Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

737. Pravilnik o merilih za delno ali celotno oprostitev plačila socialnovarstvene storitve pomoč na domu, stran 1433.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in 74/98), 43. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 3. seji dne 25. 2. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za delno ali celotno oprostitev plačila socialnovarstvene storitve pomoč na domu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa merila po katerih so upravičenci do socialno varstvene storitve pomoč na domu delno ali v celoti oproščeni plačila storitve.
II. PLAČILO STORITEV
2. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati celotne stroške storitev.
Zavezanci za plačilo storitev po tem pravilniku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz samega zakona ali pogodbenega razmerja.
3. člen
Upravičenci in drugi zavezanci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu, nimajo premoženja ali zavezancev, ki bi jih bil na podlagi zakona ali kakšnega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.
4. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev po tem pravilniku odloča Center za socialno delo po postopku in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
5. člen
V celoti so vsi upravičenci oproščeni plačila strokovne priprave dogovora in kontakta z udeleženci.
V celoti so oproščeni plačila storitev pomoči na domu tudi:
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih (Uradni list SRS, št. 41/83),
– upravičenci, ki so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ali denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92),
– upravičenci, ki imajo otroke, ki so upravičeni do dodatka za tujo nego in pomoč po zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95) in
– drugi upravičenci pri katerih Center za socialno delo ugotovi posebne socialne razmere, po postopku na osnovi veljavnih predpisov.
6. člen
Delna ali celotna oprostitev plačila storitev pomoči na domu je odvisna od materialnega in zdravstvenega stanja upravičencev in zavezancev za plačilo storitev te pomoči.
Višina plačila pomoči na domu se glede na materialno stanje upravičencev in zavezancev za plačilo določa glede na dohodek na družinskega člana in sicer
-------------------------------------------------------------------
% zneska povprečne neto plače      % prispevka k ceni storitev
vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
-------------------------------------------------------------------
manj kot 50%                          10%
50–60%                             20%
60–70%                             30%
70–80%                             40%
80–90%                             50%
90–100%                             60%
100–110%                            70%
110–120%                            80%
120–140%                            90%
nad 140%                            100%
-------------------------------------------------------------------
7. člen
Delna ali celotna oprostitev plačila stroškov pomoči na domu se dodeli za določen čas in sicer največ za 12 mesecev.
Delna ali celotna oprostitev plačila stroškov pomoči na domu se ponovno dodeli, če se okoliščine, ki so bile podlaga za dodelitev niso spremenile.
8. člen
Kolikor je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja, ki mu zaradi starostne onemoglosti in bolezni ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je lahko delno ali v celoti oproščen plačila stroškov storitev pomoči na domu, če dovoli zemljiškoknjižno zavarovanje plačila stroškov storitev pomoči na domu, ki ustreza ocenjenim stroškom oprostitve plačila te pomoči.
Izvajalec od upravičenca pridobi pri notarju overjeno izjavo o dovolitvi vknjižbe in jo pošlje občini, ki poda zemljiškoknjižni predlog.
9. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo ali
– če je sam ali zavezanec za plačilo pridobil dovolj lastnih sredstev za plačilo teh storitev.
10. člen
Upravičenec ali zavezanec za plačilo storitev pomoči na domu je dolžan Centru za socialno delo sporočiti vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za delno ali celotno oprostitev plačila teh storitev, v roku 15 dni od nastanka spremembe.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe dejstev in okoliščin iz prvega odstavka tega člena, je dolžan sam ali zavezanec za plačilo povrniti vso neupravičeno dodeljeno oprostitev plačila storitev z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dne, ko je neupravičeno pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve plačil storitev.
11. člen
Izvajalec storitev pomoči na domu in upravičenec do te pomoči skleneta pred začetkom izvajanja storitev pomoči na domu dogovor v katerem natančno opredelita vrsto, trajanje in plačilo storitev pomoči na domu.
12. člen
Storitve pomoči na domu se za vsakega upravičenca mesečno evidentirajo pri izvajalcu storitev pomoči na domu na obrazcu “Evidenca pomoči na domu“, ki obsega:
– evidenco dogovora o pomoči na domu,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebina pomoči,
– izvajalce storite in
– evidenco opravljenih poti.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do uveljavitve meril iz 100. člena zakona o socialnem varstvu.
Št. 1/18-551-3/98
Krško, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti