Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

727. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Idrija Muzej za Idrijsko in Cerkljansko, stran 1417.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 26. člena statuta Občine Idrija in 25. člena statuta Občine Cerkno, sta Občinski svet občine Idrija na seji dne 18. 2. 1999 in Občinski svet občine Cerkno na seji dne 24. 2. 1999 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Idrija Muzej za Idrijsko in Cerkljansko
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom občini Idrija in Cerkno (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljici) ustanavljata javni zavod na področju kulture Mestni muzej Idrija (v nadaljnjem besedilu: muzej).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata sveta Občine Idrija in Občine Cerkno. Medsebojne pravice in obveznosti uredita s posebno pogodbo.
2. člen
Muzej je pravni naslednik Mestnega muzeja Idrija, ki je bil ustanovljen z odločbo o ustanovitvi predračunske ustanove s samostojnim financiranjem “Mestni muzej Idrija” št. 6/33-53 z dne 21. 1. 1953, ki jo je izdal Ljudski odbor mestne občine Idrija.
Muzej je vpisan v sodni register pri okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrski odločbi št. 1-70-00 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
II. STATUSNA DOLOČBA
3. člen
Ime javnega zavoda: Mestni muzej Idrija
Muzej za Idrijsko in Cerkljansko.
Skrajšano ime: Mestni muzej Idrija.
Sedež: Idrija, Prelovčeva 9.
V sestavi muzeja deluje tudi oddelek v Cerknem z imenom Cerkljanski muzej.
Muzej je pravna oseba.
III. DEJAVNOST MUZEJA
4. člen
Mestni muzej Idrija je muzej splošnega značaja in izvaja muzejsko dejavnost na področju tehnične zgodovine in geologije, na področju starejše narodne zgodovine, delavskega gibanja, narodnoosvobodilnega gibanja in povojne zgodovine ter sodobnosti, etnologije, arheologije in umetnostne zgodovine.
Dejavnosti muzeja so:
O/92.521 dejavnost muzejev,
O/92.522 varstvo kulturne dediščine,
O/92.32 posredovanje, organiziranje gledaliških, glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti,
O/92. 51 dejavnost knjižnic,
DE/22.11 izdajanje knjig,
DE/22.12 izdajanje časopisov,
DE/22.15 drugo založništvo,
G/52.47 trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
H/55.302 dejavnost okrepčevalnic,
H/55.403 točenje pijač in napitkov,
K/70.20 dajanje nepremičnin, s katerimi upravlja zavod, v najem,
K/74.843 druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
M/80.422 drugo izobraževanje.
Poleg navedenih dejavnosti muzej upravlja z naslednjimi objekti: grad Gewerkeneg, stavbo oddelka muzeja v Cerknem, Rudarska hiša, Partizanska bolnišnica Franja, Partizanska tiskarna Slovenija, Bevkova domačija Zakojca, Kamšt, Jašek Frančiške, Klavže na Idrijci, Belci in Kanomljici, Galerija Idrija ter Divje jezero – muzej v naravi.
Muzej opravlja dela in naloge iz tega člena na območju ustanoviteljic. Odnos matičnega muzeja do muzejskih zbirk na območju ustanoviteljic in do nastajajočih morebitnih novih zbirk na tem območju, se podrobneje uredi v statutu.
IV. ORGANI MUZEJA
5. člen
Organi muzeja so:
– uprava;
– svet;
– strokovni svet.
Mandat organov traja pet let.
1. Uprava
6. člen
Muzej vodi uprava, ki jo predstavlja in zastopa direktor.
Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje muzeja, predstavlja in zastopa muzej ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela.
Funkciji poslovnega in programskega direktorja sta praviloma združeni. V primeru, da sta funkciji ločeni, se naloge poslovnega in programskega direktorja natančneje opredelijo v statutu.
Direktorja imenujeta in razrešujeta ustanoviteljici na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta.
7. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje dejavnosti s področja dela muzejev,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
2. Svet
8. člen
Muzej upravlja svet, ki šteje devet članov. Sestavljajo ga:
– trije predstavniki ustanoviteljic, od tega dva predstavnika imenuje Občinski svet občine Idrija, enega pa Občinski svet občine Cerkno,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki se vsebinsko povezujejo z muzejsko dejavnostjo, od teh enega imenuje Muzejski klub Cerkno, enega Muzejsko društvo Idrija, enega pa KS Idrija.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut muzeja.
9. člen
Svet muzeja sprejema statut, program dela, finančni načrt, zaključni račun in splošne akte, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem ter druge naloge v skladu z zakonom in tem odlokom.
3. Strokovni svet
10. člen
Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet izmed strokovnih delavcev muzeja in zunanjih strokovnjakov s področja dela muzeja. Predsednika in polovico strokovnega sveta imenuje svet muzeja po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Sestavo, število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta določi statut muzeja.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO MUZEJA
11. člen
Ustanoviteljici in država zagotavljajo pogoje za delo muzeja.
Ustanoviteljici in država zagotavljajo muzeju sredstva in premoženje, s katerim je upravljal do uveljavitve tega odloka.
Muzej samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
12. člen
Muzej pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije in proračunov ustanoviteljic, s prodajo storitev drugim uporabnikom, z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s statutom muzeja.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja muzej za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih muzej pridobi s prodajo storitev, sme uporabiti za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljic, pa tudi za plače.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN MUZEJA
15. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti muzeja omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja muzej.
Muzej vsako leto pripravi program dela, finančni načrt in zaključni račun s poročilom o izvrševanju dela ter jih posreduje ustanoviteljicama.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Svet muzeja mora biti imenovan najkasneje v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja njegove naloge dosedanji svet.
Statut javnega zavoda mora biti sprejet najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka. Statut stopi v veljavo, ko ustanoviteljici data nanj soglasje. Do uveljavitve statuta velja obstoječi statutarni sklep v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakonom.
Strokovni svet mora biti imenovan v roku treh mesecev po sprejetju statuta.
Dosedanji direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
Do ustanovitve kulturniške zbornice imenujejo člane strokovnega sveta društva, ki jih določi statut zavoda.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 670-1/99
Idrija, dne 18. februarja 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, dipl. inž. arh. l. r.
Št. 611-02/97
Cerkno, dne 24. februarja 1999.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti