Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3290. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 8639.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 11. redni seji dne 25. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 5/86, 1/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95) – v nadaljevanju besedila: dolgoročni plan; in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 10/88, 3/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95) – v nadaljevanju besedila: srednjeročni plan.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se dopolni poglavje 6.4.1. Cestno omrežje, in sicer se doda besedilo:
»Zgradila se bo avtocesta Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas po izbrani trasi preko katastrskih občin Grabonoš, Blaguš, Dragotinci–Kocjan, Slaptinci in Selišči v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici z vsemi spremljajočimi objekti kot so poljske poti, mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi in prepusti ter ureditev vodotokov in obnova drenažne mreže na melioriranih zemljiščih.
3. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, in sicer karte v merilu 1:25000 s tematiko Zasnova primarne rabe prostora in Zasnova prometnega omrežja, ter karte v merilu 1:5000 – Namenska raba površin, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin srednjeročnega plana, in sicer karte z oznakami Radgona 44, 45, 46, 47 in 48 ter Boreci 4, 5, 6, 7 in 8.
4. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem planu (Uradne objave, št. 10/88) se dopolni poglavje 7.2.1 Cestno omrežje tako, da se za zadnjim odstavkom doda besedilo: »Za gradnjo avtoceste Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas z vsemi spremljajočimi objekti, za kar se bodo rezervirala ustrezna zemljišča«.
5. člen
Doda se novo podpoglavje 11.3.3. Programska zasnova za gradnjo avtoceste na odseku Cogetinci–Vučja vas.
Območje obdelave
Odsek avtoceste se na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici začne na meji z Občino Lenart v Cogetincih. Trasa se prekine z delom, kjer poteka preko Občine Radenci in se za njo nadaljuje proti vzhodu do občinske meje z Občino Križevci. Trasa obravnavanega odseka skozi občino Sv. Jurij ob Ščavnici je dolga 8 km in 870 m in zavzame površino približno 80 ha. Avtocesta poteka deloma v usekih skozi gričevnati predel občine in deloma na nasipu preko melioriranih zemljišč v Ščavniški dolini, ob pobočjih in na prehodih na viadukte. Območje obdelave poleg same trase avtoceste zajema tudi zemljišča, na katerih bo treba vzpostaviti režim odvodnje in obnovo drenažne mreže, ki bo z gradnjo AC presekana. Na prečenju regionalne ceste R-349 Gornja Radgona (Grabonoš) – Sv. Jurij ob Ščavnici je predviden priključek “Sv. Jurij ob Ščavnici”, v sklopu katerega je z zahodne strani predvidena tudi oskrbna postaja, z obojestranskim bencinskim servisom in parkirišči ter s prostori za počitek (med Grabonošem in Čakovo). Avtocesta poteka izmenoma preko gozdnih zemljišč in preko najboljših kmetijskih zemljišč (1. območje kmetijskih zemljišč). Avtocesta zavzema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
K.o. Grabonoš
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 122, 186, 187, 194, 195, 205, 206, 215, 379, 402, 404, 411, 412, 414, 415, 417, 418, 421, 422, 424, 435, 440, 441, 442/2, 445/2, 446/1, 446/2, 449, 450, 453, 548, 549, 550/1, 550/2, 551, 552, 553/2, 555/1, 555/2, 556, 559, 560, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/2, 566, 567, 568/1, 568/2, 569, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 583, 668/2, 670, 671/2, 671/3, 673/2, 675/1, 675/2, 676/1, 681, 682, 683/3, 684/6, 687/1, 715/1, 715/2, 715/3, 1167, 1168, 1187, 1188/1, 1188/5, 1188/6, 1188/7, 1191, 1192/1, 1192/2, 1194, 1195, 1199/1, 1199/2, 1199/3, 1200/2, 1200/5, 1201, 1203, 1204/2, 1204/3, 1204/4, 1204/5, 1204/7, 1204/8, 1204/9, 1204/10, 1206, 1208/1, 1208/3, 1227/2, 1229/1, 1232/3, 1234/2, 1265, 1266, 1275, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1327, 1336/9, 1336/10, 1337, 1370, 1371, 1372.
Telekomunikacijsko omrežje
Parceli številka 598, 1319.
Sanacija hidromelioracijskih sistemov
Parcele številka 1275, 1279, 1280, 1283, 1284, 1285.
K.o. Blaguš
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 20, 567/1, 567/2, 568/1, 568/3, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595/1, 595/2, 595/3, 598, 627/1, 648.
Sanacija hidromelioracijskih sistemov
Parcele številka 584, 586, 588.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcela številka 598.
Vodovod
Parceli številka 586, 627/1.
K.o. Dragotinci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 325/2, 326, 332/1, 332/2, 386/1, 406/1, 406/4, 411/4, 412/1, 412/2, 412/3, 416/2, 420/1, 422, 426, 431, 432/1, 432/2, 432/3, 432/4, 433/1, 433/2, 435, 437, 447/1, 448, 450, 454, 456, 457, 459, 460/1, 460/2, 464, 470, 474, 479, 480, 484, 502, 741, 748, 749, 750/1, 750/2, 751, 752, 757, 758/3, 758/4, 758/5, 759/1, 759/2, 759/3, 763/1, 797, 798, 803, 804, 805, 806, 807, 812, 814/1, 870, 895/2, 898, 932/3, 934/2, 935/1, 935/3, 936/7, 936/8, 946, 948, 949, 950, 951/1, 951/2, 952, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 977, 978, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007, 1008, 1009, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1037.
Električno omrežje
Parcele številka 437, 442, 443, 444, 935/1, 1024.
Vodovod
Parcele številka 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcele številka 477, 480, 481, 484.
Sanacija hidromelioracijskih sistemov
Parcele številka 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007, 1008.
K.o. Slaptinci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 10, 11, 13, 16, 25/1, 35/1, 35/2, 36, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/3, 79, 80, 82, 83/2, 1060/2, 1060/3.
K.o. Selišči
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 302, 303, 304, 307, 309, 310, 345, 347, 348/1, 348/2, 348/3, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 351, 352/1, 352/2, 357, 360, 361/2, 364/2, 374, 376, 378, 382/1, 383/1, 384, 385, 394/2, 397, 399, 400, 515/1, 516/1, 516/2, 516/3, 517/2, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 532/1, 532/2, 533, 534/2, 546/1, 546/2, 549, 550, 551, 552, 554/1, 561/1, 561/2, 561/3, 563, 564, 812/2, 814/3, 818/4, 882, 883, 884, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 922, 925, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1, 1042.
Električno omrežje
Parcele številka 339, 880, 882, 883, 885, 886, 887, 899.
Tehnološki pogoji in omejitve
Trasa avtoceste je zasnovana kot štiripasovna cesta z izvennivojskimi križanji, odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Vertikalni in horizontalni elementi so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij je 900 m, minimalni vertikalni radij 15000 m, maksimalni vzdolžni sklon 2,5%, maksimalni prečni sklon 6%.
Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m in sicer 4 vozni pasovi po 3,75 m, 2 robna pasova po 0,50 m, srednji ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavna pasova širine 2,50 m in dve bankini po 1 m.
Predvidene ureditve
Obravnavani odsek se začne v km 0+450 na meji z Občino Cerkvenjak in poteka do km 4+172 oziroma do meje z Občino Radenci. Po prehodu preko Občine Radenci se nadaljuje v km 4+580 in poteka do km 9+720 m, oziroma do meje z Občino Križevci. Obravnavani odsek je nadaljevanje avtoceste iz smeri Ljubljana v smeri Lendave oziroma državne meje z Republiko Madžarsko. V tej fazi je predvidena navezava na priključek iz regionalne ceste pri Vučji vasi in nadaljevanje proti zahodu oziroma Lenartu.
Na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je predvidena gradnja:
– avtoceste v dolžini 5 km in 140 m,
– oskrbne postaje “Sv. Jurij ob Ščavnici”,
– cestninske postaje “Dragotinci”,
– priključka “Sv. Jurij ob Ščavnici” na regionalno cesto R3/714,
– treh viaduktov; čez Kameni potok dolžine 134 m, čez dolino Stanetinskega potoka v dolžini 254 m in čez dolino Kupetinskega potoka v dolžini 344 m,
– mosta preko Ščavnice (na meji z Občino Radenci), mosta čez Grabonoški in Dragotinski potok ter melioracijskega jarka, št. 12,
– deviacije poljskih poti in prečkanja avtoceste z nadvozi oziroma podvozi,
– prepustov na poljskih poteh in druge vodnogospodarske ureditve oziroma prestavitev melioracijskega jarka in obnova drenažne mreže,
– protihrupnih ograj in drugih zaščitnih ukrepov.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Avtocesta na odseku Cogetinci–Vučja vas poteka preko Občine Sv. Jurij ob Ščavnici deloma preko gričevnatega, gozdnatega sveta v globokih ukopih in v nasipu preko dna Ščavniške doline. Oblikovanje avtoceste mora upoštevati krajinske značilnosti obstoječega prostora. Obcestni prostor naj bo čim bolj ozelenjen z nizko in visoko vegetacijo, zlasti v območju prečkanja vodotoka – reke Ščavnice. Nizka grmovna zarast je zaželena tudi med voznima pasovoma na avtocesti.
Regulacije in prestavitve potokov morajo biti izvedene sonaravno, brežine strug je treba po končanem gradbenem posegu zasaditi z nizko in visoko vegetacijo. Pri tem je zaželena tudi zasaditev brežin reke Ščavnice in Dragotinskega potoka, ki sta bila z regulacijo struge močno raznaravljena.
Cestni objekti naj bodo oblikovani v skladu s krajinskimi značilnostmi in funkcijami prometne ureditve. Brežine ukopov naj bodo kar se položne v nagibih 1:3 in več. Blagi nakloni brežin veljajo tudi za nasipe naj bodo kar se da položni več kot 1:2. V območju visokih nasipov avtoceste je zaželeno zniževanje nasipov z bočnimi nasipi presežkov zemlje, ki bodo nastali ob gradnji ceste.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Trasa avtoceste poteka vzdolž južnega izteka za zavarovanje predlaganega Krajinskega parka Radgonska Kapela, med km 4+900 in km 5+900, severno od Dragotincev pa posega tudi v samo območje. Ostala zavarovana ali za zavarovanje predlagana območja niso tangirana. Za varovanje naravne dediščine se upoštevajo usmeritve za urejanje in varstvo flore in vegetacije, favne in biotopov ter usmeritve iz krajinske zasnove obcestnega prostora.
Trasa avtoceste med km 6+930 in km 7+020 preči jugozahodni rob zavarovanega arheološkega območja Slaptinci na način, da evidentirane gomile niso prizadete. Ostala evidentirana arheološka območja niso neposredno tangirana.
Kapelico ob cesti Grabonoš–Sv. Jurij ob Ščavnici se z območja priključka “Sv. Jurij ob Ščavnici” premakne na parcelo št. 621 k.o. Blaguš.
Na trasi je treba zagotoviti pazljivo ravnanje z rodovitno zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih zemljiščih.
Za prehajanje živali preko oziroma pod avtocestnim telesom je treba zagotoviti ustrezne prehode oziroma podhode v okviru mostov ali prepustov za vode, zlasti velja to za reko Ščavnico in druge potoke. Zaradi možnosti uničenja neevidentirane arheološke dediščine je treba poskrbeti za ustrezen nadzor v času gradnje avtoceste.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ob odsekih avtoceste, kjer se pričakuje prekomerna obremenitev okolja s hrupom, je treba predvideti pasivno oziroma aktivno zaščito pred hrupom. V območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je to na območju Grabonoša, Selišč in Čakove.
Prekinitev mreže odvodnikov na kmetijskih zemljiščih je treba ustrezno nadomestiti z ureditvijo drenažne mreže in preusmeritvijo jarkov. Na ta način ne bo prizadeta kmetijska dejavnost v prostoru Ščavniške doline. Za dostop do kmetijskih površin je treba zagotoviti tudi ustrezno število cestnih nadvozov preko avtoceste v povezavi z obstoječimi poljskimi potmi.
Usmeritve za varstvo prostora pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi in regulacije vodotokov morajo biti utrjeni tako, da ne bo prihajalo do erozije zemljišč. Vodnogospodarske ureditve morajo zagotoviti varnost pred visokimi vodami in poplavami.
Za gradnjo avtoceste ni posebnih pogojev iz vidika obrambe.
Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih vplivov na sestavine okolja. V lokacijskem načrtu morajo biti definirane tudi začasne prometne ureditve v času gradnje. Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega plana, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000, navedeni že v 3. členu tega odloka, zaradi uskladitve namenskih površin z dolgoročnim planom.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornje Radgona za območje občine Sv. Jurij ob Ščavnici začnejo veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00001/00
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 25. julija 2000.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost