Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3270. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačil storitev, stran 8618.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in 41/99), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in 28/99) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 20. seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, način in oblika opravljanja javne službe pomoč družini na domu.
Z javno službo se zagotavlja socialna storitev za preprečevanje socialnih stisk in socialne problematike posameznikov in družin.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo in je namenjena za upravičence, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Gre za različne oblike praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potreba po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki varstva.
3. člen
Pomoč družini na domu se prične opravljati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Prvi del storitev predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitev, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
Drugi del storitve zajema neposredno opravljanje storitve pomoči družini na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Vrsta, obseg, storitev in način opravljanja storitve se določita s pisnim dogovorom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
4. člen
Pomoč družini na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– nabavo živil in pripravo enega obroka hrane ali prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
6. člen
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nego osebnih ortopedskih pripomočkov.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do pomoči družini na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v domačem bivalnem okolju, tako da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki varstva.
9. člen
Pod pogoji iz prejšnjega člena so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nega za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo ali zdravstvene in patronažne službe brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otroci ali otroci s težkimi motnjami v telesnem ali težkimi in najtežjimi motnjami v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
IV. IZVAJALCI IN NORMATIVI STORITVE
10. člen
Prvi del storitve iz 3. člena tega odloka, opravlja strokovni delavec.
Drugi del storitve pod vodstvom strokovnega delavca opravljajo delavci z srednjo strokovno izobrazbo zdravstvene ali socialne smeri. Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravlja pomoč družini na domu tudi bolničar in drugi delavci s IV. ali V. stopnjo izobrazbe in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu.
11. člen
Normativ za izvajanje javne službe pomoč družini na domu je:
– največ 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko za neposredno izvajanje storitve na upravičenca;
– ena izvajalka na pet ali več upravičencev za neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca odvisno od stopnje potrebne pomoči ki jo uporabnik potrebuje;
– 0,050 strokovnega delavca na pet upravičencev za ugotavljanje upravičenosti, pripravo dogovora o izvajanju storitve, organizacijo ključnih članov okolja in začetno srečanje, vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in zapletenih življenjskih situacijah upravičencev, za vodenje dokumentacije, za supervizijo;
– 0,015 finančno administrativnega delavca na pet upravičencev, za finančno realizacijo pogodbe in plačil, za finančna in administrativna opravila
V. OBLIKE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
Občina Beltinci zagotavlja izvajanje javne službe pomoč družini na domu neposredno v upravi Občine Beltinci ali s pogodbo z javnim socialno varstvenim zavodom, na podlagi koncesije pa lahko tudi preko druge pravne osebe oziroma zasebnika (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
VI. CENA IN PLAČILO STORITEV
13. člen
Vrednost urne postavke za izvajanje javne službe pomoč družini na domu ob uveljavitvi tega odloka znaša 1.095 SIT in se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu.
14. člen
Po sprejemu državnega pravilnika za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev se bodo storitve javne službe pomoč družini na domu obračunavale po tej metodologiji, h kateri bo dal soglasje Občinski svet občine Beltinci.
15. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati celotne stroške storitve javne službe pomoč družini na domu. Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca tudi osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz pogodbenega razmerja ali sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju.
Upravičenci ali drugi zavezanec je lahko delno ali v celoti oproščen plačila na podlagi meril, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, do sprejema vladnih meril pa na podlagi določil tega odloka.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve pomoč družini na domu odloča referat za družbene dejavnosti Občine Beltinci po predpisih o socialnem varstvu.
16. člen
Če Občina Beltinci v skladu s 100.a členom zakona o socialnem varstvu določi dodatne oprostitve pri plačilu stroškov storitev pomoči družini na domu in pri plačilu storitev v zavodih za odrasle, tudi o teh oprostitvah odloča referat za družbene dejavnosti Občine Beltinci.
VII. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
17. člen
Storitev pomoč družini na domu je v celoti brezplačna za naslednje skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor o izvajanju storitev:
– upravičence, ki so prejemniki denarnega dodatka kot edinega vira preživljanja in denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in 41/99),
– upravičence, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/83),
– otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99).
18. člen
Vsi ostali upravičenci do storitve pomoči družini na domu, so plačila oproščeni v odvisnosti od njihovega materialnega stanja, ki ga določajo vsi dohodki, ugotovljeni na način kot ga določa zakon za prejemnike denarnega dodatka, in sicer kot je razvidno iz naslednje razpredelnice:
----------------------------------------------------------------
  Ugotovljeni dohodek v % glede      Plačilo storitve v %
  na povprečno višino neto plače       od dejanske cene
 zaposlenih v RS v preteklem letu
----------------------------------------------------------------
1.     25%                    0%
2.     35%                   10%
3.     40%                   20%
4.     50%                   40%
5.     65%                   50%
6.     80%                   60%
7.    100%                   70%
8.    120%                   80%
9.  nad 120%                   90%
----------------------------------------------------------------
19. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo storitev pomoč družini na domu in nimajo niti premoženja niti zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko vložijo pri upravi Občine Beltinci zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.
20. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezanca se ugotavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po zakonu o socialnem varstvu (27. člen) ter vsak dodatek za tujo nego in pomoč.
Slabo zdravstveno stanje upravičencev se ugotavlja na podlagi predloženega sklepa, da so upravičeni do dodatka za tujo nego in pomoč, na podlagi zdravniškega potrdila in presoje strokovne službe.
Uprava Občine Beltinci lahko zaradi slabega zdravstvenega stanja, ugotovljenega na način, določen v drugem odstavku tega člena, upravičenca delno ali v celoti oprosti plačila storitev pomoč družini na domu na podlagi strokovne presoje.
21. člen
V dogovoru o nudenju pomoči družini na domu, ki ga pred izdajo ustrezne upravne odločbe o višini plačila skleneta uprava Občine Beltinci in upravičenec, je opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja, ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma oproščen plačila storitve le, če pristane na zemljiško-knjižno zavarovanje terjatev Občine Beltinci, ki ustreza ocenjenim stroškom oprostitve. Zemljiško-knjižno zavarovanje opravi uprava Občine Beltinci.
22. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči družini na domu se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12 mesecev. Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren način razreševanja trenutne situacije upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.
23. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči družini na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več upravičen.
24. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan upravo Občine Beltinci obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev pomoč družini na domu v roku 15 dni od nastanka spremembe.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan sam oziroma njegov zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
VIII. DOKUMENTACIJA
25. člen
Izvajalec javne službe pomoč družini na domu oziroma strokovna služba zbira in vodi osnovno dokumentacijo po postopku, določenem v navodilu ministra za delo, družino in socialne zadeve.
Osnovna dokumentacija za izvajanje socialne oskrbe na domu obsega:
1. osebni karton uporabnika pomoči na domu,
2. karton o podatkih o plačilu storitve,
3. karton o podatkih o izvajalcu storitve,
4. dnevnik izvajanja pomoči na domu,
5. dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja pomoči na domu,
6. katalog storitev in opravil s šiframi.
26. člen
Izvajalec javne službe mora na zahtevo Občine Beltinci posredovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja stanja izvajanja javne službe pomoč družini na domu.
Izvajalec javne službe, ki izvaja pomoč družini na domu mora hraniti osnovno dokumentacijo iz prejšnjega člena, od točke ena do pet trajno.
IX. PREHODNE DOLOČBE
27. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Beltinci in izvajalcem javne službe pomoč družini na domu (kolikor ni izvajalec uprava Občine Beltinci) se uredijo s pogodbo o izvajanju javne službe, ki jo v imenu Občine Beltinci sklene župan.
28. člen
Uprava Občine Beltinci oziroma izvajalec javne službe je dolžna seznaniti z določili tega odloka vsakega upravičenca do storitev javne službe pomoč družini na domu, z njimi skleniti nove dogovore o izvajanju storitve ter izdati ustrezne upravne odločbe.
29. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati javno službo pomoč družini na domu strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za to področje. O načinu in vsebini izvajanja javne službe pomoč družini na domu in o porabljenih finančnih sredstvih je izvajalec javne službe dolžan Občini Beltinci podati pisno poročilo najmanj dvakrat letno na zahtevo župana pa tudi večkrat letno.
30. člen
Strokovni nadzor in upravni nadzor izvajanjem javne službe pomoči družini na domu opravlja ministrstvo pristojno za socialno varstvo in strokovna služba Občine Beltinci.
Nadzor se lahko opravi med drugim na zahtevo upravičenca do storitve, ali njegovega zakonitega zastopnika, ali na zahtevo Občine Beltinci.
31. člen
Če upravičenec iz 9. člena tega odloka potrebuje pomoč družini na domu več kot 4 ure dnevno oziroma več kot 20 ur tedensko, mora uprava Občine Beltinci oziroma izvajalec javne službe takoj začeti postopek za vključitev v institucionalno varstvo.
Upravičencu iz prejšnjega odstavka se lahko storitve javne službe pomoč družini na domu nudijo najdalj 30 dni od ugotovljene potrebe po večjem obsegu storitve.
X. KONČNE DOLOČBE
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se začne javna služba pomoč družini na domu izvajati na tak način, da prvi, strokovni del te storitve izvaja na podlagi posebne pogodbe socialnovarstveni zavod (trenutno Center za socialno delo Murska Sobota). Za neposredno izvajanje storitve (drugi del) pa se v upravi občine zaposli ena delavka zdravstvene smeri.
S pogodbo med Občino Beltinci in socialnim zavodom se podrobneje uredijo v tej zvezi medsebojna razmerja, pravice in obveznosti ene in druge pogodbene stranke.
Tovrsten način opravljanja javne službe pomoč družini na domu se izvaja tako dolgo kot je to določeno v pogodbi iz prejšnjega odstavka tega člena tega odloka, oziroma dokler se Občina Beltinci ne odloči za drugi način izvajanja pomoči družini na domu.
33. člen
Občina Beltinci lahko na izvajalca storitev pomoč družini na domu (kolikor ni sama izvajalec) prenese izvajanje določenih nalog in opravil, za katere je po tem odloku sicer sama pristojna.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112/2000
Beltinci, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost