Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3289. Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge, stran 8638.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje krajevne skupnosti Vrhole-Preloge (Uradni list RS, št. 47/00) in izida glasovanja na referendumu dne 18. junija 2000 je svet Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge na seji dne 28. junija 2000 sprejel
S K L E P
o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge se uvede oziroma podaljša krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
a) izgradnje hodnika za pešce Preloge-Vrhole v dolžini 1600 m,
b) preplastitev in vzdrževanje cest ter postavitev potrebnih označb,
c) ureditev kanalizacije v Vrholah, Prelogah, Vinarju in Sevcu,
d) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah maj 2000 ocenjen na 63,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko
a) namenja 12,000.000 SIT,
b) namenja 8,000.000 SIT,
c) namenja 2,000.000 SIT,
d) namenja 2,000.000 SIT.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih sredstev od pričakovanih.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu krajevne skupnosti Vrhole-Preloge št. 51810-842-113-82175. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov krajevne skupnosti Vrhole-Preloge enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden oziroma podaljšan za dobo štirih let, in sicer od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2004.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 2%;
– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in ne gozdnih površin po stopnji 6%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Vrhole-Preloge dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2000 dalje.
Vrhole, dne 28. junija 2000
Predsednik
Sveta KS Vrhole-Preloge
Branko Petrič l. r.

AAA Zlata odličnost