Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3225. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Črni vrh, stran 8584.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 19. in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 14. redni seji dne 13. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Črni vrh
1. člen
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Črni vrh (Uradni list RS, št. 60/92) se spremeni in dopolni.
Spremembe in dopolnitve je izdelala firma Božič Inženiring d. o. o., Idrija, Beblerjeva 8, pod št. proj. PUP1-2000, maj 2000 in vsebujejo pisni in kartografski del.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se v drugi, tretji, peti, in osmi alinei črta besedilo:
“- do sprejetja izvedbenega načrta“.
3. člen
Besedilo 5. člena odloka se črta in nadomesti z besedilom:
“ Za območje Suhi potok je sprejet zazidalni načrt“.
4. člen
V 7. členu se 5. točka spremeni in glasi:
“5. mešana stanovanjsko gospodarska območja (C1.1., C1.4., S3, P1, P2, in P5)“,
Besedilo 6. točke se črta in nadomesti z besedilom:
“6. Program hotela Bor – hotel za starostnike z razširitvijo, ureditev rekreacijskih površin in funkcionalnimi dopolnitvami (C3)“.
Doda se nova točka 7, ki glasi:
“7. Na območju je predvidena adaptacija in rekonstrukcija obstoječih objektov oziroma njihova nadomestitev z novimi za raznovrstni javni program in stanovanja: storitvenih in uslužnostnih dejavnosti ter turizma (trgovina, obrt, gostinstvo, rekreacija) (C2)“.
Točka 7 postane točka 8.
5. člen
V 8. členu se besedilo 5. in 6. točke črta in nadomesti z besedilom:
“5. Mešana stanovanjsko proizvodna območja:
Dovoljena je dopolnilna gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš, kmetijskih objektov obrtnih delavnic ter objektov in naprav za potrebe gospodarskih dejavnosti, ki zaradi svojega značaja potrebujejo posebne prostorske pogoje, ter potrebnih spremljajočih dejavnosti. Dovoljene so spremembe namembnosti rabe stanovanjskih objektov ali dela objektov v poslovne ter poslovnih objektov ali dela objektov v stanovanjske pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja proizvodnih objektov, objektov za skladiščenje in trgovino ter funkcionalnih objektov in naprav, ki so potrebni za poslovno dejavnost.“
Besedilo 6. točke se črta in nadomesti z besedilom:
“6. Program hotela Bor:
Obstoječi hotel se adaptira. Zasnova novega objekta naj bo funkcionalna ponovitev obstoječega s predvidenim programom “hotel za starostnike“. Izvede se fizične povezava objektov. Parkirni prostori za goste in zaposlene ter rekreacijske površine na prostem, primerne gostom hotela, naj bodo razporejene tako, da bodo čim manj moteče in bodo ohranjale kvalitete kulturne krajine. Obvezna je priključitev na javni vodovod in usposobitev čistilne naprave. Mesta priključkov na prometno in energetsko infrastrukturo ostanejo nespremenjena.“
Doda se nova točka 7:
“7. Razmestitev dejavnosti naj bo približana kraju tako, da so storitvene in uslužnostne dejavnosti bliže šoli in strnjenem naselju, ostale dejavnosti pa bliže hotelu oziroma Domu starejših občanov. Arhitektonsko naj se izvedejo prilagoditve glede smeri slemen, nagibov strešin, kritine in fasad arhitekturi kraja. Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo in ČN, vodovod ter ostalo prometno in energetsko infrastrukturo. V območju naj bo urejeno parkiranje z zadostnim številom parkirnih mest. V območju so dovoljene dejavnosti, ki ne povzročajo večjih obremenitev okolja in ne presegajo dovoljenih ravni hrupa (II. stopnja).“
Sedanji točki 7 in 8 postaneta 8 in 9.
6. člen
S temi spremembami je usklajen pisni in grafični del prostorsko ureditvenih pogojev za območje naselja Črni vrh (Uradni list RS, št. 60/92).
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-1/00
Idrija, dne 13. julija 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost