Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999, Kazalo


MINISTRSTVA

717. Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih

OBČINE

Črenšovci

718. Odlok o občinskih cestah
719. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci

Dobrepolje

720. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1999
721. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Dobrepolje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Dobrepolje sprejel Občinski svet občine Dobrepolje
722. Sklep o dopolnitvi sklepa javne razgrnitve osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in osnutka dela ureditvenega načrta Predstruge

Dobrna

723. Odlok o prepovedi sajenja novih in obnov starih amortiziranih nasadov hmelja na območju Občine Dobrna

Gornji Petrovci

724. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1998

Hodoš

725. Sklep o imenovanju podžupana Občine Hodoš
726. Sklep o določitvi ekonomske cene programa vrtca Hodoš

Idrija

727. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Idrija Muzej za Idrijsko in Cerkljansko
728. Sklep o razpisu samoprispevka za financiranje izgradnje mostu čez Idrijco na Travniku

Jesenice

729. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice

Kranj

730. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
731. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
732. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj
733. Sklep o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Križevci

734. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990
735. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
736. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 1999

Krško

737. Pravilnik o merilih za delno ali celotno oprostitev plačila socialnovarstvene storitve pomoč na domu

Laško

738. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju Občine Laško

Lendava

739. Odlok o občinskih cestah
740. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče

Markovci

741. Statut Občine Markovci

Medvode

742. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o razdelitvi Krajevne skupnosti Medvode

Mozirje

743. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje
744. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mozirje

Novo mesto

745. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtno industrijske cone Cikava - zgornji del
746. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za ureditveni načrt za romsko naselje Ruperč vrh ter osnutka ureditvenega načrta za romsko naselje Ruperč vrh
747. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za območje servisno poslovne cone Zalog

Osilnica

748. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1998
749. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 1999

Prevalje

750. Statut Občine Prevalje
751. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prevalje
752. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
753. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
754. Sklep o vrednosti točke

Rogaška Slatina

755. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1998
756. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina
757. Sklep o vrednosti točke za določitev višine prispevka za urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov v Občini Rogaška Slatina
758. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogaška Slatina

Rogašovci

759. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Rogašovci

Slovenske Konjice

760. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1999
761. Odlok o spremembi območja in preimenovanju naselja Kravjek
762. Odlok o o preimenovanju naselij v Občini Slovenske Konjice
763. Odlok o imenovanju ulic v naselju Loče
764. Odlok o razveljavitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona - spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone - območje IMP in Kongrad
765. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

Šalovci

766. Poslovnik Občinskega sveta občine Šalovci
767. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šalovci
768. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Domanjševci

Šentjernej

769. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili in z vozili, ki so odpeljana, zaradi nedovoljenega parkiranja
770. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej

Škofja Loka

771. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Šmarje pri Jelšah

772. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
773. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Šmarje pri Jelšah
774. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitivi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
775. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
776. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Šmarje pri Jelšah
777. Sklep o cenah pogrebnih storitev
778. Sklep o imenovanju članov občinske volilne komisije

Šoštanj

795. Statut Krajevne skupnosti Šoštanj

Tabor

779. Odlok o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena

Trebnje

780. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
781. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino v Občini Trebnje

Tržič

782. Statut Občine Tržič
783. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru
784. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej
785. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič
786. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja
787. Sklep o razveljavitvi odloka o organizaciji in delovnem področju tajništva občinskega sveta
788. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
789. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Tržič

Velike Lašče

790. Statut Občine Velike Lašče
791. Poslovnik Občinskega sveta občine Velike Lašče
792. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče

Žalec

793. Navodilo o merilih za izdajanje mnenj o obratovalnem času gostinskih obratov v Občini Žalec

Žirovnica

794. Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti