Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3268. Odlok o priznanjih Občine Braslovče, stran 8616.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 21. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Braslovče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Braslovče, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Občina Braslovče podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Braslovče.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja Občine Braslovče so:
– Zlata plaketa Občine Braslovče z zlatim cekinom,
– Srebrna plaketa Občine Braslovče s srebrnim cekinom,
– Bronasta plaketa Občine Braslovče z bronastim cekinom,
– naziv častni občan,
– častni znak Občine Braslovče.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Braslovče odloča Občinski svet občine Braslovče (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Župan občine lahko podeli priznanje v primerih, ki jih določa ta odlok.
II. ZLATA PLAKETA OBČINE BRASLOVČE
5. člen
Zlata plaketa Občine Braslovče je najvišje priznanje Občine Braslovče. Podeljuje jo občinski svet:
1. za večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. za večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
6. člen
Zlata plaketa Občine Braslovče je reliefni odtis grba Občine Braslovče, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z vgraviranim napisom: Zlata plaketa Občine Braslovče, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
K zlati plaketi se doda zlat cekin (zlati braslovški grb). Zlati grb je izdelan iz zlata (30 g) čistine 585/000 (14 karatov).
III. SREBRNA PLAKETA OBČINE BRASLOVČE
7. člen
Srebrno plaketo Občine Braslovče podeljuje občinski svet ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem in delovnem jubileju ter ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
8. člen
Srebrna plaketa je reliefni odtis grba Občine Braslovče, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska ploščica (srebrna medenina) z vgraviranim napisom: Srebrna plaketa Občine Braslovče, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
K srebrni plaketi se doda srebrn cekin (srebrni braslovški grb). Srebrni grb je izdelan iz srebra (50 g) čistine 900/000.
IV. BRONASTA PLAKETA OBČINE BRASLOVČE
9. člen
Bronasto plaketo Občine Braslovče podeljuje občinski svet za dosežke in uspehe na področju izobraževanja, kulture, znanosti, tehnike, ekologije in športa ter za dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do sočloveka.
10. člen
Bronasta plaketa je reliefni odtis grba Občine Braslovče, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska ploščica (baker) z vgraviranim napisom: Bronasta plaketa Občine Braslovče, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
K bronasti plaketi se doda bronast cekin (bronasti braslovški grb). Bronasti grb je izdelan iz zlitine cinka in bakra.
V. ČASTNI ZNAK OBČINE BRASLOVČE
11. člen
Častni znak Občine Braslovče podeljuje župan posameznikom, skupinam občanov ali društvom za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbenega življenja ter uglednim gostom in delegacijam.
12. člen
Častni znak je barvni reliefni odtis grba Občine Braslovče, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska ploščica z vgraviranim napisom: Častni znak Občine Braslovče, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
VI. NAZIV ČASTNI OBČAN
13. člen
Občanom Občine Braslovče in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Občine Braslovče, lahko občinski svet podeli naziv častnega občana.
Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Braslovče.
VII. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
14. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Braslovče so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
15. člen
Priznanja Občine Braslovče se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi komisija na ustrezen način v javnih glasilih enkrat letno, najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
16. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ter osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
17. člen
Komisija obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude.
Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
18. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep o podelitvi priznanj in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
19. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan, ali od njega pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
Priznanja se izroči na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.
VIII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
20. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Braslovče. Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
21. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– datum izročitve priznanja.
22. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine za vsako leto posebej.
IX. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/01/2000
Braslovče, dne 21. julija 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost