Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3247. Pravilnik o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v Občini Velike Lašče v najem, stran 8599.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 11. seji dne 30. 6. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v Občini Velike Lašče v najem
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobitev neprofitnega ali službenega stanovanja v najem in postopek, po katerem se oddajo neprofitna ali službena stanovanja v najem.
II. NEPROFITNA STANOVANJA
Upravičenci
2. člen
Prosilci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da so prosilec in ožji družinski člani državljani Republike Slovenije,
2. da imajo prosilec in njegovi ožji družinski člani stalno prebivališče v Občini Velike Lašče najmanj tri leta pred objavo razpisa in da na tem naslovu tudi dejansko prebivajo,
3. upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi državljani, ki so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem, če imajo zagotovljeno pomoč pri uporabi stanovanj skladno s predpisi, ki urejajo socialno-varstvene pravice.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj dve leti pred objavo razpisa), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
Oblikovanje prednostne liste
4. člen
Za oddajo neprofitnih stanovanj v najem občina objavi razpis v sredstvih javnega obveščanja.
5. člen
Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem določa zlasti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem,
2. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi,
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
4. število neprofitnih stanovanj in datum, ko bodo neprofitna stanovanja, ki so predmet razpisa, upravičencem predvidoma oddana v najem,
5. rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa,
6. višino neprofitne najemnine.
6. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanje odkupili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj, in državljani, ki so lastniki stanovanja, stanovanjske hiše ali počitniške hiše.
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.
7. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo, katera ima zlasti naslednje naloge:
– prevzame prispele vloge na razpisu za oddajo neprofitnega stanovanja,
– na podlagi pregleda vlog in izvedenega točkovanja razmer prosilcev, skladno z merili po tem pravilniku, ugotovi popolnost vlog, določi rok za dopolnitev nepopolnih vlog ter določi prednostni vrstni red prosilcev.
Občinska uprava na podlagi določenega prednostnega reda za dodelitev neprofitnega stanovanja obvesti vse prosilce o uvrstitvi na prednostni red.
8. člen
Po preučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitev udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, se uporabljajo za komisijsko ocenitev stanovanjskih razmer, v katerih živijo udeleženec razpisa in njegovi ožji družinski člani, merila za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem iz 15. člena tega odloka.
9. člen
V primeru, da udeleženec v prijavi na javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem navede netočne podatke, se vloga udeleženca zavrže. Če se netočnost podatkov udeleženca ugotovi po razvrstitvi udeleženca na prednostni red, se udeleženec izloči iz prednostnega reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
10. člen
Občinska uprava na podlagi kriterijev iz 2., 6. ter 9. člena tega pravilnika določi seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
11. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku 8 dni po prejemu sklepa o zavrnitvi vloge ali razvrstitvi na prednostno listo na župana Občine Velike Lašče.
Merila za dodelitev
12. člen
Prednostni vrstni red za dodelitev občinskih neprofitnih stanovanj se določi na osnovi naslednjih meril:
Št. točk
1. stanovanjski status:
– prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih             120
– prosilec je podnajemnik                            150
2. bivalne razmere
– bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju                     30
– stanovanje s souporabo sanitarij, kuhinje, ali drugih prostorov         30
– stanovanje brez sanitarij, kuhinje                       50
3. stanovanjske razmere
– do 4 m2 na družinskega člana                          100
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana                      60
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana                      40
– od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana                     20
4. družinske razmere
– družina v kateri roditelja nista starejša od 35 let (mlada družina)       30
– vsak otrok v družini – dodatno                         30
– družinski član iz 6. člena stanovanjskega zakona, star nad 65 let        30
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli družinski član 
nesposoben za samostojno življenje in delo in je ugotovljena z izvidom 
in mnenjem pristojne komisije                           0
5. čas bivanja v občini:
– pri ocenjevanju se upošteva tudi čas stalnega bivanja prosilca na območju 
občine Velike Lašče do dneva razpisa tako, da se vsako leto bivanja točkuje 
po 5 točk, vendar največ skupno do 80 točk.
13. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženci razpisa z večjim številom družinskih članov, in tisti, ki so že dalj časa prosilci za neprofitna stanovanje v Občini Velike Lašče.
Dodeljevanje neprofitnega stanovanja v najem
14. člen
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se uporabljajo naslednji normativi:
----------------------------------------------------
Število članov        Stanovanjska površina
                v kvadratnih metrih
----------------------------------------------------
    1                do 32
    2                do 45
    3                do 58
  4 in več              do 70
----------------------------------------------------
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in to v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere (npr. tri generacije, težja invalidnost ali bolezen, ki terja nego) ter v primerih večje nefunkcionalno razporejene površine (stara stanovanja).
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopa tudi v primerih, ko ni ustreznih razpoložljivih stanovanj glede na uvrstitev prosilca na listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V teh primerih se prosilca pozove, naj poda pisno izjavo, ali soglaša z dodelitvijo stanovanja z majšo površino. Če ne soglaša, se stanovanje ponudi naslednjemu na listi.
15. člen
Občinski urad izda sklep o oddaji neprofitnega stanovanja v najem.
Najemna pogodba za uporabo neprofitnega stanovanja se sklene za nedoločen čas, razen v primerih, ko gre za neprofitno stanovanje, ki je opredeljeno kot stanovanje za premostitveno reševanje stanovanjskih problemov, ki se ga najemnikom dodeljuje za dobo dveh let z možnostjo podaljšanja še za največ dve leti.
Zamenjava neprofitnih stanovanj
16. člen
Občina omogoča menjave stanovanj in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.
III. SLUŽBENA STANOVANJA
Upravičenci
17. člen
Službena stanovanja, ki so v lasti občine, so namenjena za reševanje stanovanjskih potreb zaposlenih v osnovni šoli, zdravstveni in zobni ambulanti ter v občinski upravi (v nadaljevanju: upravičenci).
Merila
18. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih meril:
1. pomembnost delovnega mesta:         Št. točk
– zdravnik, zobozdravnik, ravnatelj          35
– strokovni in upravni delavci s posebnimi
pooblastili, učitelj, vzgojitelj           25
– strokovni delavec                  15
2. stopnja izobrazbe
– VIII. stopnja                    20
– VII. stopnja                    15
– VI. stopnja                     10
– V. stopnja                      5
V primeru, da imata dva kandidata enako število točk, ima prednost kandidat:
1. ki opravlja delo, ki je v posebnem interesu občine,
2. ki ima večje število ožjih družinskih članov.
Dodeljevanje
19. člen
Pri dodeljevanju službenih stanovanj se praviloma upoštevajo naslednji maksimalni standardi:
---------------------------------------------------
Število članov        Stanovanjska površina
                v kvadratnih metrih
---------------------------------------------------
    1                do 32
    2                do 45
    3                do 58
  4 in več              do 70
---------------------------------------------------
20. člen
V primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja župan objavi razpis za oddajo službenega stanovanja v najem. V razpisu se navedejo pogoji in obvezna vsebina prijave. Razpis se javno objavi na oglasnih deskah upravičencev po 19. členu tega odloka.
21. člen
Občinska uprava na podlagi 21. člena in določil 9. člena tega pravilnika oceni prispele vloge in izda sklep o dodelitvi službenega stanovanja v najem. Na sklep je možno vložiti pritožbo v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.
22. člen
Višina najemnine za službeno stanovanje se določi v najemni pogodbi na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin.
23. člen
Občinski svet lahko v posebnih primerih, zaradi zagotavljanja izvajanja nujnih del upravičenca, odloči, da se službeno stanovanje odda v najem brez razpisa.
24. člen
V primeru, da upravičenci iz 19. člena nimajo potreb po dodelitvi službenega stanovanja lahko župan ponudi ta stanovanja v najem drugim fizičnim osebam, vendar le za določeno dobo.
25. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja oziroma za čas opravljanja dejavnosti upravičencev iz 19. člena tega odloka.
IV. ODDAJA NEPROFITNIH IN SLUŽBENIH STANOVANJ STANOVANJSKEGA SKLADA V NAJEM
26. člen
Neprofitna in službena stanovanja, s katerimi upravlja stanovanjski sklad, se v Občini Velike Lašče oddajo v najem občanom Občine Velike Lašče po postopku in določilih tega pravilnika.
27. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja občine in stanovanjskega sklada se smejo dodeliti v najem samo upravičencem do pridobitve neprofitnega stanovanja, razen kadar občina začasno nima evidentiranih potreb po neprofitnih stanovanjih, kar dokaže z neuspešnim javnim razpisom.
V primeru iz prejšnega odstavka lahko občina neprofitno stanovanje začasno odda v najem za službene potrebe ali za oddajo socialnim upravičencem v občini, če občina zagotovi dodatne stimulacije skladno s 95. členom stanovanjskega zakona.
V. KONČNI DOLOČBI
28. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1639
Velike Lašče, dne 30. junija 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost