Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BBHKIZ), stran 812.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI (BBHKIZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BBHKIZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.
Št. 001-22-134/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI (BBHKIZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, podpisan 19. oktobra 1999 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION AND SCIENCE
The Government of the Republic of Slovenia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred to as “the Parties“),
desirous of encouraging cooperation in the fields of culture, education and science,
convinced that such cooperation will contribute to better understanding and enhancement of relations between the two countries at different levels,
resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe,
have decided to sign this Agreement on Cooperation in the Fields of Culture, Education and Science (hereinafter referred to as “the Agreement“),
and agreed as follows:
Article 1
The Parties shall endeavour to acquire better knowledge of the culture of the other side and shall support cultural contacts and joint events in all forms.
Article 2
The Parties shall support direct cooperation between universities and institutions of higher education and encourage mutual exchange of students, teachers, scientists and researchers.
Article 3
Scientific and technological cooperation between the two countries shall be conducted in accordance with the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Bosnia and Herzegovina, signed on 28 September 1995 in Ljubljana.
Article 4
The Parties shall, on the basis of reciprocal interest, encourage the learning of the language, literature and history of the other country and shall, to this end, support the participation of teachers and students in summer language schools.
Article 5
The Parties will examine the possibility of the re-establishment of lectorates.
Article 6
The Parties will, through their competent institutions, exchange information and documentation to deal with issues concerning the recognition of certificates and degrees.
Article 7
The Parties will provide organisational and financial support to supplementary lessons of mother tongue and culture for the children and youth of Slovene nationality in Bosnia and Herzegovina as well as for the children and youth from Bosnia and Herzegovina in Slovenia.
Article 8
The Parties shall support respect for the valid conventions on the protection of copy rights and the popularisation of cultural values of the other Party.
Article 9
The Parties shall agree to exchange books and publications concerning culture, arts and history.
The Parties shall encourage the development and cooperation in the fields of music, theatre and shall support reciprocal exchange of soloists, groups of artists and performances.
The Parties shall encourage cooperation in the field of fine arts and the exchange of art and other cultural exhibitions and shall assist in taking relevant measures to this end.
The Parties shall encourage cooperation and mutual exchange of information between national radio and television companies and other public audio and visual media.
Each Party shall encourage direct cooperation in cinematography.
Article 10
The Parties shall develop mutual cooperation in the fields of culture, education and science and shall, to this end, promote direct cooperation between governmental and non-governmental institutions of the two countries in these fields.
Article 11
The Parties shall encourage and facilitate cooperation in the fields of cultural heritage protection, museums and libraries and shall exchange information on the export of and illicit trade in the works of art.
Article 12
The Parties shall encourage and facilitate cooperation and exchanges between youth organisations of the two countries.
Article 13
The Parties shall support direct cooperation in the field of sport and physical education.
Article 14
The Parties shall support mutual cooperation in international organisations.
Article 15
The Parties shall, in case of mutual interest, prepare executive programmes for the implementation of this Agreement and upon consultations decide on financial arrangements. In accordance with this Agreement, the competent organisations of the two countries can prepare special executive programmes and agreements in respective fields.
Article 16
This Agreement shall enter into force on the day on which both Parties have notified each other of the fulfilment of their internal legal conditions necessary for the entry into force of this Agreement.
This Agreement shall be concluded for a period of five years. Following the expiration of this period, the Agreement shall be automatically extended for another five-year period until one of the Parties gives notice of termination in writing through diplomatic channels at least six months prior to the expiration of the relevant period of validity.
In case of termination of this Agreement, any exchange programme, event or project carried out on its basis and not completed, remains in force for the agreed period.
Done at Ljubljana on 19 October 1999 in two originals in the English language.
For the Government
of the Republic of Slovenia
dr. Boris Frlec, (s)
For the Council of Ministers
of Bosnia and Herzegovina
Svetozar Mihajlović, (s)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI
Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
v želji, da bi spodbudili sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti,
v prepričanju, da bo takšno sodelovanje pripomoglo k boljšemu razumevanju in poglobitvi odnosov med državama na različnih ravneh,
odločeni spoštovati načela Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi.
odločili, da podpišeta ta Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (v nadaljevanju sporazum),
in se dogovorili:
1. člen
Pogodbenici si prizadevata bolje spoznati kulturo druge strani in podpirata stike v kulturi in skupne prireditve v vseh oblikah.
2. člen
Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje med univerzami in visokošolskimi zavodi ter spodbujata medsebojno izmenjavo študentov, učiteljev, znanstvenikov in raziskovalcev.
3. člen
Znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama poteka v skladu s Sporazumom o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Bosne in Hercegovine, ki je bil podpisan 28. septembra 1995 v Ljubljani.
4. člen
Pogodbenici na podlagi vzajemnega interesa spodbujata učenje jezika, književnosti in zgodovine druge države in v ta namen podpirata udeležbo učiteljev in študentov na poletnih jezikovnih šolah.
5. člen
Pogodbenici bosta preučili možnost ponovne vzpostavitve lektoratov.
6. člen
Pogodbenici bosta prek svojih pristojnih ustanov izmenjali informacije in dokumentacijo za obravnavo vprašanj v zvezi s priznavanjem spričeval in diplom.
7. člen
Pogodbenici bosta organizacijsko in finančno podpirali dopolnilni pouk maternega jezika in kulture za otroke in mladino slovenske narodnosti v Bosni in Hercegovini ter za otroke in mladino iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji.
8. člen
Pogodbenici podpirata spoštovanje veljavnih mednarodnih konvencij o varstvu avtorskih pravic in popularizaciji kulturnih vrednot druge pogodbenice.
9. člen
Pogodbenici soglašata, da si bosta izmenjali knjige in publikacije v zvezi s kulturo, umetnostjo in zgodovino.
Pogodbenici spodbujata razvoj in sodelovanje na področju glasbe, gledališča ter podpirata vzajemno izmenjavo solistov, skupin umetnikov in predstav.
Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju upodabljajoče umetnosti in izmenjavo umetniških in drugih kulturnih razstav ter pomagata pri sprejemanju ustreznih ukrepov v ta namen.
Pogodbenici spodbujata sodelovanje in medsebojno izmenjavo podatkov med nacionalnima radijskima in televizijskima hišama in drugimi javnimi avdio in vizuelnimi sredstvi obveščanja.
Vsaka pogodbenica spodbuja neposredno sodelovanje v kinematografiji.
10. člen
Pogodbenici razvijata medsebojno sodelovanje na področju kulture, izobraževanja in znanosti in v ta namen pospešujeta neposredno sodelovanje med vladnimi in nevladnimi institucijami obeh držav na teh področjih.
11. člen
Pogodbenici spodbujata in olajšujeta sodelovanje na področjih varstva kulturne dediščine, muzejev in knjižnic in izmenjujeta podatke o izvozu umetniških del in nezakonitem trgovanju z njimi.
12. člen
Pogodbenici spodbujata in olajšujeta sodelovanje in izmenjave med mladinskimi organizacijami obeh držav.
13. člen
Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje v športu in telesni vzgoji.
14. člen
Pogodbenici podpirata medsebojno sodelovanje v mednarodnih organizacijah.
15. člen
Pogodbenici, če bo za to obstajal obojestranski interes, pripravita izvedbene programe za uresničevanje tega sporazuma in se po posvetovanju odločita o finančnih dogovorih. V skladu s tem sporazumom lahko pristojne organizacije obeh držav pripravijo posebne izvedbene programe in sporazume za ustrezna področja.
16. člen
Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Ta sporazum se sklene za obdobje petih let. Po izteku tega obdobja se sporazum samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, dokler ga nobena od pogodbenic vsaj šest mesecev pred iztekom ustreznega obdobja veljavnosti po diplomatski poti pisno ne odpove.
V primeru odpovedi tega sporazuma vsak program izmenjave, prireditev ali projekt, ki se izvaja na njegovi podlagi in še ni končan, ostane veljaven za dogovorjeno obdobje.
Sestavljeno v Ljubljani, 19. oktobra 1999 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Boris Frlec l. r.
Za Svet ministrov
Bosne in Hercegovine
Svetozar Mihajlović l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/00-26/1
Ljubljana, dne 19. julija 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost