Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3261. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah, stran 8612.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
I
V 1.4. točki III poglavja odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 45/98 in 70/99) se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Kriterij za vrednotenje dela razrednika:
– v prvem letniku ter v poklicnem tečaju sta dve uri pouka na teden,
– v zaključnem letniku, razen v 3. letniku programa nižjega poklicnega izobraževanja ter programa srednjega poklicnega izobraževanja z dualno organizacijo izobraževanja, sta dve uri pouka na teden,
– v ostalih letnikih ter 3. letniku programa nižjega poklicnega izobraževanja in programa srednjega poklicnega izobraževanja z dualno organizacijo izobraževanja je ena ura pouka na teden.”.
II
V 5.12. točki poglavja VII se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Za oddelke, določene v skladu z drugim odstavkom točke 5.8. in drugim odstavkom točke 5.9. te odredbe, šola ne potrebuje soglasja pristojnega upravnega organa.”.
III
V 6.1. točki poglavja VIII se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Število skupin se praviloma določi tako, da se število dijakov posameznega programa istega letnika deli s 17.”
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti.
IV
V 6.2. točki poglavja VIII se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico, za njo pa doda besedilo, ki se glasi: “pri čemer lahko šola, ki ima najmanj tri oddelke 1. letnika istega programa srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja, oblikuje eno skupino več, kot je skupin pri prvem tujem jeziku, če gre za dva tuja jezika, oziroma za en tuji jezik več, kot je prvih tujih jezikov.”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Dopolnitev iz drugega odstavka te točke začne veljati za 1. letnike v šolskem letu 2000/01 in se v naslednjih šolskih letih postopoma uvaja v višje letnike.”.
V
V 6.6. točki poglavja VIII se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Število skupin se praviloma določi tako, da se število dijakov posameznega programa istega letnika deli z ustreznim številom iz prvih treh alinej prvega odstavka (10., 17., 14., 13.), tretjega odstavka (4., 11., 13., 5., 2.) ali četrtega odstavka (10) te točke.”.
VI
V 7.3. točki poglavja IX se za besedilom “specifičnih prostorskih pogojev šole” doda besedilo “oziroma specifične organizacije pouka”.
VII
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2000 dalje.
Št. 011-0189/2000
Ljubljana, dne 25. julija 2000.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Lovro Šturm l. r.

AAA Zlata odličnost