Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3282. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje, stran 8633.

Občinski svet občine Ljubno je na podlagi 49. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) in 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) na 15. redni seji dne 22. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje
1. člen
S tem odlokom se, zaradi potreb izgradnje vodne akumulacije na lokaciji Trije ploti in sistema za zasneževanje obstoječih smučišč, spreminjajo in dopolnjujejo določila odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje, ki urejajo zavarovanje in način določanja režima rabe prostora in razvoja infrastrukture na tem območju.
2. člen
Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje se doda nov 10.a člen, ki določa varstveni režim za območje krajinskega parka Golte.
10.a člen se glasi:
V območju krajinskega parka Golte so prepovedani naslednji posegi in dejavnosti:
1. izvajanje posegov v prostor, s katerimi se ogrožajo naravne vrednote ali biotska raznovrstnost;
2. gradnja infrastrukturnih objektov, namenjenih bivanju, lovu, turizmu in športu, razen na za to že določenih območjih;
3. gradnja podzemnih in nadzemnih komunalnih, energetskih in prometnih objektov;
4. povzročanje eksplozij;
5. odpiranje in izkoriščanje peskokopov, kamnolomov in rudnih kopov;
6. odvzemanje mivke, peska, proda in kamenja iz vodotokov ter vodnih zemljišč, razen če take posege narekuje urejanje vodnega režima;
7. letenje z zrakoplavi pod 300 m od najvišje točke zavarovanega območja;
8. vznemirjanje prosto živečih živali z vpitjem ali hrupom, metanjem ali proženjem kamenja ali kako drugače;
9. obdelovanje zemljišč z načini in sredstvi, ki bi povzročili bistvene spremembe ekosistemov, biotske raznovrstnosti ali strukture tal ter izvajanje agrarnih operacij;
10. ubijanje ali odvzem prosto živečih živali iz narave, razen lova v skladu z lovsko gojitvenim načrtom območja;
11. nabiranje zavarovalnih vrst gob in rastlin in njihovih delov;
12. krčenje gozdnih površin;
13. pogozdovanje kmetijskih površin, razen če je to potrebno za zavarovanje pred erozijo in snežnimi ter zemeljskimi plazovi;
14. spreminjanje vodnega režima, razen če je to potrebno za zavarovanje pred erozijo;
15. vnašanje tujerodnih rastlinskih ali živalskih vrst;
16. odlaganje in odmetavanje odpadkov izven za to določenih in urejenih mest;
17. šotorjenje in kurjenje;
18. prirejanje množičnih športnih in turističnih ali drugih prireditev, razen na za to določenih lokacijah;
19. umetno zasneževanje in dosneževanje;
20. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje;
21. puščanje neurejenih in neozelenjenih površin po opravljenih gradbenih delih;
22. postavljanje ograj z bodečo žico;
23. lovljenje divjadi s pogonom;
24. gradnja tenis in golf igrišč;
25. vožnja z vozili v nasprotju z določili uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95).
Ne glede na odločbe iz prvega odstavka tega člena je v I. območju dovoljeno obnoviti ali zamenjati vodovod in daljnovod, vendar v skladu in pod pogoji soglasja, ki ga izda pristojna služba za ohranjanje narave (ZVNKD v Celju);
Ne glede na določbe iz prvega odstavka tega člena je v II. območju dovoljeno:
1. zgraditi akumulacijo za vodo za potrebe zasneževanja obstoječih smučarskih panog;
2. graditi podzemne cevovode in energetske vode za potrebe zasneževanja;
3. zgraditi črpališče za potrebe zasneževanja;
4. promet z vozili in gradbeno mehanizacijo izven cest za potrebe izgradnje in vzdrževanja sistema za zasneževanje ter smučarskih naprav;
5. umetno zasneževanje in dosneževanje smučišč;
6. kurjenje na urejenih kuriščih.
Meja območja
3. člen
Meja zavarovanega območja je določena na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5.000.
Meja zavarovanega območja je označena na publikacijski karti v merilu 1:50.000, ki je sestavni del tega odloka.
Karta iz drugega odstavka tega člena je na vpogled na Občini Ljubno, ZVNKD v Celju in Upravni enoti Mozirje.
Končne in prehodne določbe
4. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka za območje krajinskega parka Golte preneha veljati tisti del 10. člena odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87), ki predvideva režim varstva, posamezne prepovedi in omejitve ter razvojne usmeritve za krajinski park Golte.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-15/00-01
Ljubno, dne 22. junija 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

AAA Zlata odličnost