Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

793. Navodilo o merilih za izdajanje mnenj o obratovalnem času gostinskih obratov v Občini Žalec, stran 1575.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) in 16. ter 17. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list RS, št. 15/95 in 22/98) ter 29. člena zakona o lokalni samoupravi, je Občinski svet občine Žalec na 3. redni seji dne 18. 2. 1999 sprejel
N A V O D I L O
o merilih za izdajanje mnenj o obratovalnem času gostinskih obratov v Občini Žalec
1. člen
S tem navodilom se natančneje določajo območja za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in merila za izdajo mnenja o podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata po 16. in 17. členu pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov.
2. člen
Za mesto Žalec se za potrebe izdajanja mnenj o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov upoštevajo območja iz veljavnih prostorskih izvedbenih dokumentov in sicer:
A) Območje staro mestno jedro, katerega meje natančno določa odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu (Uradni list RS, št. 45/96 in 78/96).
B) Območje soseske V in Frenga, katerega meje natančno določa odlok o zazidalnem načrtu soseska V in Frenga (Uradni vestnik Celje, št. 16/68, 11/69, 23/70, Uradni list SRS, št. 42/72, 10/82, Uradni list RS, št. 20/98).
C) Območje mesta Žalca urejeno s PUP 2, katerega meje natančno določa ureditveno območje z oznako UZ/A63 in UZ/A64 v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96).
D) Območje soseske VI, katerega meje natančno določa odlok o zazidalnem načrtu soseske VI (Uradni list SRS, št. 42/72, 13/79 in 1/84).
3. člen
Območje A) iz prejšnjega člena je z vidika namembnosti opredeljeno kot trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje in je z vidika varstva pred hrupom določeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom, ki jih določa uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
V primeru izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za III. stopnjo varstva pred hrupom, so gostinski obrati lahko odprti kot to določa drugi odstavek 15. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov:
– gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev in njihove sestavne enote v teh obratih (npr. hotelske restavracije), med 0. in 24. uro;
– restavracije, gostilne in kavarne med 6. in 1. uro naslednjega dne;
– gostinski obrati, ki nudijo gostom predvajanje glasbe za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni bari in podobno), med 6. in 4. uro naslednjega dne;
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro;
– gostinski obrati, ki se nahajajo v večnamenskih objektih (poslovno-trgovskih centrih in podobno) v skladu z veljavnim hišnim redom.
4. člen
Območje B) iz 2. člena navodil je z vidika namembnosti razdeljeno v kareje A), B), C), D) in E). Za kare D) veljajo glede hrupa in obratovalnega časa pogoji in merila iz 3. člena teh navodil.
Kareji A), B), C) in E) so z vidika namembnosti opredeljeni kot pretežno stanovanjsko območje in so z vidika varstva pred hrupom določeni kot območje II. stopnje varstva pred hrupom. Gostinski obrati na tem območju določijo svoj obratovalni čas skladno s prvim odstavkom 15. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov, to je med 6. in 22. uro.
S tem navodilom se določa izjema za poletni obratovalni čas, ki je lahko podaljšan za eno uro zvečer. Za še dodatno podaljšan obratovalni čas na območju karejev A), B), C) in E) nad 22. uro v zimskem času in 23. uro v poletnem času si mora gostinec pridobiti mnenje lokalne skupnosti. Vlogi za izdajo tega mnenja mora priložiti:
– soglasje lastnika objekta, v katerem se nahaja lokal (kolikor ni sam lastnik),
– soglasje lastnikov stanovanjskih objektov ali najemnikov stanovanj, ki mejijo na gostinski lokal v premeru 100 metrov.
5. člen
Območji C) in D) iz 2. člena teh navodil sta z vidika namembnosti opredeljeni kot pretežno stanovanjski območji, ki sta z vidika varstva pred hrupom določeni kot območje II. stopnje pred hrupom.
Gostinski obrati na tem območju določijo svoj obratovalni čas skladno z drugim in tretjim odstavkom 4. člena teh navodil.
6. člen
Območja Občine Žalec izven mesta Žalca se s temi navodili v namen določitve obratovalnega časa gostinskih obratov z vidika namembnosti opredelijo kot pretežno stanovanjska območja, kolikor s prostorskimi izvedbenimi dokumenti ni drugače določeno. Z vidika varstva pred hrupom se ta območja določijo kot območja II. stopnje varstva pred hrupom.
Gostinski obrati na tem območju določijo svoj obratovalni čas skladno z drugim in tretjim odstavkom 4. člena teh navodil.
7. člen
Za gostinstvo pristojna enota upravne enote pri izdaji odločbe o obratovalnem času gostinskega obrata direktno uporablja določbe teh navodil in grafično prilogo za območje mesta Žalec, ki je sestavni del navodil. Mnenje lokalne skupnosti išče le v primerih, opredeljenih v tretjem odstavku 4. člena ter v 5. in 6. členu teh navodil.
8. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33203/0001/99
Žalec, dne 18. februarja 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti