Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2021. Aneks k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001, stran 3790.

A N E K S K D O G O V O R U
o politiki plač za obdobje 1999–2001
I
Socialni partnerji se strinjamo, da je bil način dogovarjanja o osnovnih načelih politike plač, katerega rezultat je tudi veljavni dogovor o politiki plač, primeren način urejanja medsebojnih odnosov na tem področju in da je potrebno z njim nadaljevati tudi v prihodnje.
Strinjamo se, da bo treba v letu 2002 postopoma preiti na spremenjen način usklajevanja plač, ki bo upošteval predvideno rast cen življenjskih potrebščin in rast bruto domačega proizvoda oziroma produktivnosti.
Socialni partnerji ugotavljamo, da je politika plač eden izmed pomembnejših delov ekonomske in socialne politike v državi, vendar želimo obseg svojega sodelovanja oziroma okvir dogovarjanja ponovno razširiti na raven, ki smo jo dosegali v letih, ko smo svoje sodelovanje zaključili s podpisom socialnega sporazuma.
Socialni partnerji se strinjamo, da se za oblikovanje razvojne in socialne strategije države ter za doseganje ciljev, nalog in obveznosti, ki so predmet našega posamičnega in skupnega interesa, dogovorimo v socialnem sporazumu za naslednje obdobje, vključno s spremenjenim sistemom usklajevanja plač.
II
Socialni partnerji se strinjamo, da je ne glede na določila prejšnje točke potrebno način usklajevanja plač za leto 2001 v zasebnem sektorju urediti posebej.
Zato se v poglavju III. Usklajevanje plač v veljavnem dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001 (Uradni list RS, št. 22/99 in 51/00) v točki 1. 3. Leto 2001 doda nova točka 1. 3. 2. Dodatna uskladitev plač v zasebnem sektorju, ki se glasi:
“Izhodiščne plače po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti se ob izplačilu plač za mesec avgust 2001 uskladijo za 92,5% rasti cen življenjskih potrebščin, doseženih v prvem polletju 2001.
Plače za januar 2002 se uskladijo za 2,7%, to je za 90% predvidene rasti cen življenjskih potrebščin od 1. julija do 31. decembra 2001.
V primeru, da rast cen življenjskih potrebščin v letu 2001 pred koncem leta preseže 7%, se pri uskladitvi izhodiščnih plač iz prvega odstavka za mesec januar 2002 razlika nad 6,3% upošteva v celoti. Tako se k povečanju plač iz prejšnjega odstavka (2,7%) prišteje 100-odstotna razlika v rasti cen nad 7% in še 10% razlike v rasti cen med 6,3% in 7%.
Ob tem skupno povečanje izhodiščnih plač po tem aneksu za leto 2001 ne sme preseči 95% rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2001.
III
Socialni partnerji se strinjamo, da se z zakonom določi, da se za usklajevanje minimalne plače in zajamčenega osebnega dohodka ter obsega sredstev za zajamčene osebne dohodke z rastjo cen življenjskih potrebščin uporablja način, kot je določen s tem aneksom za usklajevanje izhodiščnih plač.
IV
Socialni partnerji se strinjamo, da se v poglavju III. 5. Regres za letni dopust znesek 107.712 SIT v prvem odstavku nadomesti z zneskom 117.298 SIT.
V
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za usklajevanje plač v drugi polovici leta 2001 in v januarju 2002.
za Vlado Republike Slovenije
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.
Delojemalci: Delodajalci:
Zveza svobodnih sindikatov Gospodarska zbornica
Slovenije Slovenije
Predsednik Predsednik
mag. Dušan Semolič l. r. Jožko Čuk l. r.

Konfederacija sindikatov ’90 Združenje delodajalcev
Slovenije Slovenije
Predsednik Predsednik
Boris Mazalin l. r. Jože Stanič l. r.
Konfederacija sindikatov Obrtna zbornica
PERGAM Slovenije Slovenije
Predsednik Predsednik
Dušan Rebolj l. r. Miha Grah l. r.
KNSS – Neodvisnost, Združenje delodajalcev
Konfederacija obrtnih dejavnosti
novih sindikatov Slovenije Slovenije
Predsednik Predsednik
Drago Lombar l. r. Dare Stojan l. r.
Neodvisni sindikati Slovenije
Predsednik
Rastko Plohl l. r.
Slovenska zveza sindikatov
– SZS Alternativa
Predsednik
Branko Krznarič l. r.

AAA Zlata odličnost