Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3228. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 2000, stran 8586.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 6/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na seji dne 28. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 2000
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Laško za leto 2000 (Uradni list RS, št. 1/00) se spremeni tako, da se glasi:
“Proračun Občine Laško za leto 2000 je določen v naslednji višini:
------------------------------------------------------------------------
                               V tisoč SIT
------------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                     1.333.134
II.  Skupaj odhodki                     1.297.879
III.  Proračunski presežek                    35.236
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil               14.000
V.   Dana posojila                          0
VI.  Prejeta minus dana posjila in sprem. kapit. deležev    14.000
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                     0
IX.  Odplačilo dolga                      82.278
X.   Neto zadolževanje                     -82.278
XI.  Zmanjšanje sredstev na računih              -33.042
    Stanje 31. 12. 1998                    33.042
    Stanje 31. 12. 1999                       0
------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302/0001/99-0014/01
Laško, dne 28. junija 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost