Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3286. Odlok o priznanjih Občine Radeče, stran 8636.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 8. redni seji dne 1. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Radeče
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Radeče, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Občina Radeče podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Radeče.
3. člen
Priznanja Občine Radeče so:
– naziv častni občan,
– zlatnik Občine Radeče,
– srebrnik Občine Radeče.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Radeče odloča Občinski svet občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
NAZIV ČASTNI OBČAN
5. člen
Občanom Občine Radeče in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Radeč, lahko občinski svet podeli naziv častnega občana.
Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Radeče in datum podelitve.
ZLATNIK OBČINE RADEČE
6. člen
Zlatnik Občine Radeče je drugo najvišje priznanje Občine Radeče. Podeljuje ga občinski svet za:
1. večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
7. člen
Zlatnik je izdelan v obliki kovanca, ki ima na eni strani odtis grba Občine Radeče, na drugi strani pa reliefni odtis železnega mostu s panoramo Radeč v ozadju. Zlatnik se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
SREBRNIK OBČINE RADEČE
8. člen
Srebrnik Občine Radeče podeljuje župan posameznikom, skupinam občanov, društvom za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbenega življenja, uglednim gostom in delegacijam, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju in drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
9 . člen
Srebrnik je izdelan v obliki kovanca, ki ima na eni strani odtis grba Občine Radeče, na drugi strani pa reliefni odtis železnega mostu s panoramo Radeč v ozadju. Srebrnik se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
10. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Radeče so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
11. člen
Priznanja Občine Radeče se podeljujejo na podlagi razpisa, izvedenega na krajevno običajen način.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez razpisa takoj, ko je mogoče.
Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog in
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
12. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
13. člen
Komisija obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude.
Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
14. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep za podelitev in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
15. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
Priznanja se izroči na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.
NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
16. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Radeče
Celostno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled na občinski upravi.
17. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko z naslednjimi podatki:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta, datum izročitve priznanja.
18. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Celostno podobo priznanj Občine Radeče iz 3. člena tega odloka izbere komisija, določena v 4. členu tega odloka.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj po objavi.
Št. 03200-5/2000-6
Radeče, dne 1. julija 2000.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost