Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3232. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško, stran 8588.

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v zvezi s VI. poglavjem zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 - odločba US), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US in Uradni list RS, št. 56/98), 3., 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popravek, 42/85, 2/86 - popravek, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 - odločba US, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 91/99 - odločba US) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 12. seji dne 21. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško (Uradni list RS, št. 4/91, 3/98 - v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
2. člen se spremeni tako, da glasi:
Kot zazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje zemljišče, oziroma zemljiška parcela, na kateri je zgrajen objekt in funkcionalno zemljišče, ki pripada objektu.
Za nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku štejejo nezazidana zemljišča oziroma zemljiške parcele na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev objektov oziroma na območjih določenih s prilogo, ki so z izvedbenimi prostorskimi načrti namenjena za gradnjo stanovanjskih ali poslovnih objektov, garaž ter počitniških hiš in zemljišča izven prostorskih načrtov, za katere je pristojni upravni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
3. člen
Pri 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
Poslovna površina po tem odloku je tudi površina pod nadzemnimi primarnimi daljnovodi in objekti za distribucijo visoke, srednje in nizkonapetostne električne energije. Nadomestilo se plačuje:
– od 100 m2 poslovne površine za vsak daljnovodni steber visokonapetostnega primarnega omrežja;
– od 30 m2 poslovne površine za vsak daljnovodni steber srednjenapetostnega primarnega omrežja;
– od 10 m2 poslovne površine za vsak daljnovodni steber nizkonapetostnega primarnega omrežja.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
Nadomestilo je dolžan plačati neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik...), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri zavezancu davčni organ, na podlagi podatkov o zavezancu in stavbnem zemljišču, ki jih davčnemu organu posreduje občinska uprava.
Zavezanci so dolžni občinski upravi in državnim organom sporočiti vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila. Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.
Zavezanci so dolžni sproti sporočati občinski upravi tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nadomestila. Kolikor zavezanci zahtevanih podatkov pristojnemu organu ne posredujejo, ali posredujejo napačne podatke, lahko pristojni organ na podlagi uradnih podatkov in evidenc, sam oceni osnovo za izračun nadomestila.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
Zavezanec mora prijaviti občinski upravi zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela zemljišča oziroma po spremembi. Če nastane sprememba med letom, se ta upošteva od prvega v naslednjem mesecu, po preteku meseca, v katerem je sprememba nastala.
6. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
Poleg primerov, ki jih določa zakon, je lahko začasno oproščen plačila nadomestila uporabnik stavbnega zemljišča:
– dokler izpolnjuje pogoje za delne nadomestitve stanarine;
– dokler je na osnovi enotne evidence upravičen do socialne pomoči;
– za dobo treh let potem, ko je v poslovnem objektu pričel opravljati dejavnost, če je v ceni poslovnega objekta, ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih;
– v primeru elementarne nesreče na objektu.
O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za zazidana stavbna zemljišča fizičnih oseb, odloča na podlagi določil zakona o davčnem postopku davčni organ.
O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za nezazidana stravbna zemljišča fizičnih oseb, ter za zazidana oziroma nezazidana stavbna zemljišča pravnih oseb, odloča na podlagi določil zakona o davčnem postopku, obveznega predhodnega mnenja občinskega organa in sklepa občinskega sveta, davčni organ.
Vlogo za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačevanje nadomestila iz drugega in tretjega odstavka tega člena, vloži zavezanec pri davčnem organu.
Davčni organ mora vsako leto v mesecu novembru opraviti preizkus vseh oprostitev starih nad 10 mesecev ter izdati odločbe o prenehanju oprostitve za uporabnike, ki ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila.
7. člen
9. člen se pod a) spremeni tako, da glasi:
a) Lega stavbnega zemljišča:                Točke
– stavbno zemljišče na območju I. kategorije         10
– stavbno zemljišče na območju II. kategorije         5
– stavbno zemljišče namenjeno za posl. dejavnost       25
– stavbno zemljišče pod daljnovodnim
– stebrom visokonapetostnega omrežja             15
– stavbno zemljišče pod daljnovodnim
– stebrom srednje in nizkonapetostnega omrežja        10.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, če na poziv pristojnih občinskih, upravnih in državnih organov ne posreduje vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila, ali posreduje napačne podatke (tretji in četrti odstavek 5. člena), ali če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega uporabnik je (6. člen).
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
Zavezancem, ki jim je bila v letu 2000 izdana odločba, plačujejo nadomestilo po tej odločbi.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-1/00
Laško, dne 21. junija 2000.
Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost