Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3253. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o kategorizaciji državnih cest
3254. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
3255. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst

Odloki

3256. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
3257. Odlok o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu

Sklepi

3258. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Singapurju
3259. Sklep o postavitvi častnega konzula v Singapurju

MINISTRSTVA

3260. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežel Brandenburg, Spodnja Saška in Severno Porenje-Westfalija v Republiki Nemčiji
3261. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
3262. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah
3263. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3264. Minimalna plača za mesec avgust 2000
3300. Pravilnik o komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski medicini

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3265. Sklep o potrditvi učnega sredstva: PODJETNO V SVET POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA
3266. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA ŽAGARSTVA
3267. Tarifna prologa h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 2000

OBČINE

Beltinci

3270. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačil storitev

Braslovče

3268. Odlok o priznanjih Občine Braslovče
3269. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 za območje Občine Braslovče

Celje

3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
3272. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3273. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za Bežigrajsko cesto od profila 19 do profila 57
3274. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina

Črna na Koroškem

3275. Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem
3276. Odlok o razglasitvi "Rožančeve žage in mlina" za kulturni spomenik

Črnomelj

3277. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Črnomelj
3278. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj - 1. faza
3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik

Križevci

3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci
3281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1012/1 k.o. Vučja vas

Ljubno ob Savinji

3282. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje
3283. Program priprave odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte)
3284. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte

Postojna

3285. Sklep o cenah komunalnih storitev

Radeče

3286. Odlok o priznanjih Občine Radeče
3287. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3288. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Slovenska Bistrica

3289. Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge

Sveti Jurij ob Ščavnici

3290. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šalovci

3291. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šalovci
3292. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šalovci
3293. Pravilnik o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Šalovci

Trebnje

3294. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi Občine Trebnje za leto 1999

Tržič

3295. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Občini Tržič

Turnišče

3296. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji

Vojnik

3297. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik

Žalec

3298. Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za naravni rezervat
3299. Odlok o razveljavitvi odloka o poslovnem času ter odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

84. Zakon o o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ)
85. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/IV (MGPEIA4)
86. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP)
87. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju pomorskega tovornega prometa (BBOPTP)
88. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o prevozu oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu (BBHMCP)
89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BBHKIZ)
90. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialne zadeve Republike Albanije (BALMDSZ)
91. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o pospeševanju in zaščiti naložb s Protokolom (BITPZN)
92. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapur o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BSGSZN)
93. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske o spodbujanju in zaščiti naložb s Protokolom (BTHSZN)
94. Zakon o ratifikaciji Dogovora o dovolitvi tranzita jugoslovanskim državljanom, ki morajo zapustiti izhodiščno državo (MDTJD)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti