Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

90. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialne zadeve Republike Albanije (BALMDSZ), stran 815.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE ALBANIJE (BALMDSZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialne zadeve Republike Albanije (BALMDSZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.
Št. 001-22-132/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE ALBANIJE (BALMDSZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialne zadeve Republike Albanije, podpisan 12. januarja 2000 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
ON CO-OPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA
The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia and the Ministry of Labour and Social Affairs of the Republic of Albania, here in after referred to as the Contracting Parties,
desiring to establish mutual co-operation in the spheres of work of both Contracting Parties, have decided to conclude this agreement on mutual co-operation.
To achieve this purpose the Contracting Parties have agreed as follows:
Article 1
The competent authorities dealing with co-operation are:
a) On the Slovene side: The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia;
b) On the Albanian side: The Ministry of Labour and Social Affairs of the Republic of Albania.
Article 2
The co-operation shall primarily take the following forms:
1. Exchange of experts in the fields for which the two ministries are competent;
2. Consultation and additional training of experts;
3. Exchange of professional materials, particularly on implementation of programmes for labour and employment policies, legislative proposals and other materials related to the work of both ministries as well as corresponding expert opinions.
The type and scope of concrete forms of co-operation shall be determined on a case to case basis, by mutual agreement for a period of two years.
Article 3
The Contracting Parties hereby determine the following priorities:
1. Exchange of experiences related to measures, regulations and institutions in the field of labour and employment policies;
2. Exchange of information on the system of industrial relations, collective agreements and legislative regulation of the functioning of the labour market;
3. Exchange experiences related to special programmes preventing long-term unemployment and providing support to groups with an unfavourable status on the labour market (first job seekers, the disabled, etc.);
4. Exchange of experiences related to the methods used to determine the efficiency of active employment policy measures;
5. Exchange of practical experiences related to the functioning of labour inspection, chiefly from the point of view of safety and health at work and prevention of moonlighting;
6. Examination of the situation, possibilities and interest in the development of various forms of co-operation between the two countries in the field of employment.
Article 4
With respect to the financing the implementation of this Agreement the Contracting Parties agree that the costs of travelling of experts shall be paid by the sending party and the costs of accommodation by the host party.
The host party shall organise a suitable expert programme.
Article 5
This Agreement shall be concluded for a period of four years. Upon the expiration of this period its validity shall be tacitly prolonged each time for one year unless either Contracting Party denounces it in writing at the latest 30 days prior to its expiration.
This Agreement shall enter into force on the day both Contracting Parties receive a notification that all conditions under domestic laws for its entry into force are fulfilled.
Done and signed in Ljubljana in two originals in the English language on 12 January 2000, both texts being equally authentic.
For the Ministry of Labour,
Family and Social Affairs of
the Republic of Slovenia
mag. Anton Rop, (s)
For the Ministry of Labour
and Social affairs of
the Republic of Albania
Makbule Çeço, (s)
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE ALBANIJE
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Ministrstvo za delo in socialne zadeve Republike Albanije, v nadaljevanju pogodbenika,
sta se v želji po vzpostavitvi medsebojnega sodelovanja na delovnih področjih obeh pogodbenikov odločili skleniti ta sporazum o medsebojnem sodelovanju.
Da bi dosegla ta namen, sta se pogodbenika sporazumela, kot sledi:
1. člen
Organa, pristojna za sodelovanje, sta:
a) na slovenski strani: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije,
b) na albanski strani: Ministrstvo za delo in socialne zadeve Republike Albanije.
2. člen
Predvidene so zlasti te oblike sodelovanja:
1. izmenjava strokovnjakov s področij, za katera sta pristojni ministrstvi,
2. posvetovanje in dodatno usposabljanje strokovnjakov,
3. izmenjava strokovnega gradiva, zlasti o izvajanju programov za politiko dela in zaposlovanja, zakonodajnih predlogov ter drugega gradiva s področja dela obeh ministrstev kakor tudi ustreznih strokovnih mnenj.
Vrsta in obseg konkretnih oblik sodelovanja se vsakokrat sporazumno določita za obdobje dveh let.
3. člen
Pogodbenika določata te prednostne naloge:
1. izmenjava izkušenj o ukrepih, predpisih in institucijah na področju politike dela in zaposlovanja,
2. izmenjava informacij o sistemu odnosov med delodajalci in delojemalci, o kolektivnih pogodbah in o zakonski ureditvi delovanja trga dela,
3. izmenjava izkušenj o posebnih programih za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in za pomoč skupinam z neugodnim položajem na trgu dela (prvi iskalci zaposlitve, invalidi itd.),
4. izmenjava izkušenj o načinih ugotavljanja učinkovitosti ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
5. izmenjava izkušenj o delovanju inšpekcije dela predvsem z vidika varstva in zdravja pri delu in preprečevanja dela na črno,
6. proučitev stanja, možnosti in koristi za razvoj raznih oblik sodelovanja med državama na področju zaposlovanja.
4. člen
Pogodbenika se glede financiranja izvajanja tega sporazuma sporazumeta, da stroške potovanja strokovnjakov krije pošiljatelj, stroške nastanitve pa gostitelj.
Gostitelj poskrbi za pripravo ustreznega strokovnega programa.
5. člen
Ta sporazum se sklene za obdobje štirih let. Po preteku tega obdobja se njegova veljavnost molče podaljša vsakokrat za eno leto, če ga noben pogodbenik pisno ne odpove najkasneje 30 dni pred njegovim potekom.
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenika pisno obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih pogojev, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
Sestavljeno in podpisano v Ljubljani 12. januarja 2000 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Za Ministrstvo za delo
in socialne zadeve
Republike Albanije
Makbule Çeço l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 540-01/00-16/1
Ljubljana, dne 19. julija 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost