Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3234. Odlok o odstranjevanju zapuščenih vozil, stran 8590.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99), drugega odstavka 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Lenart na 13. seji dne 27. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o odstranjevanju zapuščenih vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji in način odvoza, hrambe in varovanja zapuščenih vozil ter pogoji prodaje ali uničenja opuščenih vozil in avtoprikolic na območju Občine Lenart.
2. člen
Za zapuščeno vozilo po tem odloku se šteje vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice, ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj ter se več kot tri dni nahaja na cesti, javnih prometnih površinah ali na cestnem svetu in drugih javnih površinah.
3. člen
Odstranjevanje zapuščenih vozil odreja z odredbo policija, oziroma z odločbo inšpekcija za ceste ali komunalna inšpekcija (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba).
Odredba oziroma odločba iz prvega odstavka tega člena, se vroči lastniku zapuščenega vozila ali izvajalcu, če lastnik ni znan.
4. člen
Odstranjevanje, hrambo in varovanje zapuščenih vozil ter prodajo ali uničenje opuščenih vozil opravlja pravna oseba, oziroma podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje tovrstne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
5. člen
Župan Občine Lenart v skladu s tem odlokom ter drugimi predpisi, sklene pogodbo z izvajalcem, v kateri se natančneje določijo pravice in obveznosti izvajalca, glede odvoza, hrambe in varovanja zapuščenih vozil ter prodaje ali uničenja opuščenih vozil.
II. ODVOZ ZAPUŠČENIH VOZIL
6. člen
Ko pooblaščena oseba ugotovi, da je vozilo zapuščeno, opozori lastnika zapuščenih vozil, z nalepko na vozilu, da je dolžan v roku 7 dni odstraniti zapuščeno vozilo s ceste, javne prometne površine ali s cestnega sveta in druge javne površine.
O tem pooblaščena oseba naredi uradni zapisnik.
7. člen
Če lastnik ne odstrani vozila v roku iz prvega odstavka 6. člena, tedaj pooblaščena oseba izda odredbo oziroma odločbo, s katero lastniku zapuščenega vozila naloži, da vozilo takoj, oziroma najpozneje v roku 3 dni odstrani s cest, javne prometne površine ali s cestnega sveta in druge javne površine.
Pooblaščena oseba je dolžna pred izdajo odredbe oziroma odločbe fotografirati vozilo in kraj, kjer se zapuščeno vozilo nahaja ter o tem narediti uradni zapisnik.
8. člen
Kadar lastnik vozila ni znan oziroma ni znano njegovo bivališče, izvajalec v skladu z izdano odredbo oziroma odločbo pooblaščene osebe, odstrani zapuščeno vozilo na stroške proračuna.
9. člen
Pred odvozom zapuščenega vozila, mora izvajalec na kraju samem zapisniško ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo ter navesti morebitno registrsko številko, tip vozila ter barvo vozila.
Kadar je zapuščeno vozilo brez registrske tablice, ali če je karambolirano, se v zapisnik navedejo še drugi podatki, ki so nujno potrebni za identifikacijo lastnika vozila.
Prevzemni zapisnik iz tega člena skupno podpišeta pooblaščena oseba ter predstavnik izvajalca.
10. člen
Izvajalec je dolžan pred odvozom zapuščenega vozila fotografirati vozilo in kraj, kjer se vozilo nahaja. Izvajalec vpiše v potni nalog morebitno registrsko številko, tip vozila, barvo vozila ter kraj, datum in uro odvoza zapuščenega vozila.
III. HRAMBA ZAPUŠČENIH VOZIL
11. člen
Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja in vračanja zapuščenih vozil na za to določenem in urejenem prostoru oziroma poslovnem objektu (v nadaljnjem besedilu: poslovni prostor izvajalca).
Na poslovnem prostoru izvajalca mora biti na vidnem mestu označba s firmo ter načinom in urnikom izdajanja zapuščenih vozil.
12. člen
Izvajalec je dolžan v svojih poslovnih knjigah evidentirati vsako prevzeto zapuščeno vozilo.
Evidenca obsega: morebitno registrsko številko, tip vozila, barvo vozila ter datum in uro prevzema zapuščenega vozila.
13. člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti celodnevno (24 ur) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
14. člen
Izvajalec je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 3 dni, šteto od dneva prevzema vozila, s priporočeno pošiljko pozvati lastnika vozila, da v roku 7 dni prevzame in odpelje vozilo ter ga istočasno opozoriti na to, da bo vozilo prešlo v last občine, če ga ne prevzame v nadaljnjih treh mesecih.
15. člen
Če lastnik vozila, ki je bil s priporočeno pošiljko, da prevzame vozilo, v roku 7 dni tega ne stori, je izvajalec dolžan v nadaljnjih treh mesecih hraniti in varovati vozilo.
Če lastnik vozila pride po vozilo roku iz prvega odstavka tega člena, mu ga mora izvajalec izročiti.
Izvajalec izda vozilo lastniku na podlagi listine, s katero izkazuje lastništvo.
Pred prevzemom vozila je lastnik vozila dolžan plačati stroške odvoza in hrambe vozila.
16. člen
Če lastnik zapuščenega vozila ne prevzame vozila v roku treh mesecev, skladno z določbo prvega odstavka 15. člena, se šteje, da je vozilo opustil.
S potekom roka iz prvega odstavka tega člena, Občina Lenart pridobi lastninsko pravico na opuščenem vozilu.
17. člen
V primeru, da se lastnik vozila zglasi pri izvajalcu pred potekom roka iz prvega odstavka 15. člena in izjavi, da ga ne želi več imeti v svoji posesti, se šteje, da je vozilo opustil.
Izjava iz prvega odstavka tega člena, mora biti podana v pisni obliki ter lastnoročno podpisana s strani lastnika vozila.
S podpisom pisne izjave Občina Lenart pridobi lastninsko pravico na opuščenem vozilu.
18. člen
Kadar priporočena pošiljka, s katero je bil lastnik vozila pozvan prevzeti vozilo, ni izkazana, oziroma ni znano njegovo bivališče, tedaj izvajalec ravna v skladu z določbo 19. člena.
19. člen
Kadar lastnik vozila ni znan, mora izvajalec najpozneje v 15. dneh od prevzema vozila objaviti v javnem tisku ali drugih medijih natančni opis vozila, kraj, kjer se je vozilo nahajalo pred odvozom v hrambo ter določiti enomesečni rok, v katerem mora lastnik vozilo prevzeti.
20. člen
Kadar lastnik vozila ne prevzame v roku 1 meseca od dneva objave oglasa v javnem tisku ali drugih medijih, se šteje, da je vozilo opustil.
S potekom roka iz prvega odstavka tega člena pridobi Občina Lenart lastninsko pravico na opuščenem vozilu.
21. člen
Stroške, ki jih je imel izvajalec z opuščenim vozilom mora poravnati lastnik opuščenega vozila, razen v primeru, kadar lastnika opuščenega vozila ni možno ugotoviti.
IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE OPUŠČENIH VOZIL
22. člen
Opuščeno vozilo, na katerem je Občina Lenart pridobila lastninsko pravico, se proda ali uniči.
23. člen
Opuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi.
24. člen
Če je opuščeno vozilo manjše oziroma neznatne vrednosti tako, da bi stroški prodaje presegali vrednost vozila, se vozilo uniči.
25. člen
Predno se da vozilo v prodajo oziroma se ga uniči, je izvajalec dolžan priskrbeti pisno mnenje zapriseženega izvedenca, ki bo ocenil vrednost vozila.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
26. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo občinski inšpekcijski organi.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če ne odstrani zapuščenega vozila na podlagi izdane inšpekcijske odločbe o odstranitvi vozila z javnih površin, javnih prometnih površin, cest ali iz cestnega sveta in drugih javnih površin.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorno osebo pravne osebe, za katero od dejanj iz prejšnjega odstavka tega člena.
28. člen
Z denarno kaznijo do 150.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če na podlagi izdane inšpekcijske odločbe ne odstrani zapuščenega vozila z javnih površin, javnih prometnih površin, cest ali iz cestnega sveta in drugih javnih površin.
29. člen
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje posameznik (fizična oseba), če ne odstrani zapuščenega vozila na podlagi izdane inšpekcijske odločbe o odstranitvi vozila z javnih površin, javnih prometnih površin, cest ali iz cestnega sveta in drugih javnih površin.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
30. člen
Izvajalec je dolžan dejavnost odvoza in hrambe zapuščenih vozil zavarovati pri zavarovalnici.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35206-8/2000
Lenart, dne 27. junija 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost