Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

94. Zakon o ratifikaciji Dogovora o dovolitvi tranzita jugoslovanskim državljanom, ki morajo zapustiti izhodiščno državo (MDTJD), stran 838.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA O DOVOLITVI TRANZITA JUGOSLOVANSKIM DRŽAVLJANOM, KI MORAJO ZAPUSTITI IZHODIŠČNO DRŽAVO (MDTJD)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dogovora o dovolitvi tranzita jugoslovanskim državljanom, ki morajo zapustiti izhodiščno državo (MDTJD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.
Št. 001-22-142/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI DOGOVORA O DOVOLITVI TRANZITA JUGOSLOVANSKIM DRŽAVLJANOM, KI MORAJO ZAPUSTITI IZHODIŠČNO DRŽAVO (MDTJD)
1. člen
Ratificira se Dogovor o dovolitvi tranzita jugoslovanskim državljanom, ki morajo zapustiti izhodiščno državo, podpisan v Berlinu 21. marca 2000.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:*
D O G O V O R
O DOVOLITVI TRANZITA JUGOSLOVANSKIM DRŽAVLJANOM, KI MORAJO ZAPUSTITI IZHODIŠČNO DRŽAVO
Vlada Republike Albanije,
Avstrijska zvezna vlada,
Svet ministrov Bosne in Hercegovine,
Vlada Republike Hrvaške,
Vlada Italijanske republike,
Vlada Republike Madžarske,
Vlada Zvezne republike Nemčije,
Vlada Republike Slovenije,
Švicarski zvezni svet
so se dogovorili naslednje:
1. člen
Tranzit zaradi vrnitve
(1) Pogodbenice dovolijo prostovoljni, enkratni tranzit jugoslovanskim državljanom z državnega ozemlja ene od pogodbenic, kjer ne izpolnjujejo več tam veljavnih pogojev za nadaljnje bivanje, čez svoje ozemlje zaradi vrnitve. To ne velja za primere, kadar je tranzitna država za določeno osebo izdala prepoved vstopa.
(2) Pogoj za tranzit je posedovanje po jugoslovanski zakonodaji veljavnega potnega lista ali nadomestnega potnega dokumenta Zvezne republike Jugoslavije. Za vrnitev iz izhodiščne države čez ozemlje ene od držav pogodbenic na Kosovo je mogoče, če je potrebno, izdati nadomestni potni list držav pogodbenic ali pa mednarodni nadomestni potni list (EU-Laissez-Passer). Vzorci državnih oziroma mednarodnih nadomestnih potnih listin so v Prilogi 1 k dogovoru.
Preverjanje, ali so potne listine primerne za vrnitev, opravi izhodiščna država.
V potni listini je zaznamek (vinjeta) o lastnosti vračajočega se v Jugoslavijo z veljavnostjo treh mesecev. Vzorci zaznamka (vinjete) so v Prilogi 2 k dogovoru.
(3) Izhodiščna država se obveže ponovno prevzeti osebo, katere prostovoljni prehod čez tranzitne države ali vstop v ciljno državo ni zagotovljen. V tem primeru tranzitne države dovolijo ponovni tranzit. Če je potrebno, lahko pristojni organi tranzitnih držav tej osebi izdajo nadomestni potni dokument za vrnitev v izhodiščno državo. Vzorci teh nadomestnih potnih dokumentov so v Prilogi 3 k dogovoru.
(4) Pogodbenice poskrbijo, da tranzit jugoslovanskih državljanov poteka po najbolj direktni poti. Pristojni organi izhodiščne države v potnem dokumentu take osebe označijo predvidene tranzitne države.
(5) Tranzitni vizum pogodbenic ni potreben.
(6) Carinski predpisi pogodbenic ostanejo nespremenjeni.
(7)Tranzitne države lahko vodijo evidenco o osebnih podatkih (ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, vrsta in številka potnega dokumenta) posameznih oseb in kraju ter času vstopa v državo in izstopa iz nje.
2. člen
Ponovni prevzem
(1) Za izpolnitev obveznosti ponovnega prevzema po tretjem odstavku 1. člena izhodiščne države vodijo evidenco o osebnih podatkih (ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva) ter vrsti in številki potnih dokumentov, navedenih v drugem odstavku 1. člena, ter drugih podatkih, ki bi bili potrebni za ugotavljanje istovetnosti ob izgubi potnega dokumenta (npr. kopija potnega dokumenta s fotografijo).
(2) Stroške, ki jih ima ena od pogodbenic zaradi ponovnega prevzema po tretjem odstavku 1. člena s prevozom, potrebnim spremstvom, nastanitvijo, oskrbo itd., krije izhodiščna država. Stroški se povrnejo v 60 dneh po prejemu računa.
3. člen
Določba o varstvu podatkov
(1) Če je za izvajanje tega dogovora potrebno evidentiranje ali posredovanje osebnih podatkov, se lahko te informacije nanašajo izključno na:
1. osebne podatke vračajoče se osebe (ime, priimek, morebitno prejšnje ime, vzdevki ali psevdonimi, datum in kraj rojstva, spol, sedanje in prejšnje državljanstvo),
2. podatke o potnih dokumentih (vrsta, številka, veljavnost, datum izdaje, organ, ki ga je izdal, in kraj izdaje itd.),
3. druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje istovetnosti osebe, na zaprosilo ene od pogodbenic.
(2) Če se na podlagi tega dogovora posredujejo osebni podatki v skladu z notranjimi predpisi, veljajo ob upoštevanju predpisov vsake pogodbenice dodatno še naslednje določbe:
1. Prejemnik lahko podatke uporabi le za navedeni namen in pod pogoji, ki jih določi organ, ki podatke posreduje.
2. Prejemnik na zahtevo organa, ki podatke posreduje, le-tega obvesti o uporabi posredovanih podatkov in rezultatih le-te.
3. Osebni podatki se smejo posredovati le pristojnim organom. Nadaljnje posredovanje drugim organom pa je dovoljeno le s predhodnim soglasjem organa, ki je podatke posredoval.
4. Organ, ki podatke posreduje, je dolžan paziti na pravilnost posredovanih podatkov ter upoštevati potrebnost in sorazmernost z vidika namena posredovanja. Pri tem je treba upoštevati vsakokratne notranje predpise glede veljavnih prepovedi posredovanja podatkov. Če se izkaže, da so bili posredovani nepravilni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli posredovati, je treba prejemnika o tem nemudoma obvestiti. Prejemnik je v tem primeru dolžan podatke popraviti ali uničiti.
5. Organ, ki podatke posreduje, in prejemnik sta dolžna uradno dokumentirati posredovanje in prejem osebnih podatkov.
6. Organ, ki podatke posreduje, in prejemnik sta dolžna posredovane osebne podatke učinkovito zavarovati pred nepooblaščenim dostopom, nepooblaščenim spreminjanjem in nepooblaščenim objavljanjem.
7. Zadevno osebo je treba na njeno zahtevo obvestiti o posredovanih podatkih v zvezi z njo ter o predvidenem namenu njihove uporabe. Obvestitev ni obvezna, če se po preudarku ugotovi, da javni interes za neposredovanje informacij prevladuje nad interesom te osebe. V preostalem pravico zadevne osebe do obvestitve urejajo notranji predpisi pogodbenice, na katere ozemlju se obvestitev zahteva.
8. Če notranji predpisi predvidevajo posebne izbrisne roke za posredovane podatke, organ, ki podatke posreduje, prejemnika o tem obvesti. Ne glede na te roke je treba posredovane osebne podatke uničiti, takoj ko niso več potrebni za namen, za katerega so bili posredovani.
4. člen
Pristojni organi
(1) Pristojni organi za sprejemanje poizvedb, za preverjanje in izvajanje ponovnega prevzema po tretjem odstavku 1. člena in 2. členu so za:
1. Vlado Republike Albanije
Ministrstvo za javni red
Oddelek mejne policije
Sheshi Skenderbej 3
Tirana
Tel: +355 42 28098
+355 42 26901 (centrala)
Faks: +355 42 83607
2. Avstrijsko zvezno vlado
Zvezno ministrstvo za notranje zadeve
Abteilung III/16
Am Hof 4
A-1014 Wien
Tel.: +431/53126 interna: 4621
Faks: +431/53126 interna: 4648
3. Svet ministrov Bosne in Hercegovine
Ministrstvo za civilne zadeve in zveze
Sektor za begunce
Ulica Musala br. 9
Sarajevo, 71000
Tel/Faks: +387 71 442 870 in 650 068
4. Vlado Republike Hrvaške
Ministrsvo za notranje zadeve Republike Hrvaške
Sektor policija
Oddelek mejne policije
Savska cesta 39
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 61 22479
Faks: +385 1 61 22836
5. Vlado Italijanske republike
Ministrsvo za notranje zadeve
Oddelek prometne policije
Osrednja direkcija prometne policije
Železniška mejna in poštna policija
Urad za priseljevanje in mejna policija
Via Cavour 6
I-00184 Roma
Tel.: +39 06 465 39625 ali +39 06 465 39669
Faks: +39 06 465 39993 ali +39 06 465 39994
6. Vlado Republike Madžarske
Ministrsvo za notranje zadeve
Urad za priseljevanje in državljanstva
1903 Budapest, Budafoki út. Pf: 314
Tel.: +36 1 463 9152
Faks: +36 1 463 9153
7. Vlado Zvezne republike Nemčije
Direkcija za mejno zaščito
Roonstrasse 13
D-56068 Koblenz
Tel.: +49261/399-0 (centrala)
Faks: +49261/399-218
8. Vlado Republike Slovenije
Ministrstvo za notranje zadeve
Generalna policijska uprava
Sektor za državno mejo in tujce
Štefanova 2
SI-1501 Ljubljana
Tel.: +386 61 217 580
Faks: +386 61 217 450
9. Švicarski zvezni svet
Ministrstvo za pravosodje in policijo
Zvezni urad za begunce
Quellenstrasse 6
CH-3003 Bern-Wabern
Tel.: +41/31 325 94 14
Faks: +41/31 325 91 15
(2) Pristojni organi na poizvedbe v okviru tega dogovora odgovarjajo nemudoma, najkasneje pa v dveh tednih po prejemu zaprosila.
5. člen
Obveznost medsebojnega posvetovanja
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo probleme, ki bi nastali pri izvajanju tega dogovora, reševale sporazumno ter posredovale vse potrebne informacije v zvezi s tem. Vsaka pogodbenica lahko po potrebi nemudoma povabi k razgovorom za reševanje problemov pri izvajanju tega dogovora.
6. člen
Prednost meddržavnih dogovorov
Obveznosti pogodbenic iz meddržavnih dogovorov ostanejo nespremenjene.
7. člen
Trajanje, začetek veljavnosti, depozitar
(1) Ta dogovor se sklene za nedoločen čas.
(2) Za pogodbenice, ki so ta dogovor podpisale in jim ni treba izpolniti nadaljnjih notranjepravnih pogojev, začne ta dogovor veljati 30. dan po podpisu.
(3) Za tiste pogodbenice, ki morajo izpolniti še nadaljnje notranje pravne pogoje, začne ta dogovor veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko zadnja pogodbenica depozitarja po petem odstavku tega člena uradno obvesti o izpolnjenih notranjepravnih pogojih.
(4) Pogodbenice po tretjem odstavku začnejo ta dogovor začasno uporabljati 30. dan po podpisu v skladu s priloženo izjavo. Izjava je kot priloga sestavni del tega dogovora.
(5) Vlada Zvezne republike Nemčije je depozitar tega dogovora.
8. člen
Pristop drugih držav
(1) Pogodbenice se dogovorijo, da lahko k temu dogovoru pristopijo tudi druge države.
(2) Depozitar o prejemu prošnje za pristop nemudoma po diplomatski pošti obvesti pogodbenice. Pogodbenice se v 30. dneh po prejemu obvestila opredelijo do te prošnje.
(3) Za državo, ki pristopa, začne ta dogovor veljati 30. dan po tem, ko je depozitar prejel zadnje od soglasij pogodbenic. Depozitar o začetku veljavnosti obvesti vse pogodbenice.
9. člen
Začasno prenehanje uporabe, odpoved
(1) Vsaka pogodbenica lahko zaradi pomembnega razloga, predvsem pri motenju ali ogrožanju javne varnosti in zdravja, po posvetu z drugimi pogodbenicami začasno preneha uporabljati ali odpove ta dogovor z uradnim obvestilom depozitarju.
(2) Začasno prenehanje uporabe začne veljati dan po prejemu uradnega obvestila o tem, odpoved pa prvi dan meseca po prejemu uradnega obvestila o odpovedi.
Sestavljeno v Berlinu dne 21. marca 2000 v enem izvirniku v albanskem, bosanskem, hrvaškem, italijanskem, madžarskem, nemškem, slovenskem in srbskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako zavezujoča.
Za Vlado
Republike Albanije
Spartak Poci, l. r.
Za Avstrijsko
zvezno vlado
dr. Markus Lutterotti, l. r.
Za Svet ministrov
Bosne in Hercegovine
Nudzeim Recica, l. r.
Za Vlado
Republike Hrvaške
Josip Vresk, l. r.
Za Vlado
Italijanske republike
Massimo Brutti, l. r.
Za Vlado
Republike Madžarske
Laszlo Felkai, l. r.
Za Vlado
Zvezne republike Nemčije
Claus Henning Schapper, l. r.
Za Vlado
Republike Slovenije
Alfonz Naberžnik, l. r.
Za Švicarski
zvezni svet
Urs Hadorn, l. r.
Priloga
Izjava
v skladu s četrtim odstavkom 7. člena
Dogovora dovolitvi tranzita jugoslovanskim državljanom,
ki morajo zapustiti izhodiščno državo
Vlade Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske in Slovenije izjavljajo, da bodo ta dogovor začasno uporabljale do izpolnitve potrebnih notranjepravnih pogojev.
V E R E I N B A R U N G
ÜBER DIE GESTATTUNG DER DURCHREISE AUSREISEPFLICHTIGER JUGOSLAWISCHER STAATSANGEHÖRIGER
Die Regierung der Republik Albanien,
der Ministerrat von Bosnien und Herzegowina,
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
die Regierung der Italienischen Republik,
die Regierung der Republik Kroatien,
die Österreichische Bundesregierung,
der Schweizerische Bundesrat
die Regierung der Republik Slowenien,
die Regierung der Republik Ungarn –
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1
Durchreise zum Zwecke der Rückkehr
(1) Die Vertragsparteien gestatten die freiwillige, einmalige Durchreise von in dem Staatsgebiet einer Vertragspartei aufhältigen jugoslawischen Staatsangehörigen, die dort die geltenden Voraussetzungen für den weiteren Aufenthalt nicht erfüllen, durch ihr Hoheitsgebiet zum Zwecke der Rückkehr. Dies gilt nicht für Fälle, in denen ein Transitstaat die betreffende Person mit einem Einreiseverbot belegt hat.
(2) Voraussetzung für die Durchreise ist der Besitz eines gemäß dem geltenden jugoslawischen Passrecht gültigen Passes oder Passersatzpapiers der Bundesrepublik Jugoslawien. Für die Rückkehr aus einem Ausgangsstaat durch das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei in das Kosovo kann, soweit erforderlich, für die Rückreise entweder ein nationales Passersatzpapier der Vertragsparteien oder ein internationales Passersatzpapier (EU-Laissez-Passer) ausgestellt werden. Muster der genannten nationalen bzw. internationalen Passersatzpapiere sind der Vereinbarung als Anlage 1 beigefügt.
Die Prüfung, ob die jeweiligen Reisepapiere für die Rückkehr geeignet sind, erfolgt durch den Ausgangsstaat.
In dem Reisepapier ist ein Vermek (Vignette) über die Eigenschaft als Rückkehrer nach Jugoslawien mit einer Gültigkeitsdauer von drei Monaten angebracht. Muster des Vermerks (Vignetten) sind der Vereinbarung als Anlage 2 beigefügt.
(3) Der Ausgangsstaat verpflichtet sich zur Rückübernahme der Person, bei der die freiwillige Weiterreise durch mögliche Durchgangsstaaten oder die Einreise in den Zielstaat nicht gesichert ist. In diesem Falle gestatten die Transitstaaten die erneute Durchreise. Soweit erforderlich können die zuständigen Behörden des jeweiligen Transitstaates ein Ersatzreisedokument für die Rückreise der betreffenden Person in den Ausgangsstaat ausstellen. Muster dieser Ersatzreisedokumente sind dieser Vereinbarung als Anlage 3 beigefügt.
(4) Die Vertragsparteien sollen darauf hinwirken, dass die Durchreise der jugoslawischen Staatsangehörigen auf möglichst direktem Wege erfolgt. Die zuständigen Behörden des Ausgangsstaates vermerken die für die Durchreise vorgesehenen Transitstaaten in dem Reisedokument für die betreffende Person.
(5) Ein Transit-Visum der Vertragsparteien ist nicht erforderlich.
(6) Die zollrechtlichen Bestimmungen der Vertragsparteien bleiben unberührt.
(7) Die Transitstaaten können Aufzeichnungen über die Personalien (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Art und Nummer der Reisepapiere) sowie über Ort und Zeit der Ein- und Ausreise der betreffenden Personen führen.
Artikel 2
Rückübernahme
(1) Zur Erfüllung der Pflicht zur Rückübernahme gemäß Artikel 1 Absatz 3 führen die Ausgangsstaaten Aufzeichnungen über die Personalien (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort) und über die Art und Nummer der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Reisepapiere sowie über weitere im Fall des Verlusts der Reisepapiere zur Identifizierung erforderliche Angaben (zum Beispiel Kopie des Reisepapiers einschließlich Foto).
(2) Die Kosten, die einer Vertragspartei aus der Rückübernahme nach Artikel 1 Absatz 3 für Transport, erforderliche Begleitung, Unterbringung und Verpflegung und so weiter erwachsen, trägt der Ausgangsstaat. Die Kostenerstattung erfolgt innerhalb von 60 Tagen nach Eingang der Rechnung.
Artikel 3
Datenschutzklausel
(1) Soweit für die Durchführung dieser Vereinbarung personenbezogene Daten aufgezeichnet werden zu übermitteln sind, dürfen diese Informationen ausschließlich betreffen
1. die Personalien der Durchreisenden (Name, Vorname, gegebenenfalls früherer Name, Beinamen oder Pseudonyme, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, derzeitige und frühere Staatsangehörigkeit),
2. Angaben zu den Reisepapieren (Art, Nummer, Gültigkeitsdauer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Ausstellungsort und so weiter),
3. sonstige zur Identifizierung der Person erforderliche Angaben auf Ersuchen einer der Vertragsparteien.
(2) Soweit aufgrund dieser Vereinbarung nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts personenbezogene Daten übermittelt werden, gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen unter Beachtung der für jede Vertragspartei geltenden Rechtsvorschriften:
1. Die Verwendung der Daten durch den Empfänger ist nur zu dem angegebenen Zweck und nur zu den durch die übermittelnde Behörde vorgeschriebenen Bedingungen zulässig.
2. Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde Behörde auf Ersuchen über die Verwendung der übermittelten Daten und über die dadurch erzielten Ergebnisse.
3. Personenbezogene Daten dürfen nur an die zuständigen Stellen übermittelt werden. Die weitere Übermittlung an andere Stellen darf nur mit vorheriger Zustimmung der übermittelnden Stelle erfolgen.
4. Die übermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu übermittelnden Daten sowie auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in bezug auf den mit der Übermittlung verfolgten Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht geltenden Übermittlungsverbote zu beachten. Erweist sich, dass unrichtige Daten oder Daten, die nicht übermittelt werden durften, übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Berichtigung oder Vernichtung vorzunehmen.
5. Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die Übermittlung und den Empfang von personenbezogenen Daten aktenkundig zu machen.
6. Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die übermittelten personenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen.
7. Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person übermittelten Informationen sowie über den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu erteilen. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass das öffentliche Interesse, die Auskunft nicht zu erteilen, das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung überwiegt. Im übrigen richtet sich das Recht des Betroffenen, über die zu seiner Person vorhandenen Daten Auskunft zu erhalten, nach dem innerstaatlichen Recht der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Auskunft beantrag wird.
8. Soweit das für die übermittelnde Stelle geltende nationale Recht in bezug auf die übermittelten personenbezogenen Daten besondere Löschungsfristen vorseiht, weist die übermittelnde Stelle den Empfänger darauf hin. Unabhängig von diesen Fristen sind die übermittelten personenbezogenen Daten zu löschen, sobald sie für den Zweck, für den sie übermittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind.
Artikel 4
Zuständige Stellen
(1) Die zuständigen Stellen für die Entgegennahme von Nachfragen, die Nachprüfung und die Durchführung der Rückübernahme nach Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 2 sind für
1. die Regierung der Republik Albanien
Ministerium für Öffentliche Ordnung
Abteilung Grenzpolizei
Sheshi Skenderbej 3
Tirana
Tel.: +355 42 28098 (Lagezentrum)
+355 42 26801 (Zentrale)
Fax: +355 42 63607
2. den Ministerrat von Bosnien und Herzegowina
Ministerium für Zivile Angelegenheiten und Kommunikation
Sektor für Flüchtlinge
Ulica Musala Br. 9
Sarajevo, 71000
Tel/Fax.: +387 71 442 870 und 650 068
3. die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Grenzschutzdirektion
Roonstraße 13
D-56068 Koblenz
Tel.: +49261/399-0 (Vermittlung)
Fax: +49261/399-218
4. die Regierung der Italienischen Republik
Ministerium des Innern
Abteilung Straßenpolizei
Generaldirektion für Straßenpolizei,
Eisenbahn, Grenze und Post
Unterabteilung für Immigration und Grenzpolizei
Via Cavour 6
I-00184 Roma
Tel.: +39 06 465 39625 oder +39 06 465 39669
Fax: +39 06 465 39993 oder + 39 06 465 39994
5. die Regierung der Republik Kroatien
Innenministerium der Republik Kroatien
Sektor Schutzpolizei
Abteilung Grenzpolizei
Savska cesta 39
HR – 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 61 22479
Fax: +385 1 61 22 836
6. die Österreichische Bundesregierung
Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/16
Am Hof 4
A-1014 Wien
Tel.: +431 / 53126 Nebenstelle: 4621
Fax: +431 / 53126 Nebenstelle: 4648
7. den Schweizerischen Bundesrat
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Bundesamt für Flüchtlinge (BFF)
Quellenstraße 6
CH-3003 Bern-Wabern
Tel.: +41 / 31 325 94 14
Fax: +41 / 31 325 91 15
8. die Regierung der Republik Slowenien
Ministerium für Inneres der Republik Slowenien
Generaldirektion der Polizei
Sektor Staatsgrenze und Ausländer
Stefanova 2
SL-1501 Ljubljana
Tel.: +386 61 217 580
Fax: +386 61 217 450
9. die Reigerung der Republik Ungarn
Innenministerium der Republik Ungarn
Amt für Einwanderung und Staatsbürgerschaft
Budafoki út 60
Pf.: 314
H-1903 Budapest
Tel.: +36 1 463 9152
Fax: +36 1 463 9153
(2) Die zuständigen Stellen beantworten Nachfragen im Rahmen dieser Vereinbarung unverzüglich, spätesten jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Eingang.
Artikel 5
Konsultationspflicht
Die Vertragsparteien verpflichten sich, Probleme, die bei der Anwendung dieser Vereinbarung entstehen, einvernehmlich zu lösen und alle hierzu notwendigen Informationen zu übermitteln. Jede Vertragspartei kann bei Bedarf unverzüglich zu Gesprächen über die Lösung anstehender Probleme bei der Umsetzung dieser Vereinbarung einladen.
Artikel 6
Vorrang zwischenstaatlicher Vereinbarungen
Die Verpflichtungen der Vertragsparteien aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen bleiben unberührt.
Artikel 7
Geltungsdauer, Inkrafttreten, Verwahrer
(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
(2) Für Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben und die keine weiteren innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllen müssen, tritt diese Vereinbarung am 30. Tag nach ihrer Unterzeichnung in Kraft.
(3) Für jene Vertragsparteien, die weitere innerstaatliche Voraussetzungen erfüllen müssen, tritt diese Vereinbarung am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Vertragspartei dem Verwahrer nach Absatz 5 dieses Artikels notifiziert hat, dass ihrerseits die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
(4) Die Vertragsparteien nach Absatz 3 wenden diese Vereinbarung ab dem 30. Tag nach ihrer Unterzeichnung gemäß ihrer beigefügten Erklärung vorläufig an. Die Erklärung ist als Anhang fester Bestandteil dieser Vereinbarung.
(5) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist Verwahrer dieser Vereinbarung.
Artikel 8
Beitritt anderer Staaten
(1) Die Vertragsparteien kommen überein, dass auch andere Staaten dieser Vereinbarung beitreten können.
(2) Nach Eingang der Mitteilung des Beitrittswunsches unterrichtet der Verwahrer auf diplomatischem Wege unverzüglich die anderen Vertragsparteien. Die Vertragsparteien äußern sich zu dem Beitrittswunsch innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Benachrichtigung durch den Verwahrer.
(3) Für den beitretenden Staat tritt die Vereinbarung 30 Tage nach Eingang der letzten Zustimmung der anderen Vertragsparteien beim Verwahrer in Kraft. Der Verwahrer unterrichtet alle Vertragsparteien über das Inkrafttreten.
Artikel 9
Suspendierung, Kündigung
(1) Jede Vertragspartei kann diese Vereinbarung aus wichtigem Grund, insbesondere bei einer Storung oder Gefahr der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit, nach Konsultation mit den anderen Vertragsparteien durch eine an den Verwahrer gerichtete Notifikation suspendieren oder kündigen.
(2) Die Suspendierung tritt am Tag nach Eingang der Notifikation über die Suspendierung, die Kündigung am ersten Tag des Monats nach Eingang der Notifikation über die Kündigung beim Verwahrer in Kraft.
Geschehen zu Berlin am 21. März 2000 in einer Urschrift in albanischer, bosnischer, deutscher, italienischer, kroatischer, serbischer, slowenischer und ungarischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Regierung
der Republik Albanien
Spartak Poci, e. H.
Für den Ministerrat von
Bosnien und Herzegowina
Nudzeim Recica, e. H.
Für die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland
Claus Henning Schapper, e. H.
Für die Regierung der
Italienischen Republik
Massimo Brutti, e. H.
Für die Regierung der
Republik Kroatien
Josip Vresk, e. H.
Für die Österreichische
Bundesregierung
dr. Markus Lutterotti, e. h.
Für den Schweizerischen
Bundesrat
Urs Hadorn, e. H.
Für die Regierung der
Republik Slowenien
Alfonz Naberžnik, e. h.
Für die Regierung der
Republik Ungarn
Laszlo Felkai, e. H.
Priloga
Erklärung
gemäß Artikel 7 Absatz 4
der Vereinbarung über die Gestattung der Durchreise ausreisepflichtiger jugoslawischer Staatsangehöriger
Die Regierungen von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien und Ungarn erklären, diese Vereinbarung bis zur Erfüllung der erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen vorläufig anzuwenden.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-04/00-32/1
Ljubljana, dne 19. julija 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo dogovora v albanskem, bosanskem, hrvaškem, italijanskem, madžarskem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost