Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij, stran 8573.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena v povezavi s četrtim odstavkom 26.č člena in četrtega odstavka 100.e člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99), na podlagi prvega odstavka 47. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) in v skladu s 64. členom statuta Inženirske zbornice Slovenije izdaja Inženirska zbornica Slovenije
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij
1. člen
V 1. členu pravilnika o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij (Uradni list RS, št. 39/98) se za besedami »enotnega žiga projektivnih« dodata besedi »in geodetskih«.
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Matične sekcije imajo naslednje označbe oziroma so v osebnih štampiljkah označene z naslednjimi črkami:
– črka »A« za matično sekcijo arhitektov, krajinskih arhitektov in urbanistov,
– črka »G« za matično sekcijo gradbenih inženirjev,
– črka »S« za matično sekcijo strojnih inženirjev,
– črka »E« za matično sekcijo elektro inženirjev,
– črka »T« za matično sekcijo inženirjev tehnologov,
– črke »Geo« za matično sekcijo inženirjev geodezije in
– črka »R« za matično sekcijo inženirjev rudarske in geotehnološke stroke.«
3. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Določbe pravilnika o obliki in vsebini enotnega žiga, ki se nanašajo na obliko in vsebino enotnega žiga projektivnih podjetij, se smiselno uporabljajo za enotne žige geodetskih podjetij, določbe, ki se nanašajo na način uporabe osebne štampiljke pooblaščenih inženirjev, pa se smiselno uporabljajo za osebne štampiljke geodetov, vpisanih v imenik geodetov ter osebne štampiljke tehnikov in inženirjev, vpisanih v posebni imenik odgovornih projektantov pri inženirski zbornici.
4. člen
Ta pravilnik se po tem, ko da k njemu soglasje minister za okolje in prostor, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 1555
Ljubljana, dne 18. julija 2000.
Predsednik
MST v funkciji predsednika IZS
dr. Jakob Likar, univ. dipl. inž. rud. l. r.
K temu pravilniku je dal soglasje minister, pristojen za graditev, s sklepom Ministrstva za okolje in prostor, št. 351-00-32/00 z dne 19. 7. 2000.

AAA Zlata odličnost