Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3297. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik, stran 8648.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 17/93, 29/95 in 44/97) in na podlagi 12. člena statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 26. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve PUP za območje bolnice Vojnik (Uradni list RS, št. 37/90), katerega sestavni del je njegova vsebina:
I. SPLOŠNI DEL,
II. TEKSTUALNI DEL,
III. SOGLASJA IN MNENJA,
IV. GRAFIČNI DEL.
2. člen
Sprememba PUP za območje bolnice Vojnik obsega parcelo št.755/1 k.o. Vojnik trg, ki je s prostorskim planom Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 99/99) opredeljeno kot stavbno območje. Spremembe in dopolnitve veljajo samo za parcelo št. 755/1 k.o. Vojnik trg, katere lastnik je Boštjan Ovtar, Ilovca 13, Vojnik.
3. člen
Namen spremembe in dopolnitve PUP za območje bolnice Vojnik je umestitev poslovnotrgovskega objekta s pripadajočimi manipulativnimi površinami in je v kartografskem delu označeno s številko 8 – kot območje možnega posega.
4. člen
Pogoji urejanja glede gradnje, urbanističnega in arhitektonskega oblikovanja objektov na ostalih območjih, ki so opredeljena v PUP za območje bolnice Vojnik (Uradni list RS, št. 37/90) ostajajo nespremenjeni.
5. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objekta v območju možnega posega št. 8:
– tlorisni gabariti in odmiki od sosednjih zemljišč so razvidni z geodetsko kotirane situacije,
– dovoljena etažnost je pritličje in izkoriščeno podstrešje,
– streha mora biti simetrična dvokapnica naklona 30°, možna je gradnja frčad in strešnih oken,
– kritina mora biti opečna ali betonska v rdeči barvi,
– tolerance niso možne.
6. člen
Drugi pogoji: obvezno je treba upoštevati pogoje priloženih soglasij in mnenj.
7. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo, za območje, navedeno v 2. in 3. členu tega odloka, veljati določila od 3. do 9. člena odloka o PUP za območje bolnice Vojnik (Uradni list, št. 37/90), ki obravnava pogoje za urbanistično oblikovanje območij, arhitektonsko oblikovanje objektov in prizidkov, pogoje komunalnega urejanja ter pogoje varovanja okolja.
8. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1267-7/2000-15
Vojnik, dne 26. julija 2000.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost