Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3275. Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem, stran 8623.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99), je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 15. redni seji, dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem.
2. člen
Sredstva za denarne pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem so namenjena za denarne pomoči upravičencem, kot pomoč pri delni razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.
Sredstva se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Črna na Koroškem.
3. člen
Do denarne pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem so upravičeni občani Občine Črna na Koroškem, ki imajo v Občini Črna na Koroškem stalno prebivališče, in sicer:
1. posamezniki, če njihov dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu za več kot 100%,
2. družine, kjer dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu za več kot 50%.
4. člen
Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega odloka je denarno pomoč izjemoma možno dodeliti tudi v primerih težje bolezni, starosti, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, drugih nesreč, požara, smrti hranitelja ter drugih izjemnih okoliščin.
Upravičenost ugotavlja občinska uprava na podlagi dokumentacije.
5. člen
Pri odmeri denarnih pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pri čemer niso izvzeti prejemki:
– za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini,
– otroški dodatek in drugi družinski prejemki,
– štipendije in
– socialnovarstveni dodatki in pomoči.
6. člen
Denarna pomoč se odmeri glede na potrebe prosilca, vendar ne more preseči dvakratnega zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, določenega v zakonu o socialnem varstvu.
Denarna pomoč se posamezniku ali družini dodeli največ enkrat letno.
7. člen
Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev denarne pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem na Občino Črna na Koroškem.
K vlogi morajo priložiti:
– potrdilo o družinskih članih,
– dokazila o prejemkih družinskih članov,
– potrdilo o premoženjskem stanju prosilca.
Občinska uprava odloči o dodelitvi denarne pomoči z odločbo. Upravičenost se ugotavlja po določilih zakona o splošnem upravnem postopku.
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba pri županu Občine Črna na Koroškem v roku 15 dni po prejemu odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal in je takse prosta. Odločba župana je dokončna.
8. člen
Denarne pomoči upravičencem nakazuje Občina Črna na Koroškem po pravnomočnosti odločbe.
9. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01-02/00
Črna na Koroškem, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost