Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

731. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, stran 1425.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na 3. seji dne 3. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju gledališke dejavnosti javni zavod Prešernovo gledališče Kranj (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Ime zavoda: Prešernovo gledališče Kranj.
Sedež zavoda: Glavni trg 6, Kranj.
II. DEJAVNOST
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
– DE/22.150 Drugo založništvo,
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij.
Dejavnosti zavoda iz 1. do 3. točke štejejo kot javna služba, katerih izvajanje je v javnem interesu.
III. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– ravnatelj,
– svet,
– umetniški svet.
5. člen
Zavod upravlja svet.
Svet šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Svet odloča z večino vseh članov sveta.
6. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet mestne občine Kranj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah po postopkih in na način, kot ga določa zakon.
Predstavniki uporabnikov se imenujejo po pogojih in postopku, določenim s statutom zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.
7. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela, finančni načrt, letni obračun,
– opravlja nadzor nad poslovanjem,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti določene naloge.
8. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.
9. člen
Zavod vodi ravnatelj kot njegov poslovni in programski direktor.
Za ravnatelja je lahko imenovana oseba, ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področjih dejavnosti gledališkega oziroma umetniškega ustvarjanja.
Statut podrobneje določa naloge, pooblastila in odgovornosti ravnatelja.
Ravnatelja imenuje Svet mestne občine Kranj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda in umetniškega sveta gledališča.
10. člen
Mandat ravnatelja traja pet let. Po poteku mandata je ravnatelj lahko ponovno imenovan.
11. člen
Sestavo, pristojnosti in mandat članov umetniškega sveta določa statut zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– s prodajo storitev uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
13. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanja v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost njegovega poslovanja.
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za izvajanje in razvoj svoje glavne dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov odloča svet na predlog ravnatelja in v soglasju z ustanoviteljem.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja vsaj enkrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
15. člen
Premoženje zavoda predstavlja njegovo lastno premoženje ter premoženje, ki ga zavod prejme v upravljanje od ustanovitelja kot del javne infrastrukture na področju kulture.
Z vsem premoženjem upravlja zavod. S premičnim premoženjem upravlja samostojno, z nepremičninami pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
16. člen
Zavodu se kot del javne infrastrukture na področju kulture dodeli v upravljanje naslednje nepremično in premično premoženje:
– parcelno št. 74/2 k.o. Kranj in na njej obstoječo stavbo (zaznamovano kot kulturni in zgodovinski spomenik,
– parcelno št. 74/1 k.o. Kranj (dvorišče),
vse vpisano v z.k. Okrajnega sodišča v Kranju, vložna št. 1825, ter opremo, ki jo zavod uporablja za opravljanje dejavnosti in jo izkazuje v premoženjski bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Nepremičnine iz prvega odstavka tega člena se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna insfrastruktura.
Nepremičnin iz prvega odstavka tega člena zavod nima pravice odsvojiti ali obremeniti brez predhodnega pisnega soglasja ustanovitelja.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
17. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s programi ustanovitelja,
– daje soglasje k statutu zavoda, njegovim statusnim spremembam ter k notranji organizaciji in sistematizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
18. člen
Zavod sprejme letni program dela in finančni načrt ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela, finančnega načrta in razvoja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
20. člen
Zavod je pravni naslednik družbenega podjetja Prešernovo gledališče Kranj, p.o., ki je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku številka 1/179/00.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– vsi dosedanji akti o ustanovitvi zavoda,
– določbe splošnih aktov, ki so v nasprotju s tem odlokom.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 61300-01/97-13/2943
Kranj, dne 3. marca 1999.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, dipl. org. dela l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti