Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3277. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Črnomelj, stran 8624.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list RS, št. 14/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 in 1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),2. in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 78/94) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 15. seji dne 4. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Črnomelj, kot koncedent opredeljuje predmet, pogoje, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, način plačila, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in druge elemente, pomembne za dodelitev koncesije za izvajanje obvezne javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov z namenom varstva zraka (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba).
3. člen
Dimnikarska služba se izvaja po zakonu o dimnikarski službi in pravilniku o rokih in načinih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav dimovodov in prezračevalnih naprav ter meritve dimne in druge emisije kurišč (Uradni list RS, št. 1/76; v nadaljevanju: pravilnik).
4. člen
Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka, se opravlja na celotnem območju Občine Črnomelj.
5. člen
Dimnikarska služba se izvaja na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94)
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave,
– druge naprave povezane z delovanjem kurilnih naprav (v nadaljevanju: naprave).
6. člen
Roki in način čiščenja ter pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vse naprave iz 5. člena čistijo in pregledujejo najmanj enkrat letno.
III. KONCESIJSKI AKT
7. člen
(pogoji koncesiranja)
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži dokazilo o registraciji pri registrskem sodišču oziroma priglasitveni list in obrtno dovoljenje,
– da ni v postopku stečaja oziroma likvidacije,
– da se izkaže o svojem finančnem stanju,
– da predloži program izvajanja koncesijske dejavnosti in poslovni načrt za celotno koncesijsko obdobje,
– da predloži ustrezna priporočila in reference podjetja in zaposlenih,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje dela,
– da razpolaga z zadostnimi, strokovno usposobljenimi kadri oziroma tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži ceno za svoje storitve,
Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
8. člen
Koncesionarju bo Občina Črnomelj kot koncedent podelila naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet podeljene koncesije na območju dimnikarskega okoliša za katerega je pridobil koncesijo,
– predlaga cene storitev v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in jih poda v potrditev Občinskemu svetu občine Črnomelj,
– druga pooblastila v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
9. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar mora vsako leto pred pripravo proračuna za naslednje leto oziroma najkasneje do konca leta, za naslednje leto oddati koncedentu gospodarski načrt, ki mora vsebovati:
– program izvajanja gospodarske javne službe,
– cene storitev v skladu z 8. členom tega odloka,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjene za tekoče opravljanje gospodarske javne službe,
– drugo, glede na zahtevo koncedenta.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo drugo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Občinski svet občine Črnomelj mora, ne glede na določbe koncesijske pogodbe, potrditi letni gospodarski načrt za izvajanje gospodarske javne službe.
Župan občine ali od njega pooblaščena oseba ima pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi sredstev pridobljenih iz te dejavnosti.
Posebna pravica občine, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.
10. člen
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske službe opravljal:
– preglede naprav iz 5. člena tega odloka,
– vodenje evidenc (katastra) o napravah iz 5. člena tega odloka,
– meritve škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak in so posledica delovanja oziroma nedelovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimovodov,
– vodenje evidence (katastra) virov onesnaževanja zraka,
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih naprav iz 5. člena tega odloka,
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementov,
– druge dejavnosti, ki jih določajo predpisi o izvajanju dimnikarske službe.
Koncesionar je dolžan opravljati dejavnosti dimnikarske službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Koncesionar je dolžan o pomanjkljivosti na napravah iz 5. člena tega odloka, ki jih ugotovi pri opravljanju dimnikarske službe in zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom ali/in zdravstvena varnost (onesnaženje zraka ipd.), obvestiti uporabnika in mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, je koncesionar dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene. Kolikor le-te niso odpravljene o tem obvesti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
11. člen
(pogoji poslovanja)
Koncesionar izvaja svojo dejavnost pod pogoji, da:
– pri izvajanju dejavnosti spoštuje veljavne predpise,
– opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastila tega odloka in koncesijske pogodbe,
– zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev,
– dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne, razvojne in druge standarde in normative za opravljene storitve dimnikarske službe,
– na zahtevo koncedenta oziroma pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor nad zkonitostjo dela,
– prodaja svoje storitve v skladu s ceno, h kateri daje soglasje Občinski svet občine Črnomelj,
– občinski upravi Občine Črnomelj predloži kopijo letne bilance,
– pri vseh nevarnih posegih na dimovodnih napravah (npr. izžiganje katranskih oblog ipd.) obvesti osrednje občinsko gasilsko društvo oziroma center za obveščanje zaradi pripravljenosti,
– zagotavlja storitve vsem pod enakimi pogoji in enako kvalitetno.
12. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabniki storitev: fizične in pravne osebe, ki so lastniki oziroma neposredni uporabniki naprav iz 5. člena tega odloka na območju Občine Črnomelj, imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske službe,
– pravico do skrbnega vzdrževanja in ohranjanja vseh kurilnih naprav, dimnih vodov, zračnikov in drugih naprav povezanih z delovanjem kurilnih naprav, v skladu z zakonom in pogoji, ki jih predpiše koncedent,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, glede kakovosti opravljene storitve,
– pravico do plačila škode, ki jim jo z izvajanjem koncesije povzroči koncesionar,
– pravico zahtevati dimnikarske storitve, ki so predmet podeljene koncesije,
– pravico zahtevati vpogled v kataster kurilnih naprav, dimovodnih, prezračevalnih naprav (v nadaljevanju: kataster) in drugih evidenc, ki se nanašajo nanje,
– pravico biti pravočasno obveščen o izvajanju dimnikarske storitve,
– obveznost uporabe storitev koncesionarja,
– obveznost plačila storitev koncesionarja,
– omogočiti koncesionarju prost dostop do kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov ter neovirano opravljanje storitev,
– prijaviti svoje naprave koncesionarju in mu nuditi potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem koncesije,
– obvestiti koncesionarja o vsaki spremembi na napravi in vrsti goriva,
– omogočiti koncesionarju vpogled v načrte zgradb, kjer se naprave nahajajo.
13. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in je podeljena za dobo desetih let. Doba trajanja koncesije se šteje od dneva podpisa koncesijske pogodbe. Koncesionar je dolžan pričeti z opravljanjem koncesionirane dejavnosti takoj, ko je podpisana pogodba.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko podaljša.
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
15. člen
(potek koncesije)
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata. Koncesijska pogodba lahko preneha tudi z razdrtjem ali odpovedjo
16. člen
(razdrtje koncesije)
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave koncesionarja za opravljanje dimnikarske službe, pogoji odkupa pa se določijo s koncesijsko pogodbo.
18. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko ne glede na določila pogodbe koncesionarju odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične opravljati koncesije v rokih določenih s koncesijsko pogodbo,
– zaradi neopravičene prekinitve opravljanja koncesijske dejavnosti, ki traja več kot sedem dni,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru neizpolnjevanja enega ali več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti
– v primeru stečaja koncesionarja.
19. člen
(viri financiranja)
Za izvajanje koncesije pridobiva koncesionar finančna sredstva s prodajo storitev, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Cena, določena v skladu z 8. členom tega odloka, se uporabnikom določi ločeno za storitev čiščenja in pregleda naprav iz 5. člena tega odloka.
20. člen
(plačilo koncesije)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije med letom akontativno, v skladu z določili koncesijske pogodbe, do 31. marca prihodnjega leta pa po letnem obračunu opraviti poračun plačila koncedentu iz naslova podeljene koncesije v višini 4% od fakturirane realizacije ustvarjene s koncesijo v preteklem letu.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporablja v namene varstva okolja.
Podrobnejši pogoji plačila iz prvega odstavka tega člena se določijo v koncesijski pogodbi.
21. člen
(javni razpis in izbira koncesionarja)
Javni razpis za izbiro koncesionarja strokovno pripravi na podlagi tega odloka oddelek občinske uprave Občine Črnomelj pristojen za področje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Za izvedbo javnega razpisa župan imenuje tričlansko komisijo, ki jo obvezno sestavljata en pravnik in en strokovnjak s področja za katerega se podeljuje koncesija.
Javni razpis v imenu občine objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni. Z začetkom razpisnega roka mora biti interesentom na voljo vsa razpisna dokumentacija v kateri so podrobneje opredeljeni kriteriji iz koncesijskega akta za opravljanje gospodarske javne službe. V razpisu se določi datum, ura in kraj odpiranja ponudb.
Javni razpis uspe, če do roka, določenega v razpisu, ponudbo pravočasno in pravilno vložita najmanj dva vlagatelja. Po vsebinski ocenitvi morata ostati najmanj dve popolni ponudbi, ki zadovoljita zahtevanim pogojem razpisa.
Če javni razpis ne uspe oziroma če ni ponudb, se javni razpis v roku najmanj 30 dni ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji. Če je neuspešen tudi ponovni javni razpis, se uporabijo določbe za neposredni prenos opravljanja gospodarske javne službe.
V postopku izbire koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– cena storitev po ceniku,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta in višina koncesijske dajatve,
– predlagani standard (kvaliteta in obseg) ter ocena storitev (program dela),
– reference ponudnika,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Na podlagi opravljene analize o izbiri koncesionarja odloči občinska uprava Občine Črnomelj z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem postopku.
Ponudnik, ki se ne strinja z odločitvijo o izbiri koncesionarja, lahko na podlagi določb zakona o splošnem upravnem postopku vloži pritožbo. O pritožbah ponudnikov odloča v upravnem postopku župan občine. Njegova odločitev je dokončna.
Župan v imenu in za račun občine z izbranim koncesionarjem najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti odločbe, sklene koncesijsko pogodbo.
22. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe opravljajo v okviru svojih pristojnosti pristojni inšpektorati ter pristojne organizacije oziroma službe, ki jih zato lahko pooblasti Občina Črnomelj.
Koncesionar mora koncedentu, po predhodni najavi, kadarkoli med delovnim časom omogočiti vpogled v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev koncesionirane gospodarske javne službe.
Na poziv koncedenta mora koncesionar v roku osmih dni koncedentu posredovati podatke o izvajanju koncesije.
23. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je polno odgovoren za škodo, ki jo povzroči sam ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam.
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, zaradi izvajanja dimnikarskih storitev.
Koncesionar mora biti zavarovan tudi za povzročeno škodo koncedentu ali tretji osebi zaradi prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.
Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Črnomelj.
Koncedent ne nosi nobene odgovornosti za povzročeno škodo, niti odgovornosti proti tretjim osebam.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način določen v koncesijski pogodbi.
24. člen
(način poslovanja)
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe.
Koncesionar vodi kataster v skladu s pravilnikom.
Obseg in način vodenja katastra ter način zbiranja podatkov predpiše občinska uprava Občine Črnomelj, če z zakonom oziroma pravilnikom ni drugače določeno.
Kataster je last koncedenta.
Koncesionar mora koncedentu sproti, najmanj pa dvakrat letno, dostaviti ažurirane podatke, ki so predmet katastra.
25. člen
Podrobneje se izvajanje koncesionarne gospodarske javne službe določi s koncesijsko pogodbo.
26. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne more prenesti koncesije na drugo osebo brez soglasja koncedenta.
27. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje prekinejo samo na podlagi dogovora med koncedentom in koncesionarjem.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. pravna oseba, kot izvajalec podeljene koncesije če:
– ne pregleda in ne očisti kurilne naprave, dimnega voda ali prezračevalne naprave na način in v rokih določenih s predpisom izdanim na podlagi zakona o dimnikarski službi,
– opravlja dimnikarske storitve izven območja, ki ji je določeno s koncesijo, razen v primerih, določenih z zakonom o dimnikarski službi;
2. pravna oseba, kot uporabnik, če:
– ne poskrbi za to, da so kurilne naprave, dimni vodi in prezračevalne naprave očiščene,
– zaupa samostojno čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov ali prezračevalnih naprav drugi osebi namesto koncesionarju Občine Črnomelj,
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti na kurilni napravi, dimnem vodu ali prezračevalni napravi in v njihovi okolici v skladu z odločbo koncedenta oziroma pristojne inšpekcijske službe (tretji odstavek 10. člena tega odloka),
– dimnikarju ne omogoči prostega dostopa do kurilne naprave, dimnega voda ali prezračevalne naprave, ki jih je dimnikar dolžan pregledati ali očistiti, ali mu onemogoči pregled in čiščenje teh naprav ali mu ne dovoli vpogleda v načrte zgradb.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se poleg podjetja ali druge pravne osebe kaznuje tudi odgovorna oseba z denarno kaznijo do 100.000 SIT.
29. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje:
– dimnikar, samostojni podjetnik, kot izvajalec, za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 28. člena tega odloka,
– občan, ki samostojno opravlja dimnikarske storitve, čeprav nima strokovne izobrazbe za dimnikarja,
– fizična oseba uporabnik kurilne naprave, dimnega voda ali prezračevalne naprave, za prekršek iz 2. točke prvega odstavka 28. člena tega odloka.
V. PREHODNI DOLOČBI
30. člen
Do podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe se gospodarska javna služba določena s tem odlokom izvaja tako, kot pred uveljavitvijo tega odloka.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o rokih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav in dimnih vodov (SDL št.19/68)
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-09-3/2000
Črnomelj, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost