Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3291. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šalovci, stran 8641.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 14. redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šalovci
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Šalovci (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Severo-vzhodnik.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Šalovci.
Sedež izdajatelja glasila je: Šalovci 162, 9204 Šalovci.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem in madžarskem jeziku in se uvršča v informativni periodični tisk.
5. člen
Glasilo se izdaja štirikrat letno. Lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo brezplačno sprejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Šalovci.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Šalovci, ter o hotenjih in interesih občanov. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini.
7. člen
Glasilo pripravlja in ureja šestčlanski uredniški odbor.
Uredniški odbor sestavljajo: odgovorni urednik, urednik in štirje člani.
Uredniški odbor imenuje, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, občinski svet za dobo štirih let (mandat uredniškega odbora lahko sovpada z mandatom občinskega sveta).
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. O razrešitvi odloča organ, pristojen za njegovo imenovanje.
8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila;
– vodi uredniški odbor in odgovarja za uresničevanje njegove politike;
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila;
– predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik reklamnih oglasov in drugih oglasov.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske etike.
9. člen
Naloge uredniškega odbora:
– oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo obravnava občinski svet;
– obravnava stališča, ki so vezana na uresničevanje programske zasnove;
– izvaja uredniško politiko;
– pripravlja in ureja besedila;
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila;
– uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno delo uredniškega odbora in izdajanje glasila.
10. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene župan.
11. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja;
– prihodek od reklam in drugih sporočil v glasilu;
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
12. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti za:
– stroške priprave in tiska glasila;
– stroške pridobivanja reklam;
– stroške dostave glasila;
– materialne stroške uredništva;
– avtorske honorarje;
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
13. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja, v okviru proračunskih sredstev, je župan.
14. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja;
– kraj in datum izdaje;
– ime in sedež tiskarne ter naklada;
– ime in priimek odgovornega urednika, urednika ter članov uredniškega odbora.
15. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki jo določa zakon, na voljo določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank, določi uredniški odbor.
16. člen
Če stranka oziroma kandidat v času volilne kampanje želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.
17. člen
Izdajatelj je dolžan, pred začetkom izdajanja glasila, priglasiti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-24/2000
Šalovci, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost