Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000, Kazalo


MINISTRSTVA

3208. Pravilnik o ribiško-gojitvenih načrtih ter o evidenci izvrševanja

USTAVNO SODIŠČE

3209. Sklep o sprejemu pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 53. člena zakona o pospeševanju turizma in o zadržanju izvrševanja te določbe v delu, ki določa rok za pridobitev licence, do končne odločitve ustavnega sodišča in o zavrnitvi pobud za oceno ustavnosti drugega odstavka 34. člena zakona
3210. Odločba o razveljavitvi prvega stavka drugega odstavka 115. člena zakona o kmetijskih zemljiščih in odločba o razveljavitvi dela drugega stavka drugega odstavka 115. člena istega zakona
3211. Odločba o delni razveljavitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bokrači
3212. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje
3213. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje
3214. Sklep o zadržanju izvrševanja tretjega odstavka 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča pod točko, ki ureja plačevanje nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v delu, ki se nanaša na območje zazidalnega otoka BI 8/1, ter 8. člena, v katerem določa povečanje nadomestila s faktorjem 30
3215. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1851/98 z dne 27. 0. 1999

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij

OBČINE

Brezovica

3219. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Brezovica
3220. Odlok o priznanjih Občine Brezovica
3221. Ugotovitev, o prenehanju in vstopu članov Občinskega sveta občine Brezovica

Grad

3222. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Grad
3223. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
3224. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Grad v letu 2000

Idrija

3225. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Črni vrh
3226. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji
3227. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje

Laško

3228. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 2000
3229. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
3230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
3231. Odlok o članarini Lokalne turistične organizacije Laško
3232. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
3233. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško

Lenart

3234. Odlok o odstranjevanju zapuščenih vozil
3235. Odlok o pomožnih objektih v Občini Lenart
3236. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem Vzgojno-varstvenem zavodu - Vrtec Lenart
3237. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ljubljana

3217. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3218. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Pivka

3238. Odlok o preimenovanju naselja Tabor nad Knežakom v Šilentabor
3239. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka
3240. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma

Rogaška Slatina

3241. Sklep o ukinitvi splošne rabe zemljišča

Šentjernej

3242. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2000

Velika Polana

3243. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin o srednjeročnem in dolgoročnem planu Občine Velika Polana
3244. Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Velika Polana

Velike Lašče

3245. Odlok o spremembi območja naselja Velike Lašče v Občini Velike Lašče
3246. Sklep o določitvi cene programov za otroke, vključene v vrtec Sončni žarek
3247. Pravilnik o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v Občini Velike Lašče v najem

Vransko

3248. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 1999
3249. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
3250. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Vransko
3251. Sklep o zadolžitvi Občine Vransko
3252. Sklep o sofinanciranju izgradnje ceste v Osredek v letu 2000

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na kmetijske in živilske izdelke
AAA Zlata odličnost