Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3226. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji , stran 8585.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je občinski svet Občine Idrija na 14. seji dne 13. julija 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji (Uradni list RS, št. 26/97) v skladu z dokumentacijo, ki jo je pod št. projekta 2000/10 izdelalo podjetje INTRADOS d.o.o. iz Ljubljane v maju 2000.
2. člen
V 5. členu odloka se na koncu doda osma alinea, ki se glasi:
– dovoli se gradnja pomožnih objektov, nadstrešnic, ograjenih skladišč ipd. za potrebe proizvodnje.
3. člen
9. člen odloka se tretja alinea črta in nadomesti s tekstom tako, da se glasi:
– objekt D – hala S 20 I faza ostane tlorisnih dimenzij 80 × 36 m in predpisanih višinskih gabaritov, povezovalni aneks pa ima spremenjene tlorisne dimenzije, in sicer 28 do 30 m × 30,5 m + 4 m in višinski gabarit 12,50 m to je višina fasadnega zidu zaradi dvoetažne izrabe. Objekt je prestavljen proti dovozni cesti, tako da se manipulativni prostor oblikuje ob bregu Idrijce in je delno prekrit z nadstreškom. Objekt je v celoti namenjen proizvodnji. Proti Idrijci je pred objektom nadstrešek tlorisnih dimenzij 28 × 14,5 m višine 6,40 m.
Na koncu 9. člena se dodajo naslednje alinee:
– med cesto in objektom D poteka oporni zid višine 2 do 5 m. Pomožni objekti na zahodni strani hale S 20 (objekt 1 in objekt 2) so postavljeni v enoten objekt med opornim zidom in halo. Objekt je višine 6,50 pokrit z enako izvedbo strehe kot osnovna hala ter se podaljša v nadstrešek nad vhodom v proizvodni objekt D II. faza
– prestavitev odsesovalnega sistema (objekt 3), ki je do sedaj stal ob severni strani objekta S 18, ki je potrebna zaradi tehnološke povezave že zgrajene in bodoče proizvodne hale. Gabariti objekta tloris 6 × 20m višine 12,50m. Objekt je zaščiten v protihrupno kabino
– izgradnja dveh nadstreškov na dvoriščnem delu ob cesti za objektom S 18 tlorisnih dimenzij 15 × 4,5 m višine 5 m in 6,5 × 15 m višine 7 m za potrebe sprotnega skladiščenja.
4. člen
V 10. členu odloka se na koncu drugega odstavka pod poglavjem “Prometna ureditev“ doda tekst:
Zaradi tehnološko potrebnega objekta ob osnovni hali D bi bilo potrebno prestaviti cesto od 0 do 2m vzhodno od obstoječe trase v označenem odseku maksimalne dožine 20 m.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35211-0001/97
Idrija, dne 13. julija 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost