Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

86. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP), stran 798.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN (BIRMCP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.
Št. 001-22-146/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN (BIRMCP)
1. člen
Ratificira se Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran, podpisan v Teheranu 11. maja 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN
UVOD
Vlada Republike Slovenije in Vlada Islamske republike Iran (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
v želji, da spodbudita prevoz potnikov in blaga z motornimi vozili med državama,
z namenom, da omogočita prevoz potnikov in blaga med državama in po njunih ozemljih,
ob priznavanju pomena temeljnih vidikov varstva okolja, cestne in prometne varnosti in zmanjšanja škodljivih vplivov prevoza na okolje,
v prizadevanju, da se zagotovi uporaba vozil z najsodobnejšimi tehnologijami za prevoz potnikov in blaga med državama in po njunih ozemljih, ki bodo zaščitile okolje z zmanjševanjem hrupa in onesnaževanjem zraka,
sporazumeli, kot sledi:
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev izrazov
Za namen tega sporazuma
1. izraz “prevoznik“ pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo z bivališčem in državljanstvom ene ali druge pogodbenice, ki ima po njenih zakonih in predpisih dovoljenje za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga;
2. izraz “vozilo“ pomeni kakršnokoli vozilo na motorni pogon, ki je
a) konstruirano bodisi za prevoz več kot devetih oseb vključno z voznikom (potniško vozilo) ali za prevoz blaga (tovorno vozilo),
b) registrirano na ozemlju ene ali druge pogodbenice (če gre za kombinacijo vozil, se zahteva registracija vlečnega vozila)
c) in se nanaša na vsako posamično vozilo ali kombinacijo vozila in polpriklopnika oziroma priklopnika.
PREVOZ POTNIKOV
2. člen
Linijski prevoz
1. Izraz “linijski prevoz potnikov“ pomeni prevoz, v katerem se opravlja prevoz potnikov po voznem redu na določenih progah, potniki pa lahko vstopajo ali izstopajo na vnaprej določenih postajališčih.
2. Linijski prevoz potnikov med državama oziroma tranzitno čez njuni ozemlji odobrita pristojna organa pogodbenic.
3. Pristojni organ ene ali druge pogodbenice izda dovoljenje za del linijskega prevoza, ki se opravlja na njenem ozemlju.
4. Pristojna organa skupaj določita določila in pogoje za pridobitev dovoljenja, to je njegovo veljavnost, pogostost prevozov, vozne rede in veljavne tarife, kot tudi vse druge podrobnosti, potrebne za nemoten in učinkovit linijski prevoz.
5. Vloga za dovoljenje se predloži pristojnemu organu države registracije vozila, ki jo lahko odobri ali zavrne.
3. člen
Občasni prevoz
1. Za občasni prevoz potnikov ni potrebno dovoljenje pod pogojem, da isto vozilo prevaža iste osebe, v naslednjih primerih:
a) na potovanju, ki se začne in konča v državi registracije vozila, pri čemer ne smejo vstopati novi potniki in ne izstopati potniki iz skupine (vožnja zaprtih vrat), ali
b) na potovanju, ki se začne v državi registracije vozila in konča na ozemlju druge pogodbenice pod pogojem, da se vozilo vrne v državo registracije brez potnikov, ali
c) na vožnji zaprtih vrat tranzitno čez ozemlje druge pogodbenice ali
d) ob zamenjavi pokvarjenega vozila z drugim vozilom.
2. Pri opravljanju prevozov iz prvega odstavka tega člena mora imeti voznik v vozilu potniško spremnico in vozne dokumente in jih predložiti na zahtevo pristojnih organov.
O vsebini in obliki potniške spremnice se vzajemno dogovorita pristojna organa pogodbenic.
3. Za vse druge oblike občasnega prevoza potnikov razen tistih, ki so omenjene v prvem in drugem odstavku tega člena, je potrebno dovoljenje.
Vloga za dovoljenje se predloži pristojnemu organu pogodbenice, v kateri je registriran prevoznik, nato pristojni organ pošlje vlogo skupaj z morebitnimi pripombami pristojnemu organu druge pogodbenice.
PREVOZ BLAGA
4. člen
Dovolilnice
Prevoznik ene ali druge pogodbenice lahko opravlja prevoze med ozemljema obeh pogodbenic in tranzitno čez njuni ozemlji na podlagi dovolilnic, ki jih izdata pristojna organa pogodbenic, razen tistih, ki so določeni v 5. členu tega sporazuma.
Letno število in vrsto dovolilnic določita pristojna organa ali skupni odbor, omenjen v 15. členu tega sporazuma, glede na potrebe in interese pogodbenic.
5. člen
Prevozi, za katere dovolilnice niso potrebne
Dovolilnice niso potrebne za prevoz:
1. blaga z javnih letališč ali na javna letališča ob havariji ali drugi letalski nesreči ali če mora letalo pristati zaradi spremenjene smeri poleta v sili ali ob odpovedanih poletih,
2. poškodovanega motornega vozila in njegovega priklopnika,
3. posmrtnih ostankov,
4. blaga pri selitvi gospodinjstva s posebnimi vozili,
5. poštnih pošiljk,
6. razstavnih izdelkov, namenjenih za sejme in razstave,
7. pripomočkov in druge opreme za gledališke predstave, glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške predstave ali za filmska, radijska in televizijska snemanja,
8. medicinskih potrebščin in drugega materiala kot pomoč ob naravnih nesrečah in človekoljubne pomoči,
9. praznih vozil, s katerimi se zamenjajo pokvarjena vozila in ki prevzamejo blago s pokvarjenih vozil,
10. vozil tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil (servisna in remontna vozila),
11. vozil z nosilnostjo 3,5 tone ali skupno maso, ki ne presega 7,5 tone.
Za prevoze iz zgornjega odstavka mora imeti voznik vse potrebne dokumente v vozilu.
SPLOŠNE DOLOČBE
6. člen
Prepoved notranjega prevoza (kabotaža)
Prevoznik ene pogodbenice ne sme opravljati prevoza potnikov ali blaga med dvema krajema na ozemlju druge pogodbenice, razen če druga pogodbenica ne izda zanj posebnega dovoljenja.
7. člen
Prevoz v tretje države/iz tretjih držav
Prevoznik ene pogodbenice ne sme opravljati prevoza blaga z ozemlja druge pogodbenice v tretje države in obratno, če druga pogodbenica ne odobri posebne dovolilnice za ta namen.
8. člen
Masa in dimenzije vozil
1. Prevozniki ene pogodbenice morajo upoštevati zakone in predpise druge pogodbenice, ki se nanašajo na maso in dimenzije vozil.
2. Glede mase in dimenzij vozil pogodbenica za vozila, registrirana na ozemlju druge pogodbenice, ne bo uvedla strožjih zahtev kot za vozila, registrirana v lastni državi.
3. Če masa in/ali dimenzije vozila, ki se uporablja pri prevozu, presegajo največjo dovoljeno maso in/ali dimenzije na ozemlju druge pogodbenice, kjer se prevoz opravlja, mora prevoznik vnaprej pridobiti posebno dovolilnico pristojnih organov druge pogodbenice. V takem primeru standardna dovolilnica ni potrebna. Če je v taki dovolilnici določeno, da mora vozilo uporabljati določeno pot, potem je prevoz dovoljen samo po tej poti.
9. člen
Davčne določbe
1. Prevoz z vozili, registriranimi na ozemlju ene pogodbenice, ki se začasno opravlja na ozemlju druge pogodbenice po določbah tega sporazuma, je oproščen plačila vseh davkov v zvezi z lastništvom, registracijo in upravljanjem vozil kot tudi posebnih davkov na prevozne storitve.
2. Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih, standardnih rezervoarjih vozila in je namenjeno pogonu vozila, ter maziva in rezervni deli so na ozemlju države gostiteljice oproščeni vseh uvoznih carin pod pogojem, da prevoznik upošteva ustrezne carinske predpise.
3. Za prevoz, za katerega veljajo določbe tega sporazuma, se v državi gostiteljici plačujejo cestne pristojbine, cestnine in druge dajatve za uporabo cestnega omrežja ali mostov. Cestnine in druge pristojbine se prevoznikom obeh pogodbenic zaračunavajo brez razlikovanja. Skupni odbor, omenjen v 15. členu, lahko na vzajemni podlagi določene vrste prevoza oprosti plačila cestnih pristojbin.
10. člen
Carinske formalnosti
Rezervni deli, potrebni za popravilo že uvoženega vozila, se lahko začasno uvozijo brez plačila uvoznih carin in drugih pristojbin in zanje ne veljajo uvozne prepovedi in omejitve. Zamenjani deli se ocarinijo, ponovno izvozijo ali uničijo pod nadzorom carinskih organov v skladu z notranjimi zakoni in predpisi zadevne pogodbenice.
11. člen
Uporaba notranje zakonodaje
Pri vseh zadevah, ki jih ne ureja ta sporazum ali drugi mednarodni sporazumi, katerih pogodbenici sta državi, so prevozniki in vozniki vozil ene pogodbenice dolžni upoštevati pravne določbe in predpise druge pogodbenice.
12. člen
Varstvo okolja in tehnična varnost
1. V skladu z določbami tega sporazuma bosta pogodbenici spodbujali uporabo tehnično varnih vozil z nizko ravnijo hrupa in emisijo izpušnih plinov z namenom, da se zagotovi cestnoprometna varnost.
2. Podrobnosti določi skupni odbor, kot je določeno v 15. členu tega sporazuma.
13. člen
Kršitve
1. Če prevoznik ene pogodbenice krši določbe tega sporazuma na ozemlju druge pogodbenice, pristojni organ pogodbenice, v kateri je bila kršitev storjena, po pravnih ukrepih, ki veljajo na njenem ozemlju, obvesti drugo pogodbenico o okoliščinah kršitev.
2. V primeru kršitev iz prvega odstavka tega člena ima pristojni organ pogodbenice, v kateri je bila kršitev storjena, pravico, da od pristojnega organa druge pogodbenice zahteva naslednje:
a) da opozori prevoznika kršitelja, da se v primeru nadaljnjih kršitev njegovim vozilom lahko za čas, ki ga določi pristojni organ zadevne pogodbenice, prepove vstop na ozemlje pogodbenice, v kateri je bila kršitev storjena, ali
b) da obvesti prevoznika, da je njegovim vozilom začasno ali trajno prepovedan vstop na ozemlje te pogodbenice.
3. Ko pristojni organ prejme tako obvestilo pristojnega organa druge pogodbenice, ga podrobno prouči in čimprej obvesti drugo pogodbenico o sprejetih ukrepih.
14. člen
Pristojna organa
Pristojna organa za izvajanje tega sporazuma sta:
· za Vlado Republike Slovenije:
Ministrstvo za promet in zveze;
· za Vlado Islamske republike Iran:
Ministrstvo za ceste in prevoz.
15. člen
Skupni odbor
1. Pogodbenici ustanovita skupni odbor, ki ga sestavljajo prestavniki obeh pogodbenic.
Skupni odbor je pooblaščen:
a) da nadzoruje pravilno izvajanje tega sporazuma,
b) da sprejema odločitve o številu, vrsti in veljavnosti dovolilnic in dovoljenj, omenjenih v tem sporazumu,
c) da pregleduje vsa druga ustrezna vprašanja, ki sodijo na področje tega sporazuma, in daje priporočila za njihovo ureditev,
d) da rešuje vse druge zadeve, povezane s cestnim prevozom, varstvom okolja in tehnično varnostjo vozil, o katerih se je treba vzajemno dogovoriti,
e) da predlaga kakršnekoli dodatke ali spremembe členov tega sporazuma in te dodatke in spremembe predloži pristojnim organom v odobritev.
2. Skupni odbor se sestaja na zahtevo ene ali druge pogodbenice izmenično v Republiki Sloveniji in Islamski republiki Iran. Sklepi skupnega odbora so zavezujoči za obe pogodbenici.
16. člen
Začetek veljavnosti in trajanje
1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po tem, ko pogodbenici druga drugo pisno po diplomatski poti obvestita, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Ta sporazum velja, dokler ga ena ali druga pogodbenica ne odpove pisno po diplomatski poti s šestmesečnim odpovednim rokom drugi pogodbenici.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Teheranu dne 11. maja 1999, kar ustreza 21. 2. 1378, vsak v slovenskem, perzijskem in angleškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno in enako pravno veljavno. Ob razhajanjih pri razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Anton Bergauer, l. r.
Za Vlado
Islamske republike Iran
Mohamoud Hojjati, l.r.
A G R E E M E N T
ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
PREAMBLE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Islamic Republic of Iran (hereinafter referred to as Contracting Parties);
desirous to promote the transport of passengers and goods by motor vehicles between the two countries,
with the purpose of facilitating the flow of passengers and goods transport between the two countries and in the territories thereof,
recognising the importance of the basic aspects of environmental protection, of road and traffic safety, as well as of reducing harmful environmental effects of transport,
endeavouring to ensure the application of the latest state-of-the-art technologies for passenger and goods transport between the two countries and in the territories thereof, which will protect the environment by minimising noise and pollutant emission by the vehicles used,
have agreed as follows:
PRELIMINARY PROVISIONS
Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement
1. The term “carrier“ means any natural or legal person residing in and citizen of either Contracting Party who is according to respective laws and regulations licensed to perform international road transport of passengers and goods.
2. The term “vehicle“ means any mechanical self-propelled road vehicle, which is:
a) constructed either to carry more than nine persons, including the driver (passenger vehicle) or to transport goods (goods vehicle),
b) registered in the territory of either Contracting Party (in case of an articulated vehicle, the registration of the tractor is required),
c) and refers to any single vehicle or a combination of a vehicle and a semi-trailer or a trailer.
PASSENGER TRANSPORT
Article 2
Regular service
1. The term “regular service“ denotes a service which provides scheduled transport of passengers on specified routes, whereby passengers may be taken up and set down at pre-determined stopping points.
2. Regular service between the two countries or in transit through their territories shall be approved by the competent authorities of the Contracting Parties.
3. The competent authority of either Contracting Parties shall issue an authorisation for that part of the service which performed in its territory.
4. The competent authorities shall jointly determine the terms and conditions for obtaining the autorisation, that is its validity, frequency of service, time-tables and applicable tariff rates, as well as any other details necessary for smooth and efficient regular service.
5. The application for an authorisation shall be submitted to the competent authority of the country of registration of the vehicle, and shall be subject to approval or rejection by the same.
Article 3
Occasional transport
1. Provided that the same persons are transported by the same vehicle, occasional transport of passengers shall not be subject to authorisation in the following cases:
a) on a tour which starts and ends in the country of registration of the vehicle, whereby no new passengers may be taken up and the tour passengers may not be set down (closed-door tour), or
b) on a tour which starts in the country of registration of the vehicle and ends in the territory of the other Contracting Party, provided that the vehicle returns to the country of registration with no passengers, or
c) on a closed-door tour in transit through the territory of the other Contracting Party, or
d) in case of replacement of a broken-down vehicle with another vehicle.
2. When performing transport services from paragraph 1 of this Article, the driver shall keep the waybill and driving documents in the vehicle and present them to the competent authorities at their request.
The contents and the form of the waybill shall be mutually agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties.
3. All other forms of occasional passenger transport, except those mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article, shall be subject to authorisation.
The application for authorisation shall be submitted to the competent authority of the Contracting Party where the carrier is registered, whereupon the authority shall communicate the applications accompanied by possible remarks to the competent authority of the other Contracting Party.
GOODS TRANSPORT
Article 4
Permits
A carrier of either Contracting Party may perform transport services, except those set out in Article 5 of this Agreement, between the territories of the two Contracting Parties and in transit across their territories on the basis of permits issued by the competent authorities of the Contracting Parties.
The annual number and the type of permits shall be determined by the competent authorities or the Joint Committee mentioned in Article 15 hereof according to the needs and interests of the Contracting Parties.
Article 5
Transport exempt from permits
No permits shall be required for transport of:
1. goods from or to a public airport in the event of average or any other aircraft accident, or if the aircraft has to land due to an altered flight route in emergency or in the event of canceled flights;
2. a damaged motor vehicle and its trailer;
3. mortal remains;
4. goods by means of appropriate special vehicles in case of removals;
5. mail;
6. exhibits intended for fairs and exhibitions;
7. accessories and other equipment for theatre performances, musical and other cultural events, circus performances, or for film, radio and television shootings;
8. medical supplies and other materials delivered as relief in the event of natural disasters, as well as humanitarian aid;
9. empty vehicles to replace damaged vehicles and to pick up goods from the latter;
10. technical aid vehicles for repair of broken-down vehicles (servicing and repair vehicles);
11. vehicles with a payload of 3.5 tons or total weight not exceeding 7.5 tons.
In case of transports set forth in the above paragraph, the driver shall keep in the vehicle all the necessary documents.
GENERAL PROVISIONS
Article 6
Prohibition of internal transport (cabotage)
A carrier of either Contracting Party shall not be allowed to perform transport of passengers or goods between two points in the territory of the other Contracting Party unless a special license is granted by the other Contracting Party.
Article 7
Transport to/from third countries
A carrier of either Contracting Party may not perform transport of goods from the territory of the other Contracting Party to third countries and vice versa, unless a special permit for this purpose is granted by the other Contracting Party.
Article 8
Weight and dimensions of the vehicles
1. The carriers of either Contracting Party shall comply with the laws and regulations of the other Contracting Party relating to vehicle weight and dimensions.
2. As regards the weight and dimensions of vehicles, neither Contracting Party shall impose on vehicles registered in the territory of the other Contracting Party requirements which are more restrictive than those imposed on vehicles registered in its own country.
3. If the weight and/or dimensions of a vehicle used in transport exceed the maximum weight and/or dimensions permitted in the territory of the other Contracting Party where the transport is to be carried out, the carrier shall obtain in advance a special permit from the competent authorities of the other Contracting Party. In such case, a standard permit is not necessary. If such permit provides that the vehicle has to use a specific route, transport shall only be permissible on such route.
Article 9
Tax provisions
1. Transport by means of vehicles registered on the territory of a Contracting Party temporarily operating on the territory of the other Contracting Party under the terms of this Agreement is exempt from payment of all taxes related to the ownership, registration and running of the vehicle as well as special taxes on transport services.
2. The fuel contained in the normal by the manufacturer built-in fixed tanks of the vehicle intended to drive the vehicle and operate motor vehicles, as well as lubricants and spares are exempt from all import duty in the territory of the host country provided that the transport operator complies with the relevant customs regulations.
3. The transport covered by this Agreement is subject in the host country to the road user charges, tolls and other duties levied for the use of the road network or bridges. The tolls and other charges are levied on transport operators of both Contracting Parties indiscriminately. The Joint Committee referred to in Article 15, can on reciprocal basis exempt certain types of transportation from road user charges.
Article 10
Customs formalities
Spare parts required for repair of an already imported vehicle may be imported as temporary imports without payment of import duties and other taxes and shall be free of import prohibitions and restrictions. Replaced parts shall be cleared, re-exported or destroyed under the supervision of customs authorities in accordance with national laws and regulations of the concerned Contracting Party.
Article 11
Application of national legislation
For all matters which are not regulated by this Agreement or by other international agreements to which both countries are parties, carriers and drivers of vehicles of one Contracting Party are bound to respect the legal provisions and regulations of the other Contracting Party.
Article 12
Environment protection and technical safety
1. Pursuant to the provisions of this Agreement, the Contracting Parties will promote the use of technically safe low-noise and low-exhaust-emission vehicles in order to ensure road traffic safety.
2. Details shall be specified by the Joint Committee as set out in Article 15 hereof.
Article 13
Violations
1. Should a carrier of either Contracting Party violate the provisions of this Agreement in the territory of the other Contracting Party, the competent authority of the Contracting Party where the violation occurred shall, according to legal measures applicable in its territory, notify the other Contracting Party of the circumstances of such violations.
2. In case of any violations as set out in paragraph 1 of this Article, the competent authority of the Contracting Party where the violation occurred shall have right to request from the competent authority of the other Contracting Party the following:
a) to warn the violating carrier that in case of further violations its vehicles may be forbidden from entering the territory of that Contracting Party where the violation occurred for a period specified by the competent authority of the Contracting Party concerned, or
b) to notify the carrier that its vehicles are temporarily or permanently forbidden from entering the territory of that Contracting Party.
3. When receiving such notification from the competent authority of the other Contracting Party, the competent authority shall take full consideration of the same and shall notify the other Contracting Party of the measures adopted as soon as possible.
Article 14
Competent authorities
Competent authorities appointed for the implementation of this Agreement shall be as follows:
· for the Government of the Republic of Slovenia:
The Ministry of Transport and Communications;
· for the Government of the Islamic Republic of Iran:
The Ministry of Roads and Transportation.
Article 15
Joint Committee
1. The Contracting Parties shall establish a Joint Committee consisting of representatives of both Contracting Parties.
The Joint Committee shall be authorised:
a) to supervise the proper implementation of this Agreement;
b) to pass decisions on the number, type and validity of permits, licences and authorisations mentioned in this Agreement:
c) to review all other relevant issues that fall within the scope of this Agreement and make recommendations for their settlement;
d) to deal with any other matters to be mutually agreed upon which regard road transport, environmental protection and technical safety of vehicles;
e) to propose any additions and amendments to the Articles hereof and to submit such additions and amendments to the competent authorities for approval.
2. The Joint Committee shall meet upon request of either Contracting Party, alternatively in the Republic of Slovenia and the Islamic Republic of Iran. The decisions of the Joint Committee shall be binding for both Contracting Parties.
Article 16
Entry into force and validity
1. This Agreement shall enter into force thirty day after the Contracting Parties notify each other in writing through diplomatic channels that all legal requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force unless it is terminated by either Contracting Party by a six month written notice to the other Contracting Party through diplomatic channels.
Done in two originals at Tehran on 11 May 1999, corresponding to 21 Ordibehesht 1378, each in the Slovene, Farsi and the English languages, each texts being equally authentic and has equal legal force. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
mag. Anton Bergauer (s)
For the Government of
the Islamic Republic of Iran
Mohamoud Hojjati (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/00-27/1
Ljubljana, dne 19. julija 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo v perzijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost