Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3283. Program priprave odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte), stran 8634.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/99) je Občinski svet občine Ljubno na 15. redni seji dne 22. 6. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E O D L O K A
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte)
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in naloge, ki jih je potrebno opraviti v postopku sprejemanja odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, roki za posamezne faze izdelave ter sredstva, potrebna za pripravo.
Cilj sprejetja odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) je zagotovitev ustreznega prostorskega izvedbenega akta za območje smučišč in pripadajočih objektov, na osnovi katerega bi bilo mogoče voditi postopke za pridobivanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj za nameravane posege.
II. VSEBINA IN OBSEG PRIPRAVE
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji mora biti izdelan v skladu s 27., 28., 29. in 31. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu z navodili o vsebini PSP in PIA (Uradni list SRS, št. 14/85).
Vrstni red aktivnosti:
– nosilec razvoja rekreacijsko-turističnega centra Golte pripravi dokumentacijo za izbor izvajalca izdelave odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte);
– nosilec razvoja rekreacijsko-turističnega centra Golte, na osnovi sprejetih ponudb izbere najugodnejšega izvajalca;
– izbrani izvajalec izdela osnutek odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) ter pridobi soglasja k osnutku;
– občina izvede postopek javne razgrnitve osnutka odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) (sklep o javni razgrnitvi, razgrnitev z javno razpravo, stališče do pripomb iz javne razgrnitve);
– izvajalec izdela usklajen predlog odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte);
– Občinski svet občine Ljubno sprejme odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) ter ga objavi v uradnem glasilu.
III. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI
3. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev so:
1. Javno podjetje Komunala Mozirje,
2. Telekom Slovenije, PE Celje,
3. Elektro Celje,
4. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju;
5. RS, MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava Celje,
6. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, OE Celje,
7. RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje,
8. Občina Ljubno,
9. Zavod za gozdove RS, OE Nazarje,
10. PUP Velenje,
11. ostali soglasjedajalci, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
IV. TERMINSKI PLAN
4. člen
Terminski plan sprejemanja začasnih PUP:
----------------------------------------------------------------------------------------
    Aktivnost                        Roki
----------------------------------------------------------------------------------------
1.   priprava programa priprave in sprejema PUP        pripravljen
2.   sprejem programa priprave
3.1  izdelava smernic in osnutka odloka o PUP         pripravljen
3.2  presoja vplivov na okolje                pripravljen
4.   sklep o javni razgrnitvi PUP               do 21. julija
5.   javna razgrnitev                     do 4. septembra
6.   zbiranje soglasij                    v času javne razgrnitve
7.   javna razprava                      v času javne razgrnitve
8.   analiza pripomb in soglasij po zaključku razgrnitve   do 5. 
    septembra
9.   stališča do pripomb in predlogov             do 10. septembra
10.  priprava predloga PUP in osnutka odloka o PUP
    z obrazložitvijo                     do 8. septembra
11.  predlog odloka o PUP                   prva polovica septembra
12.  sprejemanje odloka o PUP                 druga polovica septembra
----------------------------------------------------------------------------------------
V. VIRI IN SREDSTVA ZA IZDELAVO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA LJUBNO OB SAVINJI V OBČINI LJUBNO
5. člen
Sredstva za sofinanciranje izdelave odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) bo Občina Ljubno zagotovila v svojem proračunu.
VI. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta program priprave odloka se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 002-15/00-02
Ljubno, dne 22. junija 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

AAA Zlata odličnost