Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

786. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja, stran 1541.

Na podlagi 3. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 in 8/96), 35. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97 in 67/98) je Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju 2. seje dne 3. februarja 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Tržič s sedežem v Tržiču, Trg svobode 18 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi javni zavod za opravljanje knjižničarske dejavnosti Tržiško knjižnico dr. Toneta Pretnarja (v nadaljnjem besedilu: zavod) s sedežem Balos 4, Tržič.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja.
Sedež zavoda je: Balos 4, Tržič.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda.
3. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju Občine Tržič.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon, ta odlok in statut zavoda.
5. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
6. člen
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja je bila ustanovljena kot organizacijska enota Zavoda za kulturo in izobraževanje, p.o. Tržič z odlokom o uskladitvi akta o ustanovitvi Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o., dne 25. 4. 1994.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno št. 1-00085-00.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun zavoda v okviru dejavnosti zavoda sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:
– O 92.511 dejavnost knjižnic,
– O 93.31  umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– DE 22.13 izdajanje revij in periodike,
– DE 22.15 drugo založništvo,
– K/74.831 prevajanje,
– K/74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– G 52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih 
      prodajalnah,
– M 80.4  izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
– M 80.4  drugo izobraževanje,
– 0/92.34  druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Dejavnost knjižnice šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidenco o knjižnični dejavnosti,
– opravlja matično knjižnično dejavnost v Občini Tržič,
– vključuje se v knjižnično informacijski sistem,
– organizira kulturne prireditve in akcije za mlade in odrasle porabnike knjižnice,
– izvaja bibliografsko, informacijsko, dokumentacijsko in komunikacijsko dejavnost namenjeno javnosti,
– sodeluje s strokovnimi institucijami,
– izvaja bibliopedagoško dejavnost,
– opravlja druge naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organizacijsko povezanost in enotnost knjižničarske dejavnosti.
Knjižnica lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost razširi ali spremeni.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
1. Direktor
10. člen
Zavod vodi direktor. Direktor opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod, vodi poslovanje in strokovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta zavoda,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– pripravlja predlog sistemizacije delovnih mest,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi predpisi.
Direktor zastopa zavod neomejeno razen glede nakupa ter odtujitve nepremičnin, za kar je potreben sklep ustanovitelja.
11. člen
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Direktor zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj pet oziroma osem let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva,
– strokovni izpit,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda.
Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
2. Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki uporabnikov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike uporabnikov predlaga direktor zavoda izmed dolgoletnih stalnih bralcev, potrdi pa jih ustanovitelj.
Predstavnike delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo člani strokovnega sveta zavoda in reprezentativni sindikati zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.
13. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
14. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po preteku mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidate za ta mesta lahko predlaga vsak član sveta.
15. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z zakonom in tem odlokom.
16. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt in zaključni račun, splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu, opravlja druge z zakonom in statutom zavoda določene zadeve in opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda.
3. Strokovni svet
17. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega sveta se natančneje določi v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
18. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je razpolagal kot organizacijska enota dosedanjega Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o., do uveljavitve tega odloka, kar se ugotavlja z delitveno bilanco. Od Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o., prevzame novoustanovljeni zavod delavce, ki so bili v njem zaposleni na področju knjižničarske dejavnosti.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz drugega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja in države,
– iz drugih javnih sredstev,
– s plačili za storitve,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda.
Z odlokom o proračunu ustanovitelj določi letno višino sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
Naloge, ki so strokovno tehnične narave lahko opravljajo tudi ustrezne strokovne službe izven zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo proizvodov ali storitev, ustvarjenih z opravljanjem knjižnične dejavnosti oziroma z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti v soglasju z ustanoviteljem.
21. člen
Prihodke, ki jih zavod ustvari z dejavnostmi, ki niso financirane iz javnih sredstev, lahko zavod v skladu z internimi akti nameni za plače delavcev po predhodnem soglasju z ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja dvakrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
24. člen
Premoženje javnega zavoda je last ustanovitelja. Ustanovitelj s posebno pogodbo prenese premoženje v upravljanje javnega zavoda, ki z njim upravlja kot dober gospodar.
Z vsem premoženjem upravlja javni zavod. Z nepremičnim premoženjem upravlja javni zavod samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
25. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za druge obveznosti zavoda.
26. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasje k statutu zavoda, k statusnim spremembam ter k notranji organizaciji in sistemizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
27. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni plan ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje. Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
VIII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
28. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
30. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko dasta nanj soglasje ustanovitelj in minister, pristojen za kulturo.
X. NADZOR
31. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda v skladu z veljavnimi predpisi.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga določa zakon.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet.
33. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
34. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja do imenovanja novega direktorja. Razpis za delovno mesto direktorja se opravi na način in po postopku, določenem z zakonom in tem odlokom.
35. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno. Ustanoviteljske pravice, razen sprejem odloka, soglasja k statutu zavoda in imenovanja direktorja zavoda, izvaja župan občine.
36. člen
Zavod je pravni naslednik Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, ki je organizacijska enota v sestavi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o., ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Kranju, pod št. 1-00085-00 in prevzame vse pravice in obveznosti dosedanje Knjižnice dr. Toneta Pretnarja.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o., (Uradni list RS, št. 25/94).
38. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 601-08/97-04
Tržič, dne 3. februarja 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti