Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3295. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Občini Tržič, stran 8645.

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99), ter na podlagi 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97) je Občinski svet občine Tržič na 10. seji dne 14. 6. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Občini Tržič
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinski organ) izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Tržič.
2. člen
Gostinec določi podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako tako enoto posebej.
Pristojni občinski organ je dolžan pri izdaji mnenja upoštevati vsa merila in pogoje po tem pravilniku.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K OBRATOVANJU V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
3. člen
Pristojni občinski organ ob oblikovanju mnenja opravi ogled gostinskega obrata.
Ogled opravi pooblaščen delavec občinskega organa ter o tem napiše uradni zaznamek.
4. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije v stanovanjskih naseljih smejo obratovati v podaljšanem obratovalnem času glede na vrsto gostinskega lokala (kmetije), kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 5. in 6. uro zjutraj ter v petek in soboto med 1. in 2. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice in bari med 5. in 6. uro zjutraj ter v petek in soboto med 23. in 24. uro zvečer,
– diskoteke in nočni bari med 23. in 4. uro naslednjega dne.
Zgoraj omenjeni gostinski obrati, razen diskotek, izven strnjenega naselja smejo obratovati v daljšem podaljšanem obratovalnem času kot je zgoraj navedeno.
5. člen
Na območjih strnjenih naselij smejo gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov obratovati v mesecih junij, julij in avgust v podaljšanem obratovalnem času med 22. in 23. uro.
III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
6. člen
Gostinski obrat ali kmetija sme, ne glede na že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem času, občasno obratovati v dodatnem podaljšanem času ob raznih prireditvah (poroke, proslave, srečanja, zabavne prireditve, …). Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa mora vsakič zaprositi za predhodno soglasje 5 dni pred načrtovano prireditvijo. Soglasja so vezana na točno določene datume in ne veljajo za ostale dni.
7. člen
Občinski organ lahko posamezni restavraciji, gostilni, kavarni in drugim gostinskim obratom izda do 20 soglasij v koledarskem letu k enkratnemu podaljšanju obratovalnega časa.
IV. IZPOLNJEVANJE POGOJEV
8. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko občinski organ izdajo soglasja k podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, prometna varnost, urejenost okolice lokala, skrb za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata …). Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljšanem obratovalnem času ne izda.
9. člen
Gostinec oziroma kmet je k vlogi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času dolžan priložiti:
– soglasje lastnika objekta, kjer se gostinski obrat nahaja, kolikor gostinec ni lastnik le-tega,
– soglasje krajevne skupnosti, na območju katere se nahaja,
– soglasje stanovalcev oziroma predstavnika stanovalcev objekta, kolikor se gostinski obrat nahaja v stanovanjskem objektu
Soglasje k podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije se izda za določen čas, in sicer za tekoče koledarsko leto.
10. člen
Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, občinski organ izda pozitivno soglasje o obratovanju v podaljšanem obratovalnem času, in sicer najprej za poskusno dobo enega meseca. Po preteku enega meseca sme gostinec, oziroma kmet ponovno zaprositi za soglasje k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času.
V. PREKLIC SOGLASJA K OBRATOVANJU V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
11. člen
Občinski organ lahko v roku 5 dni od dneva, ko je od organov nadzora izvedel za neizpolnjevanje pogojev, z odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem času v naslednjih primerih:
– ponavljajoče utemeljene pritožbe bližnjih stanovalcev zaradi kršitev javnega reda in miru v času podaljšanega obratovalnega časa,
– prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– večkratna posredovanja s strani policije, oziroma inšpekcijskih organov v času podaljšanega obratovalnega časa,
– neizpolnitev drugih pogojev, določenih s strani občinskega organa Občine Tržič v izdanem soglasju.
V odločbi o preklicu izdanega soglasja k podaljšanemu obratovalnem času občinski organ določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
VI. NADZOR
12. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje občinska uprava in policisti.
VII. PREHODNI DOLOČBI
13. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan uskladiti svoj obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v daljšem obratovalnem času, s tem pravilnikom v enem letu od uveljavitve.
14. člen
Za ostale določbe glede obratovalnih časov, ki niso zajete v tem pravilniku, se uporabljajo določbe pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
VIII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-08/00-07
Tržič, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost