Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

751. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prevalje, stran 1479.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Prevalje na 3. redni seji dne 9. 2. 1999, na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prevalje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavljajo organi občinske uprave, določa njihovo delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s statutom občine in s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi organi, z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami, z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi predstojniki organov občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
– Oddelek za gospodarske in komunalne zadeve
– Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora
– Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
7. člen
Oddelek za gospodarske in komunalne zadeve opravlja naloge, ki se nanašajo na strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge ter nadzor na področju:
– vzdrževanja in gradnje javnih lokalnih cest,
– urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– oskrbe s pitno vodo,
– ravnanja s komunalnimi odpadki,
– javne snage in čiščenja javnih površin,
– odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odplak,
– oskrbe s toplotno energijo in plinom,
– dimnikarske dejavnosti,
– pogrebne in pokopališke dejavnosti,
– lokalnega prometa in prometne signalizacije,
– katastra komunalnih naprav,
– komunalnega in cestnega inšpekcijskega nadzora in redarstva,
– stanovanjskega gospodarstva,
– turizma,
– trgovine, gostinstva, obrti in kmetijstva,
– civilne zaščite ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– opravlja finančno knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– vodi in knjiži investicije,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge s tega področja.
8. člen
Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora opravlja naloge, ki se nanašajo na strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– upravljanja občinskega premoženja,
– pravnih poslov prometa občinskega nepremičnega in premičnega premoženja,
– reševanja vseh pravnih zadev,
– upravljanja in prometa s stavbnimi zemljišči,
– vodenja evidence stavbnih zemljišč,
– kadrovskih zadev,
– volitev in referendumov,
– priprave splošnih in drugih aktov, ki jih sprejemajo organi občine,
– strokovne priprave gradiv za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor in druge organe občine,
– pravno pomoč organom občine,
– urejanja prostora in urbanizma,
– prostorskega planiranja,
– priprave in izvedbe postopkov sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov,
– priprave in spremljanja izvajanja sprejete prostorske ureditvene dokumentacije,
– vodnega gospodarstva,
– varovanja vodnih virov, zraka, tal, gozdov, varstva pred hrupom in drugih zadev s področja ekologije,
– druge naloge s področja pravno premoženjskih zadev, varstva okolja in urejanja prostora ter urbanizma.
9. člen
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve opravlja naloge, ki se nanašajo na strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– izobraževanja, kulture, športa, otroškega varstva, dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva,
– priprave in vodenja investicij in investicijskega vzdrževanja,
– priprave programov in projektov s področja družbenih dejavnosti,
– uresničevanja ustanoviteljskih pravic za javne zavode,
– priprave razvojnih usmeritev in razvojnih programov,
– priprave in izvajanja programov javnih del,
– realizacije programov v skladu s proračunom,
– koordinacije delovanja subjektov na področjih družbenih dejavnosti in nadzora nad izvajanjem programov,
– delovanja ožjih delov občine,
– izvajanja pravil pisarniškega poslovanja,
– druge naloge, iz pristojnosti občine, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
10. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
11. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,
– koordinira delo organov občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave predstojnike teh organov, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine mora imeti višjo izobrazbo.
12. člen
Organe občinske uprave vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan. Vodje odločajo v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ občinske uprave v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Vodje sodelujejo z drugimi organi občinske uprave pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z državnimi organi.
Vodja je za svoje delo odgovoren tajniku občine in županu.
13. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje oddelka. Za svoje delo so odgovorni vodji oddelka, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
14. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa njegov tajnik. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj enkrat na teden.
15. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
16. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Župan Občine Prevalje v roku enega meseca po sprejetju odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Prevalje odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št. 51/95).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-04-1/98
Prevalje, dne 9. februarja 1999.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti