Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

721. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Dobrepolje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Dobrepolje sprejel Občinski svet občine Dobrepolje, stran 1415.

Občinski svet občine Dobrepolje je na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 3/85, 9/86) in 16. ter 90. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) na 4. seji dne 3. marca 1999 sprejel
P R O G R A M
priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Dobrepolje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Dobrepolje sprejel Občinski svet občine Dobrepolje
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo roki za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, obveznosti nosilcev priprave prostorskih izvedbenih aktov, organi organizacije in skupnosti, ki dajejo soglasja ali drugače sodelujejo v postopku priprave prostorskih izvedbenih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg
V letu 1999 in v nadaljnjem obdobju bo Občinski svet občine Dobrepolje dokončal PIA, ki so že v pripravi. To so:
1. Zn obrtna cona Predstruge,
2. Zn stanovanjsko območje Predstruge
in pripravil naslednje prostorske izvedbene akte:
1. UrN za del naselja Predstruge,
2. UrN sanacija kamnoloma.
3. člen
Organizacija priprave prostorskih izvedbenih aktov:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi izvajalca:
– na podlagi javnega razpisa;
– z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostoru (Uradni list SRS, št. 18/84 in naprej);
b) kot kordinator postopka priprave se določi:
– občinsko upravo Občine Dobrepolje.
4. člen
Viri:
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov so odvisni od območja urejanja in se določijo za vsak PIN posebej med naslednjimi:
1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
2. Cestno podjetje vzdrževanje d. o. o., Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
4. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
5. Zavod za ribištvo Ljubljana;
6. Slovenske železnice Ljubljana, p. o.;
7. Telekom Slovenija;
8. Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje;
9. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Kočevje;
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
11. Upravljalec vodovoda v Občini Dobrepolje;
12. Ministrstvo za obrambo, inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana;
13. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Grosuplje;
14. RS, Upravna enota Grosuplje, Varstvo kmetijskih zemljišč;
in drugih organizacij in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi in se nahajajo na območju predvidenega posega.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave prostorskih izvedbenih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec upoštevati pri njihovi pripravi.
5. člen
Terminski plan:
– roki pričetka priprav strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov so opredeljeni v že podpisanih izvajalskih pogodbah ali so podani v 2. členu tega odloka;
– Občinski svet občine Dobrepolje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Dobrepolje v tridesetih dneh po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee;
– javna razprava se izvede v prostorih Občine Dobrepolje v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka prostorskega izvedbenega akta;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila občinske uprave Občine Dobrepolje in izvajalca, ki predhodno obravnavata pripombe in predloge;
– z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga občinski upravi Občine Dobrepolje, da poskbi za pripravo usklajenega osnutka prostorskega izvedbenga akta, pridobi soglasja pristojnih organov in organizacij navedenih v 3. členu tega odloka;
– občinski svet sprejem prostorski izvedbeni akt z odlokom.
6. člen
Ta program priprave prostorskih izvedbenih aktov se spremeni in dopolni, če to terjajo spremembe in dopolnitve planskih aktov Občine Dobrepolje ali iz drugih razlogov, ki jih ugotovi Občinski svet občine Dobrepolje.
7. člen
Ta program priprave prostorsko izvedbenih aktov se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005 -2/99
Videm, dne 2. marca 1999.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti