krajevnih skupnostih”.
2. člen
V tretjem odstavku 46. člena se za besedama “občinske uprave” doda besede “in krajevnih skupnosti”.
3. člen
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Krajevna skupnost je lahko delodajalec.”
4. člen
V prvem stavku drugega odstavka 53. člena se za besedama “občinski upravi” doda besede “ter krajevnih skupnostih”.
5. člen
Za 59. členom se doda nov 59.a člen, ki se glasi:
“Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovnih službah krajevnih skupnosti sprejme svet krajevne skupnosti po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Predhodno soglasje k potrebi za zaposlitev novih delavcev v strokovnih službah krajevnih skupnosti poda župan.
O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v strokovnih službah krajevnih skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.”
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01502-1/99
Idrija, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost