Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3269. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 za območje Občine Braslovče, stran 8617.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na 12. redni seji dne 21. 7. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 za območje Občine Braslovče
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določajo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev,
– organizacija postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov, način sodelovanja, ter naloge ki jih morajo pri tem opraviti,
– terminski plan sprejemanja,
– financiranje aktivnosti priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag
Spremembe in dopolnitve PUP 2 se nanašajo na:
– uskladitev PUP 2 z potrebami po izgradnji infrastrukture na območju Osnovne šole Braslovče.
3. člen
Organizacija postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov
Za koordinatorja postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Občine Braslovče, oziroma po njegovem pooblastilu pooblaščeni predstavnik.
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo gradiva se določi z neposrednim naročilom.
4. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov, način sodelovanja, ter naloge ki jih morajo pri tem opraviti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in PUP so:
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstvo za drobno gospodarstvo in turizem,
– Ministrstvo za obrambo,
– Elektro Celje javno podjetje d.d.,
– Telekom Slovenije d.d. PE Celje,
– Komunalno podjetje Žalec.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje in soglasja tudi drugih organov, ki niso zgoraj navedena, se le ta pridobe v postopku.
Organi in organizacije morajo podati svoja mnenja, pogoje in soglasje v 30 dneh od zahteve. V nasprotnem se smatra, da soglašajo s spremembami in dopolnitvami.
5. člen
Terminski plan sprejemanja
1. S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve PUP 2 se prične po objavi programa.
2. Predhodne pogoje pridobi izvajalec v roku 45 dni po razpisu.
3. Osnutek sprememb in dopolnitev se dostavi občinski strokovni službi v 1 mesecu.
4. Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP.
5. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnutek podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila občinske strokovne službe.
6. Izvajalec pripravi usklajen osnutek sprememb in dopolnitev in ga posreduje občinskemu svetu za sprejem.
6. člen
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP 2 zagotovi naročnik izdelave planskih aktov.
7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/02/2000
Braslovče, dne 21. julija 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost