Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3262. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah, stran 8612.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah
I
V odredbi o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Uradni list RS, št. 45/98) se v 1.1. točki poglavja II v prvi in drugi alinei prvega odstavka besedilo “od tega 3 ure kot individualni pouk, če poučuje pet in več ur v športnih oddelkih in ne opravlja nalog športnega ali pedagoškega koordinatorja,” črta.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Za posebne naloge učiteljev, ki poučujejo v športnih oddelkih gimnazijskega programa (svetovanje in učna pomoč, preverjanje in ocenjevanje znanja ter druge oblike individualnega dela), ne opravljajo pa nalog športnega ali pedagoškega koordinatorja, se prizna skupaj povprečno največ 9 ur tedensko na oddelek.
Ure individualnega dela se vrednotijo kot ure pouka v okviru polnega delovnega časa.”.
II
V 1.4. točki poglavja III se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Kriterij za vrednotenje razredništva na umetniški gimnaziji dijakom, ki se vzporedno izobražujejo v programu umetniške gimnazije glasbene in plesne smeri, je 1 ura letno na dijaka.”.
III
V 5.9. točki poglavja VII se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Za oddelke, določene v skladu z drugim odstavkom točke 5.6., šola ne potrebuje soglasja pristojnega upravnega organa.”.
IV
Naslov 6.1. točke poglavja VIII se spremeni tako, da se glasi:
“Splošnoizobraževalni predmeti”.
V prvem odstavku se veznik “in” nadomesti z vejico, za besedo “fizika” pa se vstavi besedilo “in geografija”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Število skupin se praviloma določi tako, da se število dijakov posameznega programa istega letnika deli s 17.”.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti.
V
V 6.2. točki poglavja VIII se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Število skupin se praviloma določi tako, da se število dijakov posameznega programa istega letnika deli s 17.”.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
VI
Naslov 6.10. točke poglavja VIII se spremeni tako, da se glasi:
“Izbirni strokovni maturitetni predmeti ter izbirni strokovni predmeti”:
Besedilo te točke se spremeni tako, da se glasi:
“Pri izbirnih strokovnih maturitetnih predmetih ter izbirnih strokovnih predmetih v tehniški gimnaziji lahko šola oblikuje eno skupino več, kot je oddelkov posameznega letnika, če gre za različne izbirne strokovne maturitetne predmete oziroma različne izbirne strokovne predmete. ”
VII
V 6.11. točki poglavja VIII se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Pri urah za izbirne predmete oziroma pri nerazporejenih urah lahko šola, ki izvaja program gimnazije, klasične gimnazije, ekonomske gimnazije ter umetniške gimnazije, v 4. letniku oblikuje največ dve dodatni skupini več, kot je število oddelkov 4. letnika, šola, ki izvaja program klasične oziroma ekonomske gimnazije, pa lahko oblikuje dve dodatni skupini več, kot je oddelkov, tudi v 3. letniku.”.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Šola, ki izvaja program tehniške gimnazije, lahko v 4. letniku oblikuje največ eno dodatno skupino več, kot je oddelkov 4. letnika.
Šola, ki izvaja program maturitetnega tečaja, lahko za izbirne maturitetne predmete oblikuje dodatne skupine v skupnem obsegu 315 ur letno.”.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti.
VIII
V 7.3. točki poglavja IX se namesto besedila “normativov iz 6. točke” vstavi besedilo “normativov iz 5. in 6. točke”, za besedilom “specifičnih prostorskih pogojev” pa doda besedilo “oziroma specifične organizacije pouka”.
IX
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2000 dalje.
Št. 011-0188/2000
Ljubljana, dne 25. julija 2000.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Lovro Šturm l. r.

AAA Zlata odličnost