Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3278. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj - 1. faza, stran 8628.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 87/99), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Črnomelj na 15. redni seji dne 4. julija 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z določili odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občina Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 57/95) in drugega odstavka 24. člena odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj I. faza (Uradni list RS, št. 27/96) zaradi potreb po širitvi proizvodnje sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – I. faza.
Spremembo zazidalnega načrta je izdelal projektivni biro Arha d.o.o. Črnomelj, Zadružna c. 14, pod št. 99034 v aprilu 2000.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje zazidalnega načrta, ki je določeno v prvem odstavku 2. člena odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza, se ne spreminja.
II. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
3. člen
V 4. členu se v točki A) Splošni pogoji za posege v prostor in oblikovanje območja, za drugim odstavkom doda besedilo:
Novo predvideni objekti so locirani: proizvodna hala na zahodni strani energetskega objekta (objekta se dotikata, aneks je na južni strani), na južni strani severne hale se ob obstoječem nadstrešku doda nov nadstrešek, v podaljšku katerega je dopustno nadkritje za povezavo med obstoječo severno halo in novo halo. Obstoječa cisterna za olje se odstrani, na istem mestu se predvidi nova vkopana cisterna s kapaciteto 30m3. Pri obstoječi severni hali se prostor med halo in severnim aneksom nadkrije, tako da tvori nadkrit prehod. Zaradi predvidenega posega se na isti strani objekta odstrani vzhodni vetrolov, predvidijo pa se nadstreški nad vhodi (2x na severni strani in 1x na južni hale). Na stari proizvodni hali so predvideni trije posegi: na vzhodni strani se obstoječi nadstrešek na obeh straneh dopolni z še dvema nadstreškoma, na zahodni strani se poveča lovilni bazen, na južni strani pa je predvidena razširitev za potrebe kuhinje. Obstoječa nadstrešnica za avtomobile, ki je locirana ob parkirišču na zahodni strani vratarnice, se poveča za celo enoto. Na vzhodni strani kompleksa je predviden začasni montažni objekt (skladišče), do izgradnje proizvodne hale, ko se bodo izdelki lahko skladiščili v hali in se bo šotor razstavil. Na zahodni strani severnega objekta je bilo že v zazidalnem načrtu predvideno skladišče, ki še ni zgrajeno. Predvidi se sprememba dolžine objekta, ki je lociran je tako, da je začetek objekta na južni strani v isti liniji kot južna fasada proizvodne hale.
4. člen
V 5. členu se v točki B) Urbanistično – arhitekturni pogoji za objekte, za petim odstavkom doda novo besedilo:
Tlorisna velikost nove proizvodne hale na Z strani v oseh je 60,0m x 86,0m, aneks na južni strani je velikosti 8,0 x 56,0m. Po višini proizvodna hala obsega pritličje, aneks pa klet, pritličje ter nadstropje. V aneksu se ne sme opravljati proizvodne dejavnosti. Streha nad halo je sestavljena iz štirih vzdolžnih dvokapnic naklona max 10°, nad aneksom pa je streha ravno tako z max naklonom 10°. Višina proizvodne hale ne sme presegati 13,0m, aneksa pa 10m. Zaradi izgradnje nove hale se odstranijo rezervoarji za komprimiran zrak in hladilno vodo, ki se prestavijo na južno stran severne proizvodne hale in sicer se na vzhodno stran obstoječe nakladalne rampe. Na zahodni strani objekta je predvidena nakladalna rampa za tovornjake, v velikosti 4,0 x 10,0m, visoka do 1,2m.
Razširitev nakladalne rampe za vetrolov za viličarje na južni strani severne proizvodne hale se izvede v podaljšku za 18,0m proti zahodu, v širini obstoječe rampe. Izgled rampe naj bo enak obstoječi. Od predvidene rampe do nove hale se dopusti možnost izvedbe nadkritega prehoda, širine 14,0m. Konstrukcija in streha nadstreška naj bo čimbolj transparentna, max. višina pa naj ne presega 10,0m.
Obstoječa nadzemna cisterna se odstrani in nadomesti z manjšo, vkopano, s kapaciteto 30m3. Lokacija cisterne ostane nespremenjena.
Pokrit prehod, ki se izvede med obstoječo severno halo in severnim aneksom, bo dolžine 105,0m, po širini pa zapolnjuje celoten prostor med obema objektoma. Obstoječi vzhodni vetrolov ob proizvodni hali se odstrani. Višinsko streha prehoda ne sme presegati gabarita hale, konstrukcija pa naj bo čimbolj transparentna in prilagojena fasadi obstoječega zahodnega vetrolova med halo in aneksom.
Obe nadstrešnici na zahodni strani stare hale sta iste širine kot obstoječ nadstrešek, dolžina severnega je do konca objekta, južnega pa 17,20m. Konstrukcija obeh nadstreškov je enaka obstoječi – t.j. kovinska. Barvno in oblikovalsko ju je potrebno obdelati tako, da bodo enotni.
Nadstrešnica za avtomobile pred staro halo je predvidena na zahodni strani obstoječe nadstrešnice, v istih gabaritih (tako horizontalnih kot vertikalnih), z identično konstrukcijo, kritino in oblikovanjem.
Na južni fasadi stare hale se prizida razširitev za potrebe kuhinje. Razširitev naj bo vzporedna z linijo nadstrešnice, max dim. pa so 18,75m x 6,0m. Etažno bo obsegala pritličje, višina strehe sme segati max do parapeta zgornjih oken. Streha bo ravna, max naklon 10°.
Na zahodni strani stare hale se obstoječi lovilni bazen za olja po celotni dolžini razširi za 4,3m in nadkrije. Nadstrešnica naj se v čim večji meri prilagaja izgledu obstoječe fasade.
Na vzhodni strani uvoza v kompleks je predvidena postavitev začasnega montažnega objekta, ki bo imel funkcijo začasnega skladišča. Horizontalni gabariti bodo 20,0 x 55,0m, nakladalna ploščad bo locirana v osi objekta na zahodni fasadi in bo dimenzij 4,0 x 8,0m. Kota pritličja bo za 1,2m višja od kote stare proizvodne hale. Streha bo ločna, krita s termoizolacijsko membrano. Zaradi ureditve konfiguracije terena je na severovzhodnem vogalu predviden oporni zid v višini 2,om. Izveden naj bo iz armiranega betona. Za opornim zidom se izvede brežina v naklonu 1:2. Po izgradnji nove proizvodne hale, v kateri bo predvideno tudi skladiščenje, se objekt demontira.
V 5. členu se v točki B) Urbanistično – arhitekturni pogoji za objekte, peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
V območju nad cestnim telesom obvozne ceste in manipulativnimi površinami znotraj območja se izvede oporni zid višine največ 5,0m. Prostor ob opornem zidu se nameni za postavitev nadstreška za odpadne surovine, katere dim. so 7 x 79,40m. Oporni zid je lahko hkrati zahodna stena v celotni dolžini (do 79,4m). Streha je enokapnica z minimalnim naklonom.
5. člen
V 6. členu se v točki C) Pogoji za zunanje in druge ureditve, za drugim odstavkom doda besedilo:
Zunanje površine v sklopu funkcionalnih zemljišč objektov naj se oblikovno prilagajajo oblikovanju objektov, tako obstoječih kot novih, in naj bodo poenotene.
Na vzhodnem delu kompleksa se zaradi postavitve začasnega montažnega skladišča uredi brežina v naklonu 1:2; zaradi ohranitve 50m zelenega pasu med kompleksom in stanovanjsko sosesko se naredi tudi nov oporni zid v višini 2,0m.
Ob novi proizvodni hali je na zahodni fasadi predvidena nakladalna ploščad, zaradi padca terena proti jugu pa je potreben tudi oporni zid.
III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
6. člen
V 7. členu se v poglavju “Cestno omrežje”, v podpoglavju “Uvozi” doda besedilo:
Z izgradnjo pokritega prehoda med severno proizvodno halo in severnim aneksom zapremo gasilsko pot. Za intervencije je predvidena uporaba obstoječe javne poti na severni strani, ki je sicer izven ograje obravnavanega kompleksa, po kvaliteti pa je primerna za prevoz gasilskih cistern.
V podpoglavju “Parkirišča” se doda besedilo:
Parkirišča, ki jih izgubimo z izgradnjo nove proizvodne hale, se nadomestijo v sklopu kompleksa IMP – LIVAR Črnomelj, ki je izven območja zazidalnega načrta in sicer 275PM. Investitor jih mora zagotoviti pred ukinitvijo sedanjih parkirišč.
Urbanistično arhitektonski pogoji za oblikovanje parkirišč niso predmet zazidalnega načrta, ampak se določijo na podlagi lokacijske dokumentacije.
7. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda besedilo:
Za glavnim vodomernim jaškom se naredi nov vod, ki bo služil za požarno vodo. Vod bo potekal na severni strani severnega aneksa od vzhodne strani proti zahodu, kjer se naveže na obstoječi nadzemni hidrant, tako da je celotno omrežje zazankano. Na novem vodu sta predvidena dva nadzemna hidranta. Obstoječ hidrantni vod med halo in severnim aneksom bo prevzel funkcijo notranjih hidrantov. Naredi se tudi nov vod okoli proizvodne hale, s tremi nadzemnimi hidranti.
Obstoječe vodovodno omrežje zadošča potrebam, ki bodo nastale s širitvijo proizvodnega kompleksa.
8. člen
V 9. členu se v poglavju “Kanalizacija” za drugim odstavkom doda besedilo:
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je predvidena postavitev merilca kvalitete fekalnih vod.
Obstoječe kanalizacijsko omreżje (tako fekalno kot meteorno) zadošča potrebam, ki bodo nastale z razširitvijo kompleksa.
9. člen
V 10. členu se v poglavju “Energetsko omrežje” za prvim odstavkom doda besedilo:
Zaradi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno podaljšati obstoječe 20kV daljnovode RTP Črnomelj – Danfoss, Danfoss – IMP. Izvedejo se električne spojke, kabli pa se podaljšajo za cca 80m pred RP Danfoss. Predvidena je povečana odjemna moč in sicer 5500kW.
IV. OBVEZNOSTI INVESTITORJA PRI IZVAJANJU TEGA ZAZIDALNEGA NAČRTA
10. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
Pred ukinitvijo obstoječih parkirišč mora investitor urediti novih 275 parkirnih mest ter sočasno zgraditi cestni priključek za parkirišča, hodnik za pešce in prehod za pešce preko lokalne ceste.
V. ETAPNOST GRADNJE
11. člen
V 25. členu se za peto alineo doda besedilo:
I. Etapa:
– začasni montažni objekt za skladišče,
– skladišče odpadnih surovin (nadstrešek),
II. Etapa:
– podest za hlajenje vode,
– nadstrešek med severno proizvodno halo in severnim aneksom,
– vkopana cisterna za olje,
III. Etapa:
– proizvodna hala,
– aneks proizvodne hale,
– nadstrešek med novo proizvodno halo in obstoječo proizvodno halo,
– nakladalna rampa,
– nadstrešek pri proizvodni hali,
– razširitev kuhinje,
– nadstrešek za avtomobile,
– lovilni bazen.
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005/1/99
Črnomelj, dne 4. julija 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost